Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA)

Hitch: Lék pro moderního muže (Hitch, USA)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete nato­čit prů­měr­nou roman­tic­kou kome­dii? Stačí k tomu sval­na­tý hez­ký hlav­ní hrdi­na, sexy a pohled­ná hlav­ní hrdin­ka, pří­běh, ve kte­rém se dva zami­lu­jí, něco jim to zkom­pli­ku­je, ale stej­ně nako­nec skon­čí v náru­čí. Chcete nato­čit pove­de­nou roman­tic­kou kome­dii? Pak potře­bu­je­te sval­na­té­ho hez­ké­ho hlav­ní­ho hrdi­nu a sexy a pohled­nou hlav­ní hrdin­ku. Ovšem oba jejich před­sta­vi­te­lé muse­jí mít herec­ké talent. A pokud chce­te u divá­ků zabo­do­vat ješ­tě víc, tak ješ­tě zacho­vej­te uve­de­nou linii pří­bě­hu (lás­ka – pro­blém – hap­pyend), ale oko­řeň­te jí o zají­ma­vý námět. Hitch má jak talen­to­va­né a pohled­né hlav­ní před­sta­vi­te­le, tak stan­dard­ní, ale sou­čas­ně zají­ma­vý pří­běh.Alex Hitchens (Will Smith) zva­ný Hitch je tak­zva­ný ran­de­o­log. To zna­me­ná, že pomá­há neprů­boj­ným mužům zís­kat si srd­ce své vysně­né ženy. A  jeho postu­py jsou nejen dis­krét­ní, ale hlav­ně fun­gu­jí­cí. Je para­dox­ní, že on sám se roz­ho­dl ostat­ním pomá­hat poté, co ho zkla­ma­la dív­ka. Sara (Eva Mendes) je cynic­ká novi­nář­ka, kte­rá ví, že všich­ni chla­pi jsou stej­ní (tak už nás hol­ky pro­kouk­ly) a nehod­lá si nechat trhat srd­ce na kusy od něko­ho, komu jde jen o jed­no. Jenže Hitch je jiný. Je vtip­ný, hez­ký, galant­ní i ohle­du­pl­ný. Kromě toho umí naslou­chat, a to se u chla­pů cení. Jenže Sara netu­ší, že je to onen legen­dár­ní spe­ci­a­lis­ta pro oblast schůzek. Zjistí to, pro­to­že jeden jeho kli­ent nesmě­lý Albert (Kevin James) se sna­ží zís­kat mili­o­nář­ku Allegru Cole (Amber Valletta), kte­rá je vděč­ným téma­tem pro Sářin časo­pis. Poté už děj běží pod­le uve­de­ných pra­vi­del. Situace se troš­ku zkom­pli­ku­je, ale nako­nec budou všich­ni šťast­ní. Myslím, že jsem vám pře­kva­pe­ní nezka­zil, pro­to­že podob­ný závěr urči­tě oče­ká­vá­te.

Hlavní tahák fil­mu totiž netkví v  samot­ném pří­bě­hu, ale spí­še v humo­ru, kte­rý vychá­zí z  jed­not­li­vých momen­tů. Scénář těží ze zaži­tých mýtů ohled­ně vzta­hu muž a žena. A scé­náris­ta Kevin Bisch má v tom­to smě­ru oči­vid­né zku­še­nos­ti, kte­ré doká­že vyu­žít s nad­hle­dem a  pří­jem­ně nevtí­ra­vým humo­rem. Na řadu při­jdou i kla­sic­ké gagy, kte­ré má na svě­do­mí obvykle Albert, jakož­to ústřed­ní nemeh­lo. Ale upřím­ně, kdy­by se polo­vi­na jeho „drž­ko­pá­dů“ vystřih­la, neva­di­lo by to. Některé jsou stro­je­né a  vynu­ce­né. Film by byl vtip­ný i bez nich.

Velkým úko­lem bylo jis­tě najít vhod­né před­sta­vi­te­le pro hlav­ní role. Nestačí jen hezká tvář a  doko­na­lé tělo, ale potře­ba je ješ­tě herec­ký talent a smyl pro humor. Will Smith si pro­šel sit­co­mo­vou zku­še­nos­tí, tak­že vybrat jeho byla nedis­ku­ta­bil­ní vol­ba. Eva Mendes zatím byla ve svých dosa­vad­ních fil­mech (samo­zřej­mě ne ve všech, to bych jí křiv­dil) pěk­ným „doplň­kem“ hlav­ní­ho muž­ské­ho hrdi­ny. Ale ten­to­krá­te uká­za­la, že jí kome­di­ál­ní žánr vůbec není cizí. Nemohu se tak vyhnout kon­sta­to­vá­ní, že obsa­ze­ní nemoh­lo být lep­ší.

Než se vhr­nu na koneč­ný ver­dikt, tak ješ­tě pár slov k hudeb­ní­mu dopro­vo­du. Soundtrack nabíd­ne něko­lik zná­mých popo­vých a R&B son­gů, kte­ré fil­mu pomá­ha­jí dotvá­řet roz­do­vá­dě­nou atmo­sfé­ru. Pokud vás zají­ma­jí kon­krét­ní jmé­na, tak se ozve napří­klad Usher.

Vůbec bych se vám nedi­vil, kdy­by vám roman­tic­ké kome­die lez­ly na ner­vy. V posled­ní době se jich obje­vi­lo dost a dost a liši­ly se od sebe mož­ná tak sto­pá­ží. Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže není pří­liš ori­gi­nál­ní, ovšem od kon­ku­ren­ce ho odli­šu­je vyni­ka­jí­cí obsa­ze­ní a pre­ciz­ně napsa­né posta­vy. Romantici budou nad­še­ní a v ostat­ních se tře­ba troš­ku emo­cí, díky fil­mu, pro­bu­dí :).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,07139 s | počet dotazů: 256 | paměť: 59836 KB. | 17.08.2022 - 22:34:55