Kritiky.cz > Pro muže > Historie české kulturistiky

Historie české kulturistiky

Posilovani

Kulturistika, nebo chcete-li posi­lo­vá­ní je spor­tem, kte­rý má stej­ně tak jako kaž­dý jiný, pocho­pi­tel­ně i svou his­to­rii. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na his­to­rii kul­tu­ris­ti­ky v České repub­li­ce. Přiblížíme si tedy, jak to všech­no u nás zača­lo!

Několik důležitých mezníků v československé kulturistice

Předně je dob­ré vědět, že jakým­si původ­cem posi­lo­vá­ní bylo vlast­ně oby­čej­né zdvi­há­ní bře­men. To jen však pou­ze a jen okra­jo­vá infor­ma­ce. V České repub­li­ce spa­da­jí začát­ky kul­tu­ris­ti­ky do roku 1964, teh­dy vznik­la samo­stat­ná kul­tu­ris­tic­ká komi­se. Následující dva roky pro­bí­ha­la prá­ce na meto­di­ce tré­nin­ků. V roce 1966 se kul­tu­ris­ti­ka u nás sta­la samo­stat­ným spor­tov­ním odvět­vím. Osamostatnila se totiž od vzpí­rá­ní. Kdo se o to nej­ví­ce zaslou­žil? Byl to docent Čáslavský. Dalším mez­ní­kem v his­to­rii byl rok 1969, kdy Ben Weider začle­nil čes­ko­slo­ven­skou kul­tu­ris­ti­ku do Mezinárodní fede­ra­ce IFBB. Šest roků na to, tedy kon­krét­ně v roce 1975 jsme zazna­me­na­li prv­ní vel­ký úspěch. Jednalo se prv­ní medai­li pro Českou repub­li­ku v kul­tu­ris­ti­ce, zís­kal ji Petr Stach.

Dva hlavní proudy kulturistiky

To byla tedy důle­ži­tá data, kte­rá pro­mlu­vi­la do his­to­rie tuzem­ské kul­tu­ris­ti­ky. Česká kul­tu­ris­ti­ka se v prů­bě­hu roků roz­dě­li­la na dvě základ­ní čás­ti. Jednalo se o pro­fe­si­o­nál­ní kul­tu­ris­ti­ku a ama­tér­skou kul­tu­ris­ti­ku. Tyto dvě sku­pi­ny zná­me v tom­to spor­tu prak­tic­ky dodnes. Není žád­ným tajem­stvím, že kul­tu­ris­ti­ce hol­du­je až doteď mno­ho lidí, děla­jí to pro jak pro zába­vu, tak pro relax, ale i pro své zdra­ví a dob­rý pocit ze své­ho těla. Naproti tomu sto­jí závod­ní kul­tu­ris­ti­ka. Ta před­sta­vu­je spor­tov­ní odvět­ví, kte­ré má přís­né poža­dav­ky na pří­pra­vu a účast na sou­tě­žích. I naše repub­li­ka měla a má celou řadu úspěš­ných kul­tu­ris­tů, při­po­meň­me napří­klad již zmi­ňo­va­nou legen­du, kte­rou beze­spo­ru je Petr Stach!

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cviky pro svaly na rameni27. listopadu 2019 Cviky pro svaly na rameni Ramena jsou důležitou oblastí našeho těla. Jistě se mezi námi najde mnoho takových, kteří je chtějí mít co nejvíce vytvarované a vypracované. Jedná se zejména o pány, kteří se těmito […]
  • Cviky pro svaly na předloktí22. listopadu 2019 Cviky pro svaly na předloktí Předloktí je velmi podceňovaná část těla, alespoň co se týká jeho posilování a procvičování. V žádném případě bychom ho však v komplexním cvičení neměli nikdy podceňovat. Svaly na […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Co je bekovka Newsboy?30. července 2019 Co je bekovka Newsboy? Je to klobouk s kšiltem šitý z osmi klínovitých kusů látky, které uprostřed jsou spojeny knoflíkem. Knoflík je nezbytným elementem. Kšilt je krátký a zakřivený, je přišit nebo se připíná […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky28. srpna 2018 Poznej s námi Česko – zábavné doplňovačky pro malé školáky Putujete rádi po České republice? Zajímá vás historie, příroda a vše kolem? Právě vám je tedy určena publikace Ivy Novákové, Poznej s námi Česko. Jirka Čech je chlapec, který vás provede […]
  • Městská hromadná doprava28. února 2017 Městská hromadná doprava Pro nejmenší „čtenáře – prohlížeče“ je určená knížka ilustrátora Mira Stacha Městská hromadná doprava. Stačí ji otevřít a rázem se před vámi otevře svět moderních městských […]
  • Co přinesl rok 1959?25. března 2019 Co přinesl rok 1959? V oblíbené edici Můj rok, která mapuje výynamné roky naší historie, vychází nová kniha. Rok 1959 nepatří mezi ty, které se nějakým zásadním způsobem zapsaly do dějin. Přesto vůbec není […]
  • JAN HŘEBEJK REŽIE26. dubna 2017 JAN HŘEBEJK REŽIE Jak byste jako režisér, přiblížil trilogii Zahradnictví? Kromě toho, že je to největší projekt mého života, tak je to rodinná sága, kdy Petr Jarchovský sepsal, do značné míry věrně, osudy […]