Kritiky.cz > Recenze knih > Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu

Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu

0053086997 Hmyzi hotel t

Víte, kdo všech­no se nastě­ho­val do hmy­zí­ho hote­lu? Potkali jste se někdy s paní recepč­ní, kte­rou děla­lo slunéč­ko sed­mi­teč­né? Chcete se do tako­vé­ho hmy­zí­ho hote­lu podí­vat? Tak nevá­hej­te a rač­te vstou­pit. Nakoukněte do hmy­zí­ho hote­lu a seznam­te se blí­že s jeho nájem­ní­ky. Bydlí zde např. kři­žák obec­ný, man­de­lin­ka bram­bo­ro­vá, chro­bák les­ní, octo­mil­ka obec­ná, komár piskla­vý, tesa­řík obec­ný, potáp­ník vrou­be­ný či kud­lan­ka nábož­ná a mno­ho dal­ších hos­tů z hmy­zí popu­la­ce. 

Knížka Hmyzí hotel vás sezná­mí s tím, kdo a jak vlast­ně v hmy­zím hote­lu žije, jak vypa­dá recep­ce, jaké dob­ro­ty se vaří v hote­lo­vé kuchy­ni a podá­va­jí v hote­lo­vé jídel­ně, kdo nej­ví­ce vyu­ží­vá bazén či hote­lo­vý apartmán. Víte, že vru­boun posvát­ný umí hrát bow­ling a že tesa­řík drob­ný vypa­dá na prv­ní pohled jako nespo­le­čen­ský mudr­lant? Věřte, že do vosí­ho klu­bu se jen tak nedo­sta­ne­te! Bude vám pře­chá­zet zrak, v jakém pře­py­chu vlast­ně oby­va­te­lé toho­to hote­lu žijí. Nakonec si může­te zajít za zába­vou a to do kina či na dis­ko­té­ku. Rozhodně se nebu­de­te nudit.

Už dlou­ho jsem se s kni­hou tak nepo­ba­vi­la. Autorky si oprav­du daly zále­žet, aby se kni­ha líbi­la jak malým, tak i vel­kým čte­ná­řům. Určitě se jim to náram­ně poved­lo. Ilustrace Tomáše Kopeckého vás roze­smě­jí, tak jako mé dva syny, kte­ří mají moc rádi zví­řa­ta a to pře­de­vším hmyz. Velké plus této dávám této pub­li­ka­ci za roz­kla­da­tel­nou dvoj­stra­nu, jež zná­zor­ňu­je hmy­zí hotel se vše­mi jeho nájem­ní­ky.

Kniha je boha­tě ilu­stro­va­ná, i když na prv­ní pohled se zde může zdát, že je zde méně tex­tu a více ilu­stra­cí, tak opak je prav­dou. Je doslo­va nabi­tá zají­ma­vost­mi, kte­rý­mi bude­te vy dospě­lá­ci pře­kva­pe­ni. Doporučila bych ji všem, co mají rádi hmyz, chtě­jí se mno­ho zají­ma­vé­ho dozvě­dět, pro­hlí­žet si oso­bi­té obráz­ky a při­tom se poba­vit. Pokud jste si odpo­vě­dě­li ale­spoň dva­krát ano, je tato hra­vá ency­klo­pe­die urče­na prá­vě vám.

Autorky:

Petra Bartíková

Vystudovala čes­kou lite­ra­tu­ru a něko­lik let se živi­la jako novi­nář­ka. Ve vol­ném čase jez­di­la po svě­tě, obje­vo­va­la kni­hy pro děti a psa­la o nich na svůj blog. Po čase novi­na­ři­nu opus­ti­la, aby se vyda­la vstříc nové­mu dob­ro­druž­ství – v nakla­da­tel­ství B4U Publishing, kde vymýš­lí a píše kni­hy pro děti.

Helena Haraštová

Jako prv­ní z rodi­ny se naro­di­la v Brně. Po gym­ná­ziu vystu­do­va­la diva­del­ní dra­ma­tur­gii a ang­lis­ti­ku. Několik let se věno­va­la pře­klá­dá­ní a dra­ma­tur­gic­ké čin­nos­ti, poté se sta­la redak­tor­kou v nakla­da­tel­ství B4U Publishing a tam se zami­lo­va­la do lite­rár­ní tvor­by pro děti. Aktuální pře­hled o dění v této dyna­mic­ké oblas­ti si udr­žu­je také díky dce­ři Kateřině a synu Josefovi. Ráda ces­tu­je a obje­vu­je nová mís­ta.

Markéta Nováková

Už od dět­ství se zají­ma­la o lite­ra­tu­ru, vyprá­vě­ní pří­bě­hů a výtvar­né umě­ní. S tak vel­kou záli­bou v lite­ra­tu­ře snad ani nemoh­la vystu­do­vat nic jiné­ho než čes­kou filo­lo­gii. Nádavkem k tomu vystu­do­va­la i his­to­rii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po stu­di­ích se věno­va­la prá­ci odpo­věd­né redak­tor­ky lite­ra­tu­ry pro dospě­lé čte­ná­ře, ale lás­ka k dět­ským kni­hám, plným pří­bě­hů a krás­ných ilu­stra­cí, ji při­ved­la do redak­ce B4U Publishing, kde vymýš­lí a píše kni­hy pro děti.

Autorky: Petra Bartíková, Helena Haraštová, Markéta Nováková

Ilustrace: Tomáš Kopecký

Žánr: ency­klo­pe­die pro děti

Počet stran: 32

Vydáno: 2019, Albatros Media, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-05350-9

  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli27. ledna 2019 Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli Lidský život je naprostý zázrak. Víte, že naše lidské tělo obsahuje 206 kostí? Zajímá vás, jak funguje Golgiho aparát? Chcete se dozvědět, které jsou v těle nejdelší buňky? Víte, že […] Posted in Recenze knih
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […] Posted in Recenze knih
  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […] Posted in Recenze knih
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera20. ledna 2018 Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera Josef Schrötter je jako autor známý tím, že jeho knihy jsou jasné, stručné a s encyklopedickou přesností ukáží, jak funguje lidské tělo na fyzické i energetické úrovni. Snadno a rychle […] Posted in Recenze knih
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • Co má štěně nejradši?6. srpna 2019 Co má štěně nejradši? Hledáte-li knihu, jež by byla jako stvořená pro nejmenšího čtenáře, a která by jej prostřednictvím obrázků seznámila s životem malého štěněte, a navíc by mu umožnila nejen prohlížení, ale […] Posted in Recenze knih
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...