Kritiky.cz > Pro muže > Historie světové kulturistiky

Historie světové kulturistiky

Posilovani

Kulturistika má stej­ně tak jako jiné spor­tov­ní odvět­ví svou his­to­rii. Světová kul­tu­ris­ti­ka se v pod­sta­tě odčle­ni­la od vzpí­rá­ní. Za samot­ný původ toho­to spor­tu lze potom pova­žo­vat vzpí­rá­ní bře­men, to bylo zákla­dem v myš­len­ce vzni­ku posi­lo­vá­ní!

Počátek již v dávném Řecku a Římě

Kulturistika je spo­jo­vá­na s vůlí mít sílu. Ve sta­ro­vě­kém Řecku a Římě byla v obli­bě sou­tě­ži­vost. Tehdejší lidé se bavi­li nad řecko-římskými zápa­sy. Který z bojov­ní­ků byl vypra­co­va­něj­ší, ten vyhrá­val! Velmi zná­mou řec­kou posta­vou byl zápas­ník Milón Krotónský, kte­rý pod vede­ním tre­né­ra Pythagora doká­zal vyhrát na čtyřech olym­pij­ských hrách. Traduje se, že na zádech nosil býč­ka, ten postup­ně ros­tl a při­bý­val na hmot­nos­ti, to při­spí­va­lo k jeho síle­ní a stá­le vět­ší vypra­co­va­nos­ti. V Římě byl potom sou­boj sou­stře­děn pře­váž­ně na otro­ky.

Základy kulturistiky

Kulturistika jako tako­vá byla potom zalo­že­na za při­spě­ní France Milera. Tento spor­to­vec vymýš­lel vhod­né tré­nin­ko­vé meto­dy, sou­stře­dil se jak na teo­rii, tak i na pra­xi. Jeho oso­by si vši­ml ang­lic­ký král Georgie, kte­rý mu nabí­dl mís­to inspek­to­ra, což se rov­na­lo v pod­sta­tě funk­ci dneš­ní­ho minis­t­ra škol­ství a těles­né výcho­vy. V této době se Franc Miler věno­val pře­de­vším meto­dic­kým postu­pům zvy­šo­vá­ní zátě­že pro mlá­dež.

V roce 1936 vznik­la potom sou­těž­ní kul­tu­ris­ti­ka. Deset roků na to, tedy v roce 1946 byla zalo­že­na Mezinárodní fede­ra­ce v kul­tu­ris­ti­ce IFBB. Rok 1949 je potom spo­jo­ván s mis­trov­stvím svě­ta v kul­tu­ris­ti­ce. Tehdejším vítě­zem se stal půvo­dem Slovák John Grimek. Další jmé­no, kte­ré se zaslou­ži­lo o zvi­di­tel­ně­ní kul­tu­ris­ti­ky, pat­ři­lo poz­děj­ší­mu šam­pi­o­no­vi Steve Reavesovi, kte­rý pro­sa­zo­val ten­to sport do mno­hých fil­mů. V roce 1958 je již kul­tu­ris­ti­ka zná­má mezi širo­kou veřej­nos­tí i u nás. Je uspo­řá­dá­no prv­ní mis­trov­ství svě­ta tzv. soci­a­lis­tic­kých zemí, kte­ré se usku­teč­ňu­je v Polsku, zde vítě­zí Guy Mierzcuk. Odtud je již potom krů­ček k rapid­ní­mu nástu­pu pro­fe­si­o­nál­ní­ho kul­tu­ris­tu také v Československu!

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com