Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Hledá se Nemo - Preview

Hledá se Nemo - Preview

V pes­t­ro­ba­rev­ných a tep­lých vodách Velké úte­so­vé bari­é­ry žije ve svém bez­peč­ném a odlehlém pří­byt­ku ze sasa­nek Marlin a jeho jedi­ný syn Nemo. Marlin se s oba­va­mi ze všech nepřed­ví­da­tel­ných nebez­pe­čí, kte­ré hlu­bi­ny oce­á­nu ský­ta­jí, sna­ží své­ho syna před nástra­ha­mi oko­lí ochrá­nit. Nemo je však, stej­ně jako všech­ny malé ryb­ky, vel­mi zví­da­vý a chce tajem­ný útes pro­zkou­mat. Když je pak neče­ka­ně une­sen dale­ko od domo­va a skon­čí v akvá­riu, kte­rým si vyzdo­bil ordi­na­ci laci­ný zubař, ocit­ne se Marlin neče­ka­ně v roli hrdi­ny na ces­tě k záchra­ně své­ho syna.Během hle­dá­ní se k Marlinovi při­po­jí sama­ri­tán­ka Dory - ryba s nej­hor­ší krát­ko­do­bou pamě­tí a nej­vět­ším srd­cem v celém oce­á­nu. Její nehy­nou­cí opti­mis­mus neu­stá­le žene Marlina kupře­du a dodá­vá mu odhod­lá­ní ris­ko­vat a pře­ko­ná­vat jeho oba­vy. Díky tomu Marlin také postup­ně začne věřit, že se nako­nec pře­ce jen poda­ří všech­ny pro­blémy zdár­ně vyře­šit.

Po stře­tu s čet­ný­mi nástra­ha­mi pod­moř­ské­ho i sucho­zem­ské­ho svě­ta včet­ně žra­lo­ků, želv, med­úz, moř­ských ptá­ků, měst­ské kana­li­za­ce i samot­né­ho člo­vě­ka, kon­čí odlou­če­ní otce a syna šťast­ným shle­dá­ním a kdy­si bojác­ný Marlin se sta­ne v očích své­ho potom­ka i celé­ho oce­á­nu oprav­do­vým hrdi­nou.

Oscarem oce­ně­ní tvůr­ci ani­mo­va­ných fil­mů Toy Story - Příběh hra­ček, Život brou­ka a Příšerky, s. r. o. nás ten­to­krát zave­dou do úpl­ně nové­ho svě­ta počí­ta­čo­vě ani­mo­va­né zába­vy plné­ho legra­ce, citů a neza­po­me­nu­tel­ných posta­vi­ček. Scénáristou a reži­sé­rem fil­mu Hledá se Nemo je Andrew Stanton, kte­rý se podí­lel jako jeden z reži­sé­rů na fil­mo­vém hitu Život brou­ka a spo­lu­pra­co­val na scé­ná­řích ke všem čtyřem celo­ve­čer­ním fil­mům ze spo­leč­né pro­duk­ce stu­dií Disney a Pixar. Za svou prá­ci byl nomi­no­ván na Oscara. Film Hledá se Nemo a jeho úžas­ný pod­moř­ský svět je zce­la novým umě­lec­kým a tech­no­lo­gic­kým stan­dar­dem v počí­ta­čo­vé ani­ma­ci. Vedoucím výro­by je John Lasseter, kte­rý v Pixaru půso­bí jako výkon­ný vice­pre­si­dent. Mezi talen­to­va­né uměl­ce, kte­ří pro­půj­či­li posta­vám své hla­sy, pat­ří Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Willem Dafoe, Geoffrey Rush, Allison Janney, Barry Humphries a Alexander Gould.

Česká ver­ze:

Marlin - Ivan Trojan
Dory - Barbora Munzarová
Drtič (Crush) - Jiří Macháček
Nemo - Marek Páleníček
Bruce - Martin Štěpánek


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25852 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56077 KB. | 29.05.2022 - 03:58:13