Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hitch: Lék pro moderního muže - recenze

Hitch: Lék pro moderního muže - recenze

Jste váleč­ný vete­rán, na jed­no oko nevi­dí­te a dru­hé nemá­te, svo­je jmé­no sly­ší­te až napo­tře­tí a za pou­ži­tí mega­fo­nu a na chuť stra­vy v pev­něj­ším sku­pen­ství než teku­tém už jen vzpo­mí­ná­te, za kaž­dou cenu však chce­te do poste­le s Madonnou, abys­te s ní pak mohl strá­vit zby­tek své­ho živo­ta. Říkáte si, že to „asi nepů­jde“? Omyl! Will Smith je Hitch a Hitch je lék pro moder­ní­ho muže!

Recenze naše­ho part­ne­ra:

Hitch (Will Smith) je spí­še mlad­ší než star­ší muž, žijí­cí v luxus­ním bytě, na nějž si vydě­lal svým nezvyk­lým povo­lá­ním – dělá doha­zo­va­če, sta­rým mlá­den­cům doha­zu­je ženy jejich snů.

Sara Melas (Eva Mendes) je také spí­še mlad­ší než star­ší dra­vá novi­nář­ka míst­ní­ho bul­vár­ní­ho plát­ku, se kte­rou se Hitch náhod­ně sezná­mí, aby se s ní pak něko­li­krát setkal, aniž by ona zeza­čát­ku zna­la jeho pra­vou, či spí­še pra­cov­ní, identi­tu. Ovšem, jak vidí­te, pou­ze zeza­čát­ku – vpro­střed začne psát repor­táž o míst­ním „schůzko­lo­go­vi“, jak se Hitchovi říká, tak­že Hitch na chví­li ztrá­cí její sym­pa­tie.
Albert (Kevin James) je nemotor­ný, tlus­tý, avšak dob­ro­sr­deč­ný a milý účet­ní jed­né newy­or­ské fir­my a mimo jiné se podí­lí na spra­vo­vá­ní finan­cí Allegry Cole, zná­mé celebri­ty. Samozřejmě, že to bude on, kdo zajde za Hitchem, prá­vě kvů­li Allegře.
Allegra Cole (Amber Valletta) je vše­mi pod­lé­za­ná osob­nost, pro níž Albert sek­ne s účto­vá­ním, pro­to­že se mu nelí­bí, jak s ní ostat­ní finanč­ní­ci zachá­ze­jí a na to ji on pří­liš milu­je. Upoutá tak její pozor­nost, kte­ráž se mu opla­tí v násle­du­jí­cích oka­mži­cích, kdy je Allegrou pozván... sko­ro by se chtě­lo říct na ran­de, ale zatím spí­še jen večí­rek.
Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže by se mohl na prv­ní pohled zdát typic­kou ame­ric­kou roman­tic­kou kome­dií leh­ko­my­sl­něj­ší­ho raže­ní a ori­gi­nál­ní jako hudeb­ní nosi­če na viet­nam­ském tržiš­ti. Není tomu však úpl­ně tak.

Hitch sice od začát­ku do kon­ce běží na zaběh­nu­té udá­lost­ní osno­vě podob­ných fil­mů, přes­to se nám může chví­le­mi zdát poně­kud jiný.
Ať už pro mile lid­sky půso­bí­cí­ho Alberta, potý­ka­jí­cí­ho se se svou vlast­ní neši­kov­nos­tí, pří­pad­ně Willa Smithe, jehož posta­va Vás bude po téměř celý film vylo­že­ně bavit, a kte­rý více méně táh­ne celý sní­mek kupře­du v hod­ně sluš­ném tem­pu. Ano, schůzko­log je poně­kud netra­dič­ní povo­lá­ní, avšak Smithovi ho věřit bude­te, pro­to­že při jeho pro­vo­zo­vá­ní si počí­ná dob­ře, jis­tě a uvě­ři­tel­ně. Will Smith půso­bí po celý sní­mek cha­risma­tic­kým dojmem, jakým by asi tako­vý doha­zo­vač půso­bit měl, při kon­tak­tu s žena­mi neplá­cá ty hova­di­ny, o kte­rých si všech­ny neže­ny mys­lí, jak že nejsou v rám­ci situ­a­ce účin­né, a to scé­nář psal oprav­du muž :). Ovšem neče­kej­te bůhví­ja­kou myš­len­ko­vou explo­zi, já se jen bál, jak v tom­to ohle­du film poho­ří.

Na něko­li­ka jiných mís­tech se už tak však děje... Hlavně v závě­ru, kte­rý celý sní­mek poměr­ně dost sha­zu­je, Andy Tennant, Hitchův reži­sér, pře­la­dí frek­ven­ci své­ho díl­ka na debil­ně naiv­ní s debil­ně naiv­ně se cho­va­jí­cí­mi posta­va­mi a před závě­reč­né a dopře­du jas­né vše­o­bec­né vese­lí nám cpe pře­ve­li­ce trap­nou koli­zi v obou ústřed­ních vzta­zích fil­mu, kde si dokon­ce u někte­rých fil­mo­vých postav začne vzhle­dem k dosa­vad­ní­mu prů­bě­hu dost pro­ti­ře­čit, co se jejich pova­ho­vých vlast­nos­tí a cho­vá­ní týče.
Divákovi tak troš­ku zne­chu­tí dosa­vad­ní dojem ze sním­ku, kte­rý však i přes­to zůsta­ne zazna­me­nán v čer­ných, lehce okras­ných čís­lech. Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže je, až na urči­té frag­men­ty, ply­nu­le ubí­ha­jí­cí ame­ric­ká roman­tic­ká kome­die, divác­ky nená­roč­ná, avšak humor v ní je sym­pa­tic­ký, roz­hod­ně méně pod­bí­zi­vý, než je žán­ro­vým zvy­kem a Willa Smithe urči­tě nevi­dí­me v obdob­né roli napo­sled.

  • Soutěž o DVD Šifra mistra Leonarda/Andělé a démoni5. října 2016 Soutěž o DVD Šifra mistra Leonarda/Andělé a démoni S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o DVD Šifra mistra Leonarda/Andělé a démoni. Partner soutěže: [adrotate banner="13"] Stačí odpovědět správně čtyři odpovědi, nejpřesněji […] Posted in Soutěže
  • Říše vlků10. října 2005 Říše vlků Říši vlků mnozí kritizují, a to ze dvou hlavních důvodů. Jednak kvůli míchání žánrů (krimi, sci-fi, psychologické drama) a díky poněkud nepřehlednému ději. To první mě osobně zas až tolik […] Posted in Filmové recenze
  • #2048: Modrá Crew 12: Hrobař 3 a 417. října 2019 #2048: Modrá Crew 12: Hrobař 3 a 4 Modrá Crew 12: Hrobař 3 a 4Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 112 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 […] Posted in Recenze komiksů
  • #2018: Soudce Dredd 326. července 2019 #2018: Soudce Dredd 3 Soudce Dredd 3 (Judge Dredd: The Complete Case Files 4)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vycházelo jako čísla 156 až 207 série "Judge Dredd" v […] Posted in Recenze komiksů
  • Iron Man 3 3D (2013) - 80%7. května 2013 Iron Man 3 3D (2013) - 80% Postava Iron Mana je mezi všemi filmovými superhrdiny moje nejoblíbenější. Je to charismatický chlápek z masa a kostí, který nevděčí za své „nadpřirozené“ schopnosti pavoučímu kousnutí, […] Posted in Filmové recenze
  • Pustina 8. díl.11. prosince 2016 Pustina 8. díl. Do Pustiny se vrací policie, aby Míšin případ uzavřela. Zdá se, že pro to má všechny potřebné důkazy. Karel je ale přesvědčen, že policisté sledují špatnou stopu, a pochopí, že pokud […] Posted in Spoilery
  • Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD)16. září 2003 Pán prstenů: Dvě věže (2 DVD) Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého Prstenu moci, začíná tam, kde první skončil. Po smrti Boromira a rozpadu Společenstva se cesty jeho […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Česká Sony potvrzuje, že menu PS5 opět bude v českém...6. října 2020 Česká Sony potvrzuje, že menu PS5 opět bude v českém... Česká Sony potvrzuje, že menu PS5 opět bude v českém jazyce Posted in Krátké herní aktuality
  • #DP187: Transformers: Beast Wars: The Gathering16. července 2021 #DP187: Transformers: Beast Wars: The Gathering  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Simon Furman Kresba: Don Figuroa Po recenzi na netflixovské Transformery (článek by měl již brzy vyjít na Deníku milovníka filmů) […] Posted in Recenze komiksů
  • Příští aktualizace do Ghost of Tsushima přidá nejlepšího...9. října 2020 Příští aktualizace do Ghost of Tsushima přidá nejlepšího... Příští aktualizace do Ghost of Tsushima přidá nejlepšího přítele člověka. Samozřejmě že se jedná o psí společníky, které budete moct pohladit a pomohou vám v boji. Dostupní budou pouze v […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00846 s | počet dotazů: 241 | paměť: 51666 KB. | 22.10.2021 - 15:51:22