Kritiky.cz > Filmové recenze > Hobit: Bitva pěti armád - 90 %

Hobit: Bitva pěti armád - 90 %

H2

Je tomu už 12 let, co P. Jackson nato­čil prv­ní film z báj­né Středozemě. Po více než dese­ti letech se celá kapi­to­la uza­ví­rá. Třetí díl Hobita zamí­řil do našich kin a už se s posta­va­mi v kinech neu­vi­dí­me. Jenom kdy­by bylo vel­ké výro­čí Tolkiena a kina pro­mí­ta­la mara­to­ny šes­ti fil­mů.

H1Pán Prstenů a Hobit jsou podob­né fil­my jako série Star Wars. Natočili se prv­ní 4. až 6. díly a jejich preque­ly se nato­či­li v dlou­hým, sko­ro dese­ti­le­tým, odstu­pem. Kdyby reži­sér a záro­veň i scé­náris­ta Peter Jackson nena­to­čil tri­lo­gii Pána Prstenů, tak by jeho fil­my o Hobitovi byly při­jí­má­ny lépe. Bohužel se prv­ní nato­čil Pán Prstenů a tak se těž­ko srov­ná­vá zpra­co­vá­ní kni­hy o třech tlustých dílech a Hobit, kte­rý byl a stá­le je dět­skou kni­hou (je pohád­ko­věj­ší).

Hobit má pro­to syn­drom mlad­ší­ho brat­říč­ka, kte­rý se svým star­ším sou­ro­zen­cem sdí­lí spo­leč­né geny. Bohužel všich­ni bra­t­ry srov­ná­va­jí a porov­ná­va­jí a těž­ko je tomu mlad­ší­mu, když mu bra­t­ra vychva­lu­jí.

Pokusím se, opro­ti dal­ším recen­zen­tům, mlad­ší­ho bra­t­ra nesrov­ná­vat a hod­no­tit, jako kdy­by Pán Prstenů nee­xis­to­val. Hobit je samo­stat­né kniž­ní dílo, kte­ré bylo roz­dě­le­no do tří fil­mů. V celé Středozemi je to pří­běh malé­ho Hobita, kte­rý napro­ti své­mu pře­svěd­če­ní, že je nej­lep­ší být doma v tep­le, vyra­zí do svě­ta se spo­le­čen­stvím trpas­lí­ků a čaro­dě­je za pozná­ním jiných svě­tů a nových civi­li­za­cí.

Cestou potká růz­né lidi a růz­né pří­še­ry. Při své ces­tě se zaslou­ží o záchra­nu nejed­no­ho živo­ta a najde nedů­le­ži­těj­ší věc a otáz­ku živo­ta, vesmí­ru a vůbec. Není to čís­lo 42, je to prs­ten moci, kte­rý by měl pat­řit úpl­ně jiným lidem.

H2Při postup­ném ces­to­vá­ní, jehož jsme byli svěd­kem prv­ní dva fil­my, pokra­ču­je­me pří­bě­hem u Jezerního měs­ta, kam smě­řu­je drak, kte­rý hod­lá měs­to zni­čit. Jeho přá­te­lé trpas­lí­ci se dosta­nou ke své­mu cíli ces­ty a začne pro­bí­hat boj o trpas­li­čí mamon, kle­not Arcikam.

Bohužel ne vše jde pod­le plá­nu, Sauronova voj­ska se při­bli­žu­jí a musí se taky doře­šit něko­lik ved­lej­ších linií. Nejen pří­běh zami­lo­va­né Elfky s nej­ví­ce sexy trpas­lí­kem, ale celý pří­běh se má dovr­šit ke zdár­né­mu kon­ci, kdy všich­ni dob­ří (až na výjim­ky) pře­ži­jí, někdo se obě­tu­je a posled­ní­mi zábě­ry se Bilbo Pytlík vra­cí do své­ho rod­né­ho Kraje.

Peter Jackson sklou­bil veli­ce dob­ře veš­ke­ré prv­ky v kni­ze. Něco si upra­vil pod­le sebe, dopl­nil čás­ti z ostat­ních knih, aby se moh­lo pokra­čo­vat ve sle­do­vá­ní v Pánovi Prstenu. Umí nejen dopl­nit jed­no­du­ché kniž­ní čás­ti o odboč­ky z ostat­ních pří­bě­hů, ale umí i bojo­vé scé­ny, při kte­rých tuh­ne krev žilách, ale všech­ny posta­vy zdár­ně pře­ži­jí.  Pokud jde o hrdin­skou smrt, tak té je věno­ván pat­řič­ný dra­ma­tic­ký oblouk, kte­rý nazna­čí, že tu posta­vu mají všich­ni rádi.

H3Nesmíme zapo­me­nout Legolase, kte­rý pat­ří pou­ze do fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní kni­hy. Orlando Bloom zestárl o deset let a je to bohu­žel na něm znát. Jak v Pánovi Prstenů, všech­ny tři díly, tak i v Hobitovi, jenom ve dvou posled­ních, má své cha­rak­te­ris­tic­ké „Legolasiny“, na kte­ré jsem se těšil. Jenom na Legolasovi bylo vidět, že je o 10 let star­ší. Ostatní her­ci, kte­ří zůsta­li z původ­ní­ho herec­ké­ho osa­ze­ní Pána Prstenů už jsou v tom věku, kdy na nich není vidět, jest­li jsou o 70 let mlad­ší nebo o 10 let star­ší. Jmenovitě Ian McKellen, Christopher Lee a samo­zřej­mě Hugo Weaving a Cate Blanchett.

Howard Shore  také zno­vu sklá­dal hud­bu k fil­mu a tak veš­ke­rá hud­ba do fil­mu zapa­dá jako zadek do zácho­du. Jediné, co bych tak fil­mu vyt­kl za drob­nost, je posled­ní roz­luč­ko­vá píseň v podá­ní Billyho Boyda. Ne že by neby­la hezká a cit­li­vá a roz­luč­ko­vá. Ale bohu­žel je vzdá­le­ná tomu, co ukon­či­lo tri­lo­gii Pán Prstenů. Into The West od Annie Lennox je hud­ba na kte­rou se neza­po­mí­ná a byla tou správ­nou na tri­lo­gii Pána Prstenů a Hexalogii ze Středozemě. Ne že by Billy Boyd neu­měl zpí­vat, ale i píseň z dru­hé­ho dílu byla lep­ší. I když vlast­ně ani nemu­se­la být lep­ší, pro­to­že I See Fire od Eda Sheerana byla správ­ně umís­tě­na ihned po mono­lo­gu draka Šmaka o tom, že při­ná­ší smrt do Jezerního měs­ta.

H4Když tak svo­ji pouť o posled­ním nato­če­ném mís­tě zakon­čím, tak je vel­ká ško­da pro Hobita, že před ním už exis­tu­je Pán Prstenů, kte­rý má více pří­bě­hu, více bitev a hlav­ně v Pánovi Prstenů pří­běh prs­te­nu moci pokra­ču­je až do jeho kon­ce.

Jako samo­stat­ná tri­lo­gie Hobita je 3. díl tím nej­lep­ším zakon­če­ním. Bohužel je zřej­mé, že veš­ke­ré ceny si odnes­la už tri­lo­gie Pána Prstenů a tak jsou všich­ni na Hobita zlí a vytý­ka­jí mu to, že není lep­ší než jeho star­ší brat­ří­ček. Já to beru jako samo­stat­nou tri­lo­gii a film je nej­lep­ší z Hobita. Velice rád si dopl­ním svo­ji sbír­ku kon­cem příští­ho roku o dal­ší roz­ší­ře­nou ver­zi. A když se budu nudit nebo budu nemoc­ný, tak si dám celo­den­ní (dvou­den­ní) mara­ton fil­mů ze Středozemě.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]