Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Hlavní hrdinové filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce si splnili svůj sen, od 5. prosince jsou na NETFLIXU! Zároveň vychází DVD i soundtrack k filmu

Hlavní hrdinové filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce si splnili svůj sen, od 5. prosince jsou na NETFLIXU! Zároveň vychází DVD i soundtrack k filmu

Netflix uvede Shoky Morthy Posledni velka akce

Po úspě­chu v kinech si you­tu­be­ři Shoky a Morthy spl­ni­li svůj sen. Stejně jako ve fil­mu reži­sé­ra Andyho Fehu dosáh­li své­ho cíle – dostat se na Netflix. A nyní tam sku­teč­ně budou. Hlavní hrdi­no­vé sním­ku Shoky & Morthy: Poslední vel­ká akce v podá­ní Štěpána Kozuba a Jakuba Štáfka budou na Netflixu v České repub­li­ce k vidě­ní od nedě­le 5. pro­sin­ce. Zároveň vychá­zí film na DVD a jeho soun­d­track s hud­bou a hláš­ka­mi z fil­mu je nyní nově k dis­po­zi­ci na všech hudeb­ních plat­for­mách. Fanoušci reži­sé­ra Fehu a dvo­ji­ce nej­slav­něj­ších čes­kých fil­mo­vých you­tu­be­rů se tak mají na co těšit.

Ojedinělý fil­mo­vý počin na hra­ně žánrů kome­die a horo­ru s duchař­ský­mi prv­ky oce­ni­li letos jak divá­ci v kinech, tak kri­ti­ci klad­ný­mi recen­ze­mi, film uve­dl ve svém pro­gra­mu i Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary.

„Byl to tako­vý vtip, že Shoky a Morthy sní o tom dostat se na Netflix. Ve fil­mu se jim to poda­ři­lo, teď se to poda­ři­lo i nám. Na soun­d­trac­ku jsme si dali hod­ně zále­žet a věřím, že divá­kům pro­dlou­ží záži­tek z naše­ho fil­mu,“ říká reži­sér fil­mu Shoky & Morthy: Poslední vel­ká akce Andy Fehu.

Autorem hud­by k fil­mo­vé­mu soun­d­trac­ku obsa­hu­jí­cí­mu cel­kem tři­cet dva trac­ků hudeb­ních skla­deb oko­ře­ně­ných vtip­ný­mi hláš­ka­mi z fil­mu je Mojmír Měchura, o mas­te­ring se posta­ral Jan Kalužný. Zazní na něm hla­sy před­sta­vi­te­lů hlav­ních rolí Štěpána Kozuba, Jakuba Štáfka, Martiny Babišové, Andrey Daňkové a Tomáše Magnuska. DVD Shoky & Morthy: Poslední vel­ká akce zase nabíd­ne fanouškům fil­mu jako bonus roz­ho­vo­ry s tvůr­ci a her­ci, nepo­u­ži­té scé­ny a klip ke cover­ver­zi zná­mé pís­ně Podvod Jana Nedvěda, kte­rou pro film nazpí­val čes­ký rap­per Calin.

Komedie s prv­ky horo­ru Andyho Fehu vyprá­ví o kama­rá­dech od škol­ních let Shokym a Morthym. Ti si za kon­tro­verz­ní video uve­řej­ně­né na YouTube si vyslou­ží veřej­ně pro­spěš­né prá­ce a jsou posta­ve­ni před roz­hod­nu­tí, co dál. Když už to vypa­dá na defi­ni­tiv­ní roz­chod, při­jde Shoky s ďábel­ským plá­nem na posled­ní vel­kou akci. Přesvědčí Morthyho a spo­leč­ně s influ­en­cer­kou Sárou, lov­ky­ní duchů Lucií a pro­dej­cem vysa­va­čů a neú­spěš­ným you­tu­be­rem Radomilem se vydá­va­jí na divo­kou jízdu vstříc objas­ně­ní dáv­né záha­dy. Ve fil­mu hlav­ním pro­ta­go­nis­tům zdár­ně sekun­du­jí hereč­ky Andrea Daňková a Martina Babišová, do role obsta­rož­ní­ho you­tu­be­ra Radomila obsa­dil Fehu Tomáše Magnuska. Ve fil­mu dále hra­jí Leoš Noha, Roman Štolpa či Peter Butko. Snímek do čes­kých kin uved­la 5. srp­na spo­leč­nost Falcon.

Shoky & Morthy: Poslední vel­ká akce jsou dílem pro­du­cen­tů Emmy ověn­če­né­ho seri­á­lu #mar­ty­isde­ad Vratislava Šlajera a Jakuba Košťála ze spo­leč­nos­ti Bionaut (Svět pod hla­vou, Mamon, Pouta), spo­lu­pro­du­cen­ty jsou i reži­sér Andy Fehu a kame­ra­man sním­ku Jakub Ševčík. Film se natá­čel kro­mě Prahy také v Brně a neda­lekých Nedvědicích. Jihomoravská část natá­če­ní vzni­ka­la ve spo­lu­prá­ci s Brno Film Office. Film pod­po­řil Státní fond kine­ma­to­gra­fie a Jihomoravský fil­mo­vý nadač­ní fond.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65457 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53648 KB. | 18.01.2022 - 16:56:50