Hledání Země Nezemě - Příběh o tom, jak mohl vzniknout Petr Pan

Zeme

Hledání Země Nezemě vyprá­ví o tom, jak diva­del­ní­ho dra­ma­ti­ka polí­bi­la múza a on tak napsal jed­nu ze svých nej­zná­měj­ších her. Je to také pří­běh o tom, jak se mu díky osud­né­mu setká­ní změ­nil celý dosa­vad­ní život.

Po neú­spě­chu své nej­no­věj­ší hry hle­dá diva­del­ní dra­ma­tik James M. Barrie (Johhny Depp) námět pro svou dal­ší hru. Zcela neče­ka­ně ho nachá­zí v přá­tel­ství s rodi­nou mla­dé vdo­vy Sylvie (Kate Winslet). Ta po smr­ti man­že­la zůsta­la sama se čtyř­mi syny. Ti se se smr­tí otce vyrov­ná­va­jí kaž­dý po svém. Nejhůře vše nese malý Peter (Freddie Highmore). Přátelství s Jamesem, plným her, fan­ta­zie a pře­kva­pe­ní, postup­ně roz­ve­se­lí celou rodi­nu. Ovšem k neli­bos­ti upnu­té Sylviiny mat­ky.

I pro Jamese samot­né­ho je nena­dá­lá „zná­most“ pří­jem­ným zpes­t­ře­ním jeho dosa­vad­ní­ho živo­ta. Naprosto se vyží­vá ve vymýš­le­ní zába­vy pro chlap­ce a záro­veň tak zís­ká­vá mate­ri­ál pro svou poz­dě­ji veli­ce úspěš­nou a zná­mou hru Peter Pan. Zároveň se vzda­lu­je své chlad­né man­žel­ce, kte­rá opro­ti němu nemá sko­ro žád­nou fan­ta­zii, a nao­pak se nená­pad­ně při­bli­žu­je křeh­ké a přes­to sil­né Sylvii. Tento milost­ný vztah však fil­mu roz­hod­ně nedo­mi­nu­je a divák, a mož­ná i jeho dva hlav­ní akté­ři, dlou­ho věří, že jsou oprav­du „jen přá­te­lé“.

Epická linie fil­mu je mís­ty stří­dá­na zamýš­le­ný­mi podo­ba­mi růz­ných her, na kte­ré si chlap­ci s Jamesem pou­ze hra­jí (např. scé­na na pirát­ském korá­bu), a zob­ra­zo­vá­ním Jamesovy barev­né a poho­do­vé země - Neverlandu, plné skřít­ků a vil. Co vás na fil­mu roz­hod­ně upou­tá, je zjev před­sta­vi­te­le hlav­ní­ho hrdi­ny Johnnyho Deppa, čty­ři­cát­ní­ka, kte­rý zde nevy­pa­dá ani na dva­cet. Ale tako­vý prý J. M. Barrie byl. Věčné dítě, kte­ré stej­ně jako jeho slav­ná posta­va, nikdy nedo­spě­lo...

Více na Kritiky.cz
Česká televize dnes uctí památku Ettoreho Scoly, držitele desítek prestižních filmových cen Česká televize dnes mimořádně zařazuje do programu ČT art hudební film Tančírna. Snímek, ...
Cesta vzhůru - Cesta vzhůru - DAVID ČÁLEK (1971), režie, scénář a kamera Narozen v Praze. Kameraman, režisér a dokumentarista David Čálek studoval dva obory na pražsk...
Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele Dnešní uspěchaná doba s sebou nese řadu patologických jevů, jako je šikana, potloukání se...
Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samoz...
Posilování bicepsů Posilování patří k základním volnočasovým aktivitám velkého množství lidí. Není s...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: