Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

Hladoví chlupáči Nedvěd a Miška jako hrdinové nového animovaného večerníčku Mlsné medvědí příběhy na ČT:D

Mlsne medvedi pribehy 1
Mlsne medvedi pribehy 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Nový ani­mo­va­ný večer­ní­ček Mlsné med­vě­dí pří­běhy reži­sé­rek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové před­sta­vu­jí­cí roz­pus­ti­lá dob­ro­druž­ství dvou věč­ně hla­do­vých chlu­pá­čů Nedvěda a Mišky uvá­dí Česká tele­vi­ze od nedě­le 24. led­na v 18.45 hodin na pro­gra­mech ČT:D a ČT 2. Celkem šest­a­dva­cet dílů o sed­mi minu­tách zde bude k vidě­ní kaž­dý den až do 18. úno­ra. Hlasy hlav­ním med­vě­dím hrdi­nům pro­půj­či­li David NovotnýLukáš Příkazký, dále zde zazní Zuzana Bydžovská, Jan Cina, Pavla Tomicová, Jan VondráčekRobert Mikluš. Večerníček Mlsné med­vě­dí pří­běhy vzni­kl v mezi­ná­rod­ní kopro­duk­ci Česka, Irska, Slovenska a Polska. Loňský film Mlsné med­vě­dí pří­běhy je aktu­ál­ně nomi­no­ván na Českého lva v kate­go­rii nej­lep­ší ani­mo­va­ný film.

Trailer k večer­níč­ku zde: https://vimeo.com/499605494

 

Hrdiny večer­níč­ku Mlsné med­vě­dí pří­běhy moh­ly děti vidět už v šes­ti epi­zo­dách zmí­ně­né­ho fil­mu Mlsné med­vě­dí pří­běhy uve­de­né­ho do kin loni v září, tři dal­ší byly zase sou­čás­tí před­loň­ské­ho pásma Hurá na pohád­ky. (Obojí aktu­ál­ně nabí­zí ke zhléd­nu­tí VOD plat­for­my Aerovod a DAFilms.) Medvědi Nedvěd a Miška v epi­zo­dách večer­níč­ku pro­vá­dě­jí růz­né sko­pi­či­ny, jen aby se dosta­li k něče­mu dob­ré­mu na zub, pro­to­že rádi mlsa­jí. Jednotlivé díly večer­níč­ku vždy na webo­vých strán­kách ČT:D dopl­ňu­jí dvou­mi­nu­to­vé webi­zo­dy Mlsné med­vě­dí recep­ty, ve kte­rých med­vě­di dětem pro­zra­zu­jí jed­no­du­ché recep­ty na jíd­la z večer­níč­ku. Děti si zde mohou onli­ne zahrát i „med­vě­dí“ hry nazva­né Medvědí kuchař­ka a Mlsné med­vě­dí pexe­so.

 

Večerníček vzni­kl vol­ně na moti­vy kní­žek Zbyňka Černíka Malá med­vě­dí kníž­ka a Taková med­vě­dí rodin­ka. Výtvarníkem večer­níč­ku je Filip Pošivač, hud­bu slo­žil Prokop Holoubek z kape­ly Midi Lidi. Producentkou Mlsných med­vě­dí pří­bě­hů je Bára Příkaská ze spo­leč­nos­ti Bionaut. Režisérky Kateřina Karhánková a Alexandra Májová posbí­ra­ly za svou tvor­bu řadu cen na domá­cích i mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech. Kateřina Karhánková navíc za svůj ani­mo­va­ný sní­mek Plody mra­ků zís­ka­la na Berlinale 2019 cenu pro nej­lep­ší dět­ský ani­mo­va­ný film, kte­rou udě­lu­je Evropská aso­ci­a­ce dět­ské­ho fil­mu a nový film Alexandry Májové Pračka zase aktu­ál­ně putu­je po nej­vý­znam­něj­ších mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech.

 

Mlsné med­vě­dí pří­běhy v minu­los­ti zís­ka­ly už něko­lik cen – na nizo­zem­ském kopro­dukč­ním foru Junior Co-production Market hlav­ní cenu pro nej­lep­ší pro­jekt, epi­zo­dy Hurá na borův­ky a Na laný­že! opa­ko­va­ně bodo­va­ly i na Mezinárodním fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů Anifilm nebo na zlín­ském Mezinárodním fes­ti­va­lu fil­mů pro děti a mlá­dež. Filmy o med­vě­dech se jmé­ny Nedvěd a Miška byly pro­mí­tá­ny na dal­ších zhru­ba osm­de­sá­ti mezi­ná­rod­ních sou­těž­ních fes­ti­va­lech a pře­hlíd­kách po celém svě­tě včet­ně účas­ti v sou­tě­ži pres­tiž­ní­ho fes­ti­va­lu ani­mo­va­né­ho fil­mu ve fran­couz­ském Annecy.

 

Koproducentem večer­níč­ku je Česká tele­vi­ze (Tvůrčí sku­pi­na Barbary Johnsonové), irské ani­mač­ní stu­dio Treehouse Republic, irská veřej­no­práv­ní tele­vi­ze RTÉ, pol­ská pro­dukč­ní spo­leč­nost Kosmonaut a slo­ven­ská Raketa. Vznik seri­á­lu pod­po­řil Státní fond kine­ma­to­gra­fie, evrop­ský pro­gram Kreativní Evropa MEDIA, irský fond Screen Ireland a for­mou pobí­dek Irský fil­mo­vý prů­my­sl. Mezinárodní pro­dej večer­níč­ku zajiš­ťu­je fran­couz­ská pro­dukč­ní a dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Dandelooo, med­vě­dy tak uvi­dí napří­klad i děti ve Francii, Irsku, Belgii, Finsku, Dánsku či na Islandu, ale i v USA, Kanadě, Mexiku či v Argentině. Více na www.bionaut.czwww.medvedi.tvhttps://decko.ceskatelevize.cz/mlsne-medvedi-pribehy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,84929 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61028 KB. | 04.06.2023 - 22:21:40