Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hledání Země Nezemě - recenze

Hledání Země Nezemě - recenze

Finding Neverland, jak zní v ori­gi­ná­le název toho­to fil­mu, vypra­ví o osu­du spi­so­va­te­le a auto­ra diva­del­ních her James M.Barrieho, kte­rý momen­tál­ně pro­ží­vá men­ší kri­zi.

Recenze naše­ho part­ne­ra:

Jeho posled­ní hra dopadla fiaskem, vzta­hy s jeho man­žel­kou také nejsou zrov­na ide­ál­ní a zdá se, že James ztrá­cí inspi­ra­ci pro svou tvor­bu. To vše se změ­ní jed­no­ho krás­né­ho odpo­led­ne, kdy si James vyjde do par­ku, kde se sezná­mí s pozo­ru­hod­nou paní Davies (Kate Winslet) a její­mi syny Peterem, Michaelem, Jackem a Georgem, kte­ří mu rázem uča­ru­jí a on pod­lé­há jak kouz­lu mla­dé vdo­vy, tak prá­vě jejím synům. A to kon­krét­ně Peterovi, jenž ho zaujme svým zvlášt­ním pohle­dem na svět. Malý Peter je totiž jiný než jeho vrs­tev­ní­ci. Na svůj věk je až pří­liš zamyš­le­ný a jako­by odmí­tal jaké­ko­liv před­sta­vy a sny, kte­ré jsou pro chlap­ce toho­to věku nor­mál­ní. James dlou­ho nedo­ká­že najít s Peterem spo­leč­nou řeč, nako­nec se však ten­to malý chla­pec sta­ne inspi­ra­cí pro jeho novou diva­del­ní hru „Peter Pan“, kte­rou poz­dě­ji věnu­je prá­vě rodi­ně Daviesových. Cesta k pre­mi­é­ře je však trni­tá, hře nevě­ří ani sám ředi­tel diva­dla Charles (Dustin Hoffman) a i her­cům při­pa­da­jí někte­ré role směš­né. Vše navíc zhor­šu­jí pomlu­vy, jež se začnou obje­vo­vat v sou­vis­los­ti s tím, čím víc času trá­ví mla­dý dra­ma­tik s Peterem a jeho bra­t­ry. Do situ­a­ce začne záhy zasa­ho­vat nekom­pro­mis­ní a chlad­ná Emma Maurierová, kte­rá nedo­ká­že snést pomyš­le­ní, že se její dce­ra a její vnu­ci stý­ka­jí se žena­tým Jamesem.

Snímku vévo­dí skvě­lý herec­ký výkon Johnnyho Deppa, kte­rý momen­tál­ně pro­ží­vá veli­ce plod­né a úspěš­né obdo­bí. Mladého Jamese zahrál napros­to fan­tas­tic­ky a vy tak brzo uvě­ří­te v jeho sny a fan­ta­zie a neob­lomnou vese­lou pova­hu, jíž neu­stá­le pře­kva­pu­je kvar­te­to chlap­ců Daviesových. Kate Winslet Deppovi skvě­le asis­tu­je a dob­ře zahrá­la i poměr­ně nezná­má Julie Christie v roli přís­né a stro­hé Emmy, z kte­ré lze sku­teč­ně cítit nevra­ži­vost, jakou cítí k mla­dé­mu dra­ma­ti­ko­vi, kte­rý se vetřel do její rodi­ny. Tomu vše­mu výteč­ně při­zvu­ku­je (byť v men­ší roli) nestár­nou­cí Dustin Hoffman. Samostatnou kapi­to­lou jsou pak výko­ny dět­ských her­ců. Za všech­no mlu­ví neu­vě­ři­tel­ný Freddie Highmore v roli Petera, jehož zahrál s těž­ko uvě­ři­tel­nou bra­vur­nos­tí. Z jeho výra­zů lze doko­na­le vyčíst všech­ny jeho poci­ty a tvo­ří spo­leč­ně s Deppem skvě­lou dvo­ji­ci.
Nejvíce se mi ve fil­mu líbi­ly scé­ny, kdy se James sna­žil sblí­žit s Peterem a tak­též pohád­ko­vé a fan­task­ní pasá­že, kte­ré se celou podí­va­nou pro­lí­na­jí.
Film Hledaní Země Nezemě vypra­ví o zno­vuna­le­ze­ní dítě­te, jež je hlu­bo­ce zako­ře­ně­no v kaž­dém z nás. Vypraví o vrá­ce­ní víry ve skřít­ky malým dětem a o ohrom­né síle víry, kte­rou se doká­že­me kdy­ko­liv ode­brat do té své vlast­ní „Země Nezemě“, kde kaž­dý z nás může nalézt lék na všech­ny své boles­ti, kde je vše krás­né a doko­na­lé a kde nee­xis­tu­jí žád­né nega­tiv­ní věci. Za všech­no mlu­ví veli­ce dojem­ný konec, kte­rý nechá jen málo­kte­ré oko suché. Připravte se na výpra­vu do svě­ta, kde je kaž­dá věc usku­teč­ni­tel­ná a kde nic není nemož­né. Do svě­ta, v němž i ten nej­vět­ší pesi­mis­ta, podob­ně jako malý Peter, uvě­ří, že pohád­ky v živo­tě stá­le ješ­tě nevy­mře­ly. Otevřete pro­to tři­nác­tou kom­na­tu své duše a nasá­vej­te (i přes poměr­ně smut­ný obsah) magič­nost a neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­ru celé­ho spek­tá­klu. Všem sníl­kům můžu ten­to film vře­le dopo­ru­čit, stej­ně jako obdi­vo­va­te­lům Johnnyho Deppa. A i vy ostat­ní bude­te z kina odchá­zet s hře­ji­vým poci­tem na srd­ci a s poci­tem dob­ře inves­to­va­ných peněz. Na tenhle film totiž jen tak neza­po­me­ne­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,60023 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56665 KB. | 28.06.2022 - 17:10:58