Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Hladová noc

Hladová noc

Vynikající upír­ská road-movie.Recenze sním­ku a DVD info...

O fil­mu:

Sean (Kerr Smith) nedáv­no dostu­do­val fil­mo­vou ško­lu a teď se živíí ve fil­mo­vé spo­leč­nos­ti – kte­rá pro­du­ku­je pod­řad­ná béč­ka – jako stři­hač for­špa­nů (ane­bo trai­le­rů, chcete-li).Jeho sest­ra, kte­rá byd­lí v dale­kém Miami se prá­vě žení a pro­to Sean pří­j­me malou prá­cič­ku – ces­tou na sestři­nu svat­bu odve­ze luxus­ní auto, kte­ré zůsta­lo zazo­ba­ná panič­ce jako pozůsta­tek z manželství.Cestou přes neko­neč­né sil­ni­ce poušt­ních měs­te­ček ale vez­me troš­ku podiv­né­ho sto­pa­ře Nicka (Brendan Fehr) a spo­leč­ně poz­dě­ji nara­zí na ješ­tě podiv­něj­ší Megan (Izabella Miko), kte­rá je nakažená!Čím?Upířím kousnutím!Aby ji zachrá­ni­li, muse­jí teď najít původ­ce její­ho kous­nu­tí – tj. něko­lik set let staré­ho upí­ra Kita (Johnathon Schaech), kon­krét­ně toho samé­ho, kte­rý kdy­si pokou­sal Nicka, jenž mu je již pár měsí­ců na sto­pě a svo­ji pře­mě­nu odda­lu­je účin­ný­mi „anti­bi­o­ti­ky“.

 Musím říct, že Hladová noc je pro mě vel­mi pří­jem­ným překvapením!V posled­ní době se regá­ly i plát­na našich kin plní růz­ný­mi „upír­ský­mi“ fil­my – jme­nuj­me např. dva díly Bladea (kte­ré jsou více­mé­ně z troš­ku jiné­ho soud­ku), Carpenterovi Upíry, Dracula 2000 nebo nedáv­né béč­ko X-Wamp.Poslední tři jme­no­va­né str­čí Hladová noc hra­vě do kapsy a Blade 12 je pro mě spí­še více krva­vou akcí, než horro­rem a ani s ním Hladovou noc nesrovnávám.Již teď by vám tedy mělo být jas­né, že Hladová noc je pros­tě nářez.Je to sice „holly­wo­od­ský“ fil­me­ček pro mla­dé pub­li­kum, ale je na něm vidět, že tvůr­ci ho tvo­ři­li s lás­kou k horro­ru a svým peněženkám.Krev se tu ládu­je po kýblech, dočká­me se i vyrva­ných srd­cí a ustře­le­né hlavy…místy je to pros­tě pří­jem­ný splatter!Navíc efek­ty jsou udě­lá­ny dost pro­fe­si­o­nál­ně na to, aby nepů­so­bi­ly směš­ně a reži­sér Cardone všech­no točí tak, abychom si nemu­se­li nic domýš­let (a hra­ni­ce pří­stup­nos­ti se tedy nemu­se­la sni­žo­vat – v USA běžel v kinech „ora­tingo­ván“ R)!

 Snímek je navíc napsán, nato­čen, obsa­zen a ozvu­čen tako­vým soun­d­trac­kem, aby si v pub­li­ku zís­kal co nej­ví­ce mla­dých diváků.Dva hlav­ní hrdi­no­vé v podá­ní Kerr Smithe (seri­ál Dawsonův svět,Nezvratný osud) a Brendana Fehra (seri­ál Roswell, Nezvratný osud) jsou zahrá­ni vel­mi dob­ře – kon­krét­ně tak, abychom se s nimi (tedy to mla­dé pub­li­kum) co nej­lé­pe ztotožnilo.Navíc jsou oba sym­paťá­ci 🙂 (v čemž pro­sím nehle­dej­te sexu­ál­ní ori­en­ta­ci autora:).No ale jak říkal sám mis­tr Hitchcock – film je dob­rý tak, jak dob­ré­ho má záporáka.A upír Kit v podá­ní Johnathona Schaecha je pří­mo doko­na­lý a pokud se vám líbi­la kre­a­ce Stephena Dorffa v Bladeovi, tak Schaech je něco podob­né­ho – navíc někte­ré hláš­ky jeho posta­vě dodá­va­jí až čer­no­hu­mor­ný nádech.Především ve scé­ně kde Kit kle­čí nad čer­s­tvě vysá­tou obě­tí a pro­hla­šu­je „jako že je slun­ce nade mnou!“

 Režie J.S.Cardoneho (Slayer, Tru Blue) má svůj styl a spo­leč­ně se solid­ní kame­rou, výbor­ným stři­hem a hud­bou (kte­rou vět­ši­nou tvo­ří říz­né kous­ky růz­ných nu-metalových a  rocko­vých kapel) zaru­ču­je, že vás od fil­mu jeho zpra­co­vá­ní neodradí.Navíc Cardone si i jako scé­náris­ta byl vědom, že s roz­poč­tem 5 mili­ó­nů dolla­rů nemů­že dělat divy a tak sní­mek zasa­dil do pouš­tě (Texas??, Arizona??, kdo ví…), z její­hož pro­stře­dí ale tvo­ří i vel­mi dobrou atmo­sfé­ru!

 Takže pokud si taky uvě­do­mu­je­te, že po dob­rých horro­rech (a horro­rech obec­ně) je už pár let sucho a vy máte zrov­na chuť na něja­ký dob­rý (a navíc lehce dostup­ný), šáh­ně­te si do regá­lu vaši video­půj­čov­ny zrov­na po tomhle – urči­tě se vám bude líbit!

 Mimochodem si sní­mek na kon­ci nechá­vá poměr­ně hod­ně ote­vře­ná vrát­ka pro pří­pad­né pokra­čo­vá­ní – jest­li toho auto­ři vyu­ži­jí: těž­ko říct, ale osob­ně bych měl z toho vel­kou radost.

Nejoblíbenější scé­na:  …ane­bo spí­še část!Konkrétně závě­reč­ná řež a ustře­le­ná hla­va padou­cho­vy upír­ské při­slu­ho­vač­ky.

Vybavení DVD:

-2minutový doku­ment o her­ci Brendanu Fehrovi
-2minutový doku­ment o kasder­ských úko­nech ve fil­mu
-komen­tář reži­sé­ra J.S.Cardoneho

-3 vystři­že­né scé­ny

-komen­tář reži­sé­ra J.S.Cardoneho
-fil­mo­gra­fie reži­sé­ra a her­ců Smithe, Fehra a Schaecha.
-3 fil­mo­vé trai­le­ry

Hodnocení fil­mu: 100%
Hodnocení DVD: 60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96670 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55880 KB. | 24.05.2022 - 11:40:39