Kritiky.cz > Pro muže > Historie světové kulturistiky

Historie světové kulturistiky

Posilovani

Kulturistika má stej­ně tak jako jiné spor­tov­ní odvět­ví svou his­to­rii. Světová kul­tu­ris­ti­ka se v pod­sta­tě odčle­ni­la od vzpí­rá­ní. Za samot­ný původ toho­to spor­tu lze potom pova­žo­vat vzpí­rá­ní bře­men, to bylo zákla­dem v myš­len­ce vzni­ku posi­lo­vá­ní!

Počátek již v dávném Řecku a Římě

Kulturistika je spo­jo­vá­na s vůlí mít sílu. Ve sta­ro­vě­kém Řecku a Římě byla v obli­bě sou­tě­ži­vost. Tehdejší lidé se bavi­li nad řecko-římskými zápa­sy. Který z bojov­ní­ků byl vypra­co­va­něj­ší, ten vyhrá­val! Velmi zná­mou řec­kou posta­vou byl zápas­ník Milón Krotónský, kte­rý pod vede­ním tre­né­ra Pythagora doká­zal vyhrát na čtyřech olym­pij­ských hrách. Traduje se, že na zádech nosil býč­ka, ten postup­ně ros­tl a při­bý­val na hmot­nos­ti, to při­spí­va­lo k jeho síle­ní a stá­le vět­ší vypra­co­va­nos­ti. V Římě byl potom sou­boj sou­stře­děn pře­váž­ně na otro­ky.

Základy kulturistiky

Kulturistika jako tako­vá byla potom zalo­že­na za při­spě­ní France Milera. Tento spor­to­vec vymýš­lel vhod­né tré­nin­ko­vé meto­dy, sou­stře­dil se jak na teo­rii, tak i na pra­xi. Jeho oso­by si vši­ml ang­lic­ký král Georgie, kte­rý mu nabí­dl mís­to inspek­to­ra, což se rov­na­lo v pod­sta­tě funk­ci dneš­ní­ho minis­t­ra škol­ství a těles­né výcho­vy. V této době se Franc Miler věno­val pře­de­vším meto­dic­kým postu­pům zvy­šo­vá­ní zátě­že pro mlá­dež.

V roce 1936 vznik­la potom sou­těž­ní kul­tu­ris­ti­ka. Deset roků na to, tedy v roce 1946 byla zalo­že­na Mezinárodní fede­ra­ce v kul­tu­ris­ti­ce IFBB. Rok 1949 je potom spo­jo­ván s mis­trov­stvím svě­ta v kul­tu­ris­ti­ce. Tehdejším vítě­zem se stal půvo­dem Slovák John Grimek. Další jmé­no, kte­ré se zaslou­ži­lo o zvi­di­tel­ně­ní kul­tu­ris­ti­ky, pat­ři­lo poz­děj­ší­mu šam­pi­o­no­vi Steve Reavesovi, kte­rý pro­sa­zo­val ten­to sport do mno­hých fil­mů. V roce 1958 je již kul­tu­ris­ti­ka zná­má mezi širo­kou veřej­nos­tí i u nás. Je uspo­řá­dá­no prv­ní mis­trov­ství svě­ta tzv. soci­a­lis­tic­kých zemí, kte­ré se usku­teč­ňu­je v Polsku, zde vítě­zí Guy Mierzcuk. Odtud je již potom krů­ček k rapid­ní­mu nástu­pu pro­fe­si­o­nál­ní­ho kul­tu­ris­tu také v Československu!

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Historie české kulturistiky4. prosince 2019 Historie české kulturistiky Kulturistika, nebo chcete-li posilování je sportem, který má stejně tak jako každý jiný, pochopitelně i svou historii. V tomto článku se zaměříme na historii kulturistiky v České […]
  • Cviky pro svaly na rameni27. listopadu 2019 Cviky pro svaly na rameni Ramena jsou důležitou oblastí našeho těla. Jistě se mezi námi najde mnoho takových, kteří je chtějí mít co nejvíce vytvarované a vypracované. Jedná se zejména o pány, kteří se těmito […]
  • Jak správně posilovat a nezmrzačit se25. prosince 2019 Jak správně posilovat a nezmrzačit se Tyto řádky jsou určené především pro začínající kulturisty, kteří chtějí začít pravidelně posilovat. Tyto rady vám mohou pomoci snížit riziko zranění a vyvarovat se zbytečným chybám na […]
  • Kulturistika pro začátečníky8. ledna 2020 Kulturistika pro začátečníky Je vaším přáním zformovat si postavu a pustit se s vervou do posilování? Pokud je vaše odpověď kladná, tak určitě čtěte dál. Společně nahlédneme pod pokličku výše uvedené problematiky […]
  • Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás!18. prosince 2019 Hledáte ideální fitcentrum či posilovnu v Praze? Našli jsme za vás! Největší efekt má cvičení, které je prováděno pravidelně, pečlivě a nejlépe na kvalitních posilovacích strojích. Domácí posilovna nemůže nikdy přinést takové „ovoce“ jako posilovna, […]
  • Jaký posilovací stroj si zvolíte?1. ledna 2020 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […]
  • Cviky pro svaly na předloktí22. listopadu 2019 Cviky pro svaly na předloktí Předloktí je velmi podceňovaná část těla, alespoň co se týká jeho posilování a procvičování. V žádném případě bychom ho však v komplexním cvičení neměli nikdy podceňovat. Svaly na […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]