Kritiky.cz > Pro domov > Historie architektury

Historie architektury

img a291913 w1994 t1504192622

Architektura sama o sobě je pro sta­veb­nic­tví vel­mi důle­ži­tá. Zabývá se růz­ný­mi detai­ly, kte­ré se týka­jí jak exte­ri­é­ro­vých, tak inte­ri­é­ro­vých čás­tí. Bere se jako umě­lec­ké dílo a je pova­žo­vá­na za jaký­si sym­bol teh­dej­ší doby či dob.
vysoké schodiště
Díky dlou­ho­do­bým změ­nám a vývo­ji, může­te dnes vidět, jak se pro­je­vo­va­ly změ­ny ve spo­leč­nos­ti.
Historie archi­tek­tu­ry sahá až do oprav­du vel­mi sta­rých dob. První zmín­ky k nám při­šly z Egypta, odkud také pochá­zí prv­ní zná­mý archi­tekt Imhotep.
Stavební mate­ri­ál, kte­rý se začal pou­ží­vat, byl pod­ří­zen úče­lu stav­by. Právě ve sto­le­tí dva­cá­tém nastal ten prů­lom, kdy se archi­tek­tu­ra zača­la vel­mi lišit.
Co je vlast­ně cílem samot­né archi­tek­tu­ry?
Cílem je pro­vést jed­not­li­vé umě­lec­ké slo­hy tak, aby dané­mu sty­lu či slo­hu odpo­ví­da­ly. Styly samy o sobě se vel­mi stří­da­ly. Ve 20. sto­le­tí pře­sta­ly ale úpl­ně exis­to­vat.
Každá archi­tek­tu­ra byla něčím výji­meč­ná a spe­ci­fic­ká. Například archi­tek­tu­ra sta­ro­vě­ké­ho Řecka vznik­la již v 8. sto­le­tí př.n.l. a nava­zo­va­la na prv­ky mykén­ské a egypt­ské. Prosadil se zde nej­ví­ce jako mate­ri­ál kámen a poz­dě­ji i mra­mor. Mezi pří­klad­né stav­by se řadí napří­klad diva­dla, chrá­my apod. Zato archi­tek­tu­ra sta­ro­vě­ké­ho Říma vyšla prá­vě z té řec­ké. Byla ale obo­ha­ce­na nový­mi sta­veb­ní­mi prv­ky. Měla obrov­ské vyu­ži­tí a zača­ly se sta­vět nové ces­ty, vodo­vo­dy, mos­ty apod. Právě řím­ská archi­tek­tu­ra je spe­ci­fic­ká tzv. vítěz­ný­mi oblou­ky.
balkon v kostele
Až do 19. sto­le­tí se vystří­da­lo spous­tu slo­hů, mezi kte­ré se řadí napří­klad román­ský sloh, goti­ka, rene­san­ce či baro­ko. My se ale rov­nou pře­su­ne­me prá­vě do sto­le­tí deva­te­nác­té­ho.
Architektura v 19. sto­le­tí
Velmi oblí­be­ným byl hlav­ně kla­si­cis­mus. Stavby, kte­ré půso­bi­ly domi­nant­ně, byly vět­ši­nou sou­kro­mé. Začaly se více obje­vo­vat nové mate­ri­á­ly a tech­no­lo­gie, kte­ré usnad­ni­ly spous­tu prá­ce. Estetika byla vel­mi potla­če­na do popře­dí.
Architektura ve 20. sto­le­tí
Velmi typic­ká je prá­ce s oce­lí či sklem. Mezi slo­hy ani sty­ly už nee­xis­tu­jí žád­né styč­né body. Specifická je hlav­ně nacis­tic­ká archi­tek­tu­ra a vel­mi oblí­be­né bylo pou­ží­vá­ní pra­vých úhlů.
 

  • Pohodový námořnický styl v interiéru6. května 2020 Pohodový námořnický styl v interiéru Námořnický styl a téma moře nás snad nikdy neomrzí. Vyvolává v nás příjemnou melancholii a vzpomínky na letní dovolené a slunečné nezapomenutelné dny strávené u moře. Navíc se perfektně […]
  • Vlastnoruční modrotisk27. února 2020 Vlastnoruční modrotisk Modrotisk je tradiční neumírající klasikou. Jestliže pro modrotisk máte slabost, zkuste si jeho výrobu také doma sami. Budete mít do vašeho interiéru originální a neotřelé doplňky. Na […]
  • Moderní dětský pokoj19. března 2020 Moderní dětský pokoj Dětský pokoj vašich ratolestí už něco pamatuje nebo je ještě v miminkovském stylu a vaše děti už dávno nejsou miminky? Pusťte se do pořádné proměny pokoje pro vaše děti a proměňte ho […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Máme rádi geometrii25. dubna 2020 Máme rádi geometrii Geometrické vzory jsou velmi nápadité, a není vůbec třeba se jich pro jejich nápadnost ihned vzdávat. Výborně a zajímavě se vyjímají jak v moderních interiérech, tak v rafinovaně a výrazně […]
  • Bydlení ve stylu Provence12. května 2020 Bydlení ve stylu Provence Ačkoliv se traduje tento styl více používat ve venkovských staveních, kde má svůj původ, nebojte se ho použít i v městských bytech. Vždyť je to místo, kam se budete vracet po […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com