Historie v kostce - minulost, jak jste ji ještě neviděli

historie v kostce

Zajímáte se o his­to­rii? Máte rádi kni­hy z edi­ce Universum? Tak je ency­klo­pe­die Historie v kost­ce urče­na prá­vě vám. Přeložil ji pro vás Jan Kafa a napsal kolek­tiv auto­rů.  

Tato kni­ha je roz­dě­le­na na 5 čás­tí a to: sta­ro­věk, stře­do­věk, doba obje­vů - 14.- 17. sto­le­tí, obdo­bí revo­lu­ce - 18. sto­le­tí a nako­nec moder­ní svět počát­ku 20. sto­le­tí. Jaké his­to­ric­ké mil­ní­ky najde­te v této kni­ze? Jak žili prv­ní lidé, jak hos­po­da­ři­li, jak pro­bí­ha­ly kří­žo­vé výpra­vy, kdo vyna­le­zl knih­tisk, co zna­me­ná obdo­bí refor­ma­ce, jak vlád­la Marie Terezie, kdy byla dru­há svě­to­vá vál­ka, co byl holo­kaust, kdy byl sestro­jen prv­ní auto­mo­bil, či jak pro­bí­ha­la stu­de­ná vál­ka. Všechny tyto udá­los­ti a ješ­tě mno­hem více se vepsa­ly do našich dějin růz­nou měrou.

Historie v kost­ce vám uká­že zásad­ní oka­mži­ky od pra­vě­ku až po sou­čas­nost. Poznávejte, obje­vuj­te, zkou­mej­te, ces­tuj­te his­to­ric­ký­mi udá­lost­mi, kte­ré změ­ni­ly náš svět.

Na kon­ci kni­hy jsou uve­de­ny vysvět­liv­ky a rejstřík, kte­ré usnad­ní ori­en­ta­ci v tex­tu. Nakonec autor uve­dl podě­ko­vá­ní.

Každá dvoj­stra­na je věno­va­ná dané his­to­ric­ké udá­los­ti, s obráz­ky, detail­ní­mi popis­ky, map­ka­mi, s růz­ný­mi zají­ma­vost­mi i přes­ný­mi leto­poč­ty.

Kniha se mě líbi­la. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná. Na 208 stra­nách je oprav­du mno­ho infor­ma­cí, obráz­ků a růz­ných foto­gra­fií. Rozhodně bych jí dopo­ru­či­la všem milov­ní­kům his­to­rie, malým i vel­kým, ško­lá­kům, kte­ré baví děje­pis a chtě­jí se dozvě­dět více o našich před­cích, dále také uči­tel­kám základ­ních škol, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vou ency­klo­pe­dii k ozvlášt­ně­ní výu­ky vlas­ti­vě­dy a děje­pi­su.

Výhodou této kni­hy je vel­ké množ­ství zají­ma­vos­tí a infor­ma­cí z his­to­rie, kte­ré zaujmou malé i vel­ké čte­ná­ře, dále obráz­ky, či různá sché­ma­ta, kte­rá detail­ně popi­su­jí daná his­to­ric­ká obdo­bí. Můžete se začíst, co vás zají­ma­vá nebo jen tak pro­hlí­žet ději­ny v mno­ha obráz­cích. Věřte, nebu­de­te chtít pře­stat. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce.

Nejvíce mě zau­ja­lo obdo­bí pra­vě­ku, vyná­lez knih­tis­ku, či růz­né lékař­ské obje­vy. Jelikož mám his­to­rii moc ráda, tato ency­klo­pe­die mě napros­to nadchla. Můj star­ší syn má také moc rád děje­pis a kni­ha Historie v kost­ce se mu moc líbi­la.

Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. V této edi­ci vyšlo již něko­lik témat jako je věda, dino­sau­ři, lid­ské tělo a vědo­mos­ti. Doma už jich něja­ké máme, a moc jsem se těši­la na his­to­rii, kte­rá je mým koníč­kem. Rozhodně nezkla­ma­la. Všechny kni­hy této série se urči­tě pyš­ní krás­ný­mi pře­ba­ly. Kniha má vel­ký for­mát a v kni­hov­nič­ce bude zau­jí­mat čest­né mís­to.

Ukázka z kni­hy:

Pokroky v medi­cí­ně

V prů­bě­hu 17. a 18. sto­le­tí věd­ci radi­kál­ně pro­mě­ni­li lékař­ský náhled na lid­ské tělo, avšak tepr­ve v 19. sto­le­tí byly uči­ně­ny prů­lo­mo­vé pokro­ky, jež napros­to změ­ni­ly směr, kte­rým se medi­cí­na ubí­ra­la.

Jako pri­mi­tiv­ní for­my aneste­zie se pou­ží­val alko­hol, výva­ry z byli­nek, nebo dokon­ce úder do hla­vy. Uspávací aneste­ti­ka se zača­la pou­ží­vat až ve 40. letech 19. sto­le­tí. Aby upa­dl do bez­vě­do­mí, vde­cho­va­li paci­en­ti éter či chlo­ro­form z namo­če­ných hadrů nebo masek.

Skotský bak­te­ri­o­log Alexander Flemimg náho­dou obje­vil v plís­ni lát­ku, kte­rá niči­la bak­te­rie. Fleming jí pojme­no­val peni­ci­lin, kte­rý se stal prv­ním účin­ným anti­bi­o­ti­kem uve­de­ným do výro­by.

Perský lékař Ibn Síná, zná­mý také jako Avicenna sesta­vil Kánon medi­cí­ny, pětisvaz­ko­vou ency­klo­pe­dii obsa­hu­jí­cí veš­ke­ré teh­dy zná­mé medi­cín­ské zna­los­ti. jeho prá­ce uči­la, jak určit druh one­moc­ně­ní a jak ho léčit a sta­la se uzná­va­nou medi­cín­skou učeb­ni­cí celé­ho islám­ské­ho svě­ta a stře­do­vě­ké Evropy.

  • Autor: kolek­tiv auto­rů
  • Přeložil: Jan Kafa
  • Žánr: popu­lár­ně nauč­né, lite­ra­tu­ra fak­tu, ency­klo­pe­die
  • Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group, a.s v edi­ci Universum, Praha
  • Počet stran: 208
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-242-6793-7

Foto: Euromedia Group, a.s

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,10213 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46760 KB. | 17.01.2021 - 00:13:28