Kritiky.cz > Filmové recenze > Hmyz - 70 %

Hmyz - 70 %

HmyzNahl

Umění je krás­ná věc, ale ješ­tě lep­ší je sám ho tvo­řit. To si asi mys­lí diva­del­ní ochot­ní­ci, kte­ří se roz­hod­li nastu­do­vat zná­mou diva­del­ní hru Ze živo­ta hmy­zu od brat­ří Čapků. Malé sku­pi­ně nad­šen­ců velí reži­sér, kte­rý záro­veň hra­je posta­vu Cvrčka. Dalšími ochot­ní­ky jsou paní Růžena (Cvrčková), pan Václav (Tulák), ajzn­boňák Kopřiva (Parazit), sleč­na Jitka (Larvička), pan Borovička (Chrobák). Na zkouš­ku hry sice nedo­ra­zi­ly Chrobáčice a Kukla, ale to nebrá­ní ostat­ním ve zkou­še­ní. Hlavní slo­vo má jako vždy reži­sér. Jeho sna­hu ale naru­šu­je paní Růžena s panem Václavem, kte­ří jsou milen­ci, a před ostat­ní­mi si pro­je­vu­jí vše­mi mož­ný­mi způ­so­by své sym­pa­tie. Naopak nená­pad­ný je pan Borovička, kte­rý milu­je diva­dlo, a svou roli bere vel­mi váž­ně. Stejně jako sleč­na Jitka, kte­rá vypl­ňu­je čas ple­te­ním, nebo pan Kopřiva, kte­rý během zkouš­ky dospá­vá. Na celou sku­pi­nu má ale vliv název zkou­še­né hry – Ze živo­ta hmy­zu, pro­to­že kaž­dý z nich se dostá­vá do své role a někte­rým se toto převtě­le­ní pove­de doko­na­le.

Film nato­čil ani­má­tor a před­sta­vi­tel čes­ké­ho surre­a­lis­mu Jan Švankmajer a je to jeho nej­no­věj­ší a pod­le něj i posled­ní celo­ve­čer­ní film. Snímek byl nato­čen po dlou­hých sed­mi letech od vzni­ku posled­ní­ho Švankmajerova fil­mu. Scénář k fil­mu Hmyz byl napsán Janem Švankmajerem před natá­če­ním, ale čer­pal z fil­mo­vé povíd­ky napsa­né v 70. letech. Tehdy ale neby­lo při­ja­to barran­dov­ským stu­di­em k nato­če­ní, a tak vzni­kl film Hmyz až v roce 2017. Stejně jako v před­cho­zích fil­mech vyu­ží­vá Jan Švankmajer her­ce, kte­ré dopl­ňu­je hra­ní s lout­ka­mi a ani­ma­ce a tri­ky. Jeho prá­ce pak měla vliv nejen na čes­ké uměl­ce, ale i na někte­ré zahra­nič­ní, jako je např. Tim Burton, Terry Gilliam, ad.

Do hlav­ních rolí byli vybrá­ni her­ci, kte­ří ztvár­ňu­jí jed­nak ama­tér­ské her­ci a záro­veň posta­vy ze hry Ze živo­ta hmy­zu. Postavu reži­sé­ra si zahrál Jaromír Dulava, kte­rý mu dodal tem­pe­ra­ment a v posta­vě Cvrčka hra­je zase milu­jí­cí­ho man­že­la. Jeho pro­tiv­ní­kem je Jan Budař, kte­rý zahrál zami­lo­va­né­ho pana Václava i nevý­raz­né­ho tulá­ka. Kamila Magálová pak skvě­la ztvár­ni­la leh­ko­my­sl­nou Růženu i vese­lou paní Cvrčkovou. Jiří Lábus si zahrál jak nesmě­lé­ho pana Borovičku, tak cíle­vě­do­mé­ho Chrobáka. Šikovnou sleč­nu Jitku a mla­din­kou Larvičku si zahrá­la Ivana Uhlířová, kte­rá je v těch­to rolích vel­mi pře­svěd­či­vá. Bylo zají­ma­vé sle­do­vat herec­ké pro­mě­ny a děj fil­mu, kte­rý dopl­ňu­jí zábě­ry ze sku­teč­né­ho natá­če­ní fil­mu.

Zvuk k fil­mu vytvo­řil Ivo Špalj, kte­rý má na svém kon­tě již tři České lvy za nej­lep­ší zvuk. Do scén vyu­žil zná­mé hudeb­ní ukáz­ky, např. Let čme­lá­ka, Věrné milo­vá­ní z Prodané nevěs­ty, atd., kte­ré zvý­raz­ni­ly jed­not­li­vé scé­ny. Za kame­rou stál Jan Růžička, kte­rý točil hlav­ně scé­ny s her­ci a ani­ma­ce, a za dru­hou kame­rou stál Adam Oľha, kte­rý natá­čel hlav­ně film o fil­mu. Scény ve fil­mu, kte­ré nato­či­li oba kame­ra­ma­ni, pak nastří­hal a dal do koneč­né ver­ze Jan Daňhel.

Film je smě­si­cí dra­ma­tu a kome­die, mís­ty až čer­né kome­die. Snímek je dlou­hý 98 minut, a pro­to­že se scé­ny pra­vi­del­ně stří­da­jí, ply­ne děj veli­ce ply­nu­le a divák se nikdy nenu­dí. Film je vhod­ný pro všech­ny, kte­ří mají rádi humor, dra­ma, zna­jí styl a díla pana Švankmajera a nejsou jim nepří­jem­né scé­ny a pří­mé kon­tak­ty s růz­ným hmy­zem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE12. února 2018 Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE Hospoda na malém městě. Je pondělí. Zavírací den. Židle jsou převrácené na stolech. U zadní stěny sálu, na vyvýšeném podiu je postavena scéna do druhého jednání hry bratří Čapků Ze života […]
  • Hmyz12. února 2018 Hmyz SLOVO REŽISÉRA Hra bratří Čapků „Ze života hmyzu“ je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s […]
  • Informace z tiskové konference k filmu Hmyz12. února 2018 Informace z tiskové konference k filmu Hmyz V pondělí 12.února proběhla v kině Atlas novinářská projekce filmu Hmyz, který je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Světová premiéra filmu se […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]