Kritiky.cz > Pro muže > Historie české kulturistiky

Historie české kulturistiky

Posilovani

Kulturistika, nebo chcete-li posi­lo­vá­ní je spor­tem, kte­rý má stej­ně tak jako kaž­dý jiný, pocho­pi­tel­ně i svou his­to­rii. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na his­to­rii kul­tu­ris­ti­ky v České repub­li­ce. Přiblížíme si tedy, jak to všech­no u nás zača­lo!

Několik důležitých mezníků v československé kulturistice

Předně je dob­ré vědět, že jakým­si původ­cem posi­lo­vá­ní bylo vlast­ně oby­čej­né zdvi­há­ní bře­men. To jen však pou­ze a jen okra­jo­vá infor­ma­ce. V České repub­li­ce spa­da­jí začát­ky kul­tu­ris­ti­ky do roku 1964, teh­dy vznik­la samo­stat­ná kul­tu­ris­tic­ká komi­se. Následující dva roky pro­bí­ha­la prá­ce na meto­di­ce tré­nin­ků. V roce 1966 se kul­tu­ris­ti­ka u nás sta­la samo­stat­ným spor­tov­ním odvět­vím. Osamostatnila se totiž od vzpí­rá­ní. Kdo se o to nej­ví­ce zaslou­žil? Byl to docent Čáslavský. Dalším mez­ní­kem v his­to­rii byl rok 1969, kdy Ben Weider začle­nil čes­ko­slo­ven­skou kul­tu­ris­ti­ku do Mezinárodní fede­ra­ce IFBB. Šest roků na to, tedy kon­krét­ně v roce 1975 jsme zazna­me­na­li prv­ní vel­ký úspěch. Jednalo se prv­ní medai­li pro Českou repub­li­ku v kul­tu­ris­ti­ce, zís­kal ji Petr Stach.

Dva hlavní proudy kulturistiky

To byla tedy důle­ži­tá data, kte­rá pro­mlu­vi­la do his­to­rie tuzem­ské kul­tu­ris­ti­ky. Česká kul­tu­ris­ti­ka se v prů­bě­hu roků roz­dě­li­la na dvě základ­ní čás­ti. Jednalo se o pro­fe­si­o­nál­ní kul­tu­ris­ti­ku a ama­tér­skou kul­tu­ris­ti­ku. Tyto dvě sku­pi­ny zná­me v tom­to spor­tu prak­tic­ky dodnes. Není žád­ným tajem­stvím, že kul­tu­ris­ti­ce hol­du­je až doteď mno­ho lidí, děla­jí to pro jak pro zába­vu, tak pro relax, ale i pro své zdra­ví a dob­rý pocit ze své­ho těla. Naproti tomu sto­jí závod­ní kul­tu­ris­ti­ka. Ta před­sta­vu­je spor­tov­ní odvět­ví, kte­ré má přís­né poža­dav­ky na pří­pra­vu a účast na sou­tě­žích. I naše repub­li­ka měla a má celou řadu úspěš­ných kul­tu­ris­tů, při­po­meň­me napří­klad již zmi­ňo­va­nou legen­du, kte­rou beze­spo­ru je Petr Stach!

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

  • Historie světové kulturistiky11. prosince 2019 Historie světové kulturistiky Kulturistika má stejně tak jako jiné sportovní odvětví svou historii. Světová kulturistika se v podstatě odčlenila od vzpírání. Za samotný původ tohoto sportu lze potom považovat […] Posted in Pro muže
  • Posilování horních zádových svalů19. února 2020 Posilování horních zádových svalů V posilovně se soustředíme na posilování nejrůznějších tělových partií. Asi nejrozšířenější je posilování rukou, velmi často se však setkáváme i s posilováním zad. V tomto článku se […] Posted in Pro muže
  • Cviky pro svaly na rameni27. listopadu 2019 Cviky pro svaly na rameni Ramena jsou důležitou oblastí našeho těla. Jistě se mezi námi najde mnoho takových, kteří je chtějí mít co nejvíce vytvarované a vypracované. Jedná se zejména o pány, kteří se těmito […] Posted in Pro muže
  • Posilování tricepsů25. března 2020 Posilování tricepsů Posilování přináší všeobecně dobrý pocit a to jak z toho, že jsme udělali něco pro své zdraví, tak i proto, že je určitá šance, že budeme vypadat zase o něco lépe. Pokud totiž […] Posted in Pro muže
  • Posilování lýtkových svalů4. března 2020 Posilování lýtkových svalů Také naše nohy si při posilování zaslouží náležitou pozornost. Jedná se totiž o části těla, které jsou mnohdy velmi výrazně vidět. Říká se sice, že s nohama je to při posilování […] Posted in Pro muže
  • Posilovací cviky na hamstringy29. ledna 2020 Posilovací cviky na hamstringy Hamstringy představují v podstatě spojení tří svalů, jedná se sice o biceps femoris, semitendinosus a semimembranosus. Zjednodušeně je možno říci, že se jedná o zadní strany stehen. […] Posted in Pro muže
  • Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA27. května 2020 Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA Automobilová doprava představuje pevný článek dopravní infrastruktury a tak si jen málokdo v současné době umí bez auta představit život nebo práci. V minulosti jsme se setkali s dodávkami […] Posted in Pro muže
  • Cviky pro svaly na předloktí22. listopadu 2019 Cviky pro svaly na předloktí Předloktí je velmi podceňovaná část těla, alespoň co se týká jeho posilování a procvičování. V žádném případě bychom ho však v komplexním cvičení neměli nikdy podceňovat. Svaly na […] Posted in Pro muže
  • Posilování stehenních svalů18. března 2020 Posilování stehenních svalů Na těchto stránkách vám popíšeme velmi jednoduché cviky na posilování stehenních svalů, které můžete každý den bez problémů několikrát zopakovat. Ke všem třem cvikům budete potřebovat […] Posted in Pro muže
  • Kulturistika pro začátečníky8. ledna 2020 Kulturistika pro začátečníky Je vaším přáním zformovat si postavu a pustit se s vervou do posilování? Pokud je vaše odpověď kladná, tak určitě čtěte dál. Společně nahlédneme pod pokličku výše uvedené problematiky […] Posted in Pro muže

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com