Kritiky.cz > Recenze knih > Hilda se vrací - 95 %

Hilda se vrací - 95 %

HildaSeVraci

Knize „Hilda“ jsem dal plný počet, ale u dru­hé­ho dílu jdu tro­chu dolů. Ten důvod je v pod­sta­tě jen jeden jedi­ný - na kni­ze „Hilda“ se mi nesmír­ně líbi­lo, že se děj ode­hrá­val v horách, v pod­sta­tě na samo­tě, což je pro­stře­dí, kte­ré je pro mě zají­ma­vé, navíc i s tím, co do něj Luke Pearson při­dal. On vytvo­řil nesmír­ně zají­ma­vý, sko­ro až myto­lo­gic­ký svět, v něm jako hlav­ní posta­va vystu­pu­je malá hol­ka, jejíž jmé­no je v názvu. V tom pro­stře­dí všech­no vypa­da­lo tak zvlášt­ně nere­ál­ně, ale při­tom krás­ně. Bylo to vzdá­le­né od naší rea­li­ty, jiné. Tohle pořád do jis­té míry pla­tí i o kni­ze „Hilda se vra­cí“, ale ta už je zasa­ze­na do měst­ské­ho pro­stře­dí, kte­ré dle mého ději tro­chu ublí­ži­lo. Ale tohle je sku­teč­ně jen sub­jek­tiv­ní pohled na pří­běh.

I když bych byl radě­ji, kdy­by se Hilda vrá­ti­la zpát­ky do divo­či­ny, do hor, k obrům, Luke Pearson pro ni při­pra­vil dob­ro­druž­ství ve měs­tě, kte­ré je na prv­ní pohled jiným svě­tem, svě­tem, kte­rý není tak pří­jem­ný, ale­spoň ne ve chví­li, kdy jsou Hilda a její mat­ka ve měs­tě jen chví­li. První pří­běh v kni­ze se jme­nu­je „Hilda a pta­čí slav­nost“ a je o tom, že se Hilda s mat­kou pře­stě­ho­va­ly do měs­ta a muse­jí si zvyk­nout na nový život. Pro Hildu je to hod­ně těž­ké, pro­to­že už ji mat­ka nechce pouš­tět tolik ven. Matka měs­to pova­žu­je za nebez­peč­né. Když už ji pus­tí s kama­rá­dy, uvě­do­mu­je si Hilda, jak se liší od ostat­ních a jak to, co oni pova­žu­jí za zábav­né, je pro ni neza­jí­ma­vé ane­bo dokon­ce špat­né.

Luke Pearson vyu­ží­vá dál svou fan­ta­zii i své kres­líř­ské schop­nos­ti k tomu, aby měs­to vykres­lil dosta­teč­ně chytla­vě a jedi­neč­ně. I jeden pohled na sochu, kte­rá se ve měs­tě nachá­zí, vám dá vědět, že tohle je tro­chu jiné mís­to. Ale jsou to i dal­ší pane­ly, kde vidí­te měs­to roz­kres­le­né. Mimochodem, u měs­ta jsem měl pocit, že ho má Jeff nakres­le­né sku­teč­ně celé, zná kaž­dou jeho uli­ci a pros­tě nás nechá měs­tem pro­chá­zet. Je to poklid­né měs­teč­ko, ale dějí se zde zvlášt­ní věci. A krás­ná pta­čí slav­nost je jenom jed­nou z nich. Ty dal­ší se odha­lu­jí v pří­bě­hu dru­hém, nazva­ném „Hilda a čer­ný pes“.

„Hilda a čer­ný pes“ má v sobě něco fogla­rov­ské­ho. Já vím, že to mož­ná zní div­ně, ale sku­teč­ně tomu tak je. Ten prv­ní důvod je v tom, že se Hilda dává k vrab­čá­kům, tedy skau­tům. Ten dru­hý důvod je v tom, že se Luke Pearson nebo­jí horo­ro­vý názna­ků a klid­ně je do pří­bě­hu vklá­dá a skvě­le to fun­gu­je. I když finá­le roz­hod­ně horo­ro­vé není, jsou zde scé­ny, kte­ré jsou v tomhle ohle­du vyda­ře­né. Luke Pearson ví, jak má kres­lit stí­ny, jak pane­ly zmen­šit nebo zvět­šit, když je potře­ba, Je auto­rem, kte­rý ovlá­dá komik­so­vé médi­um, ale k tomu je ješ­tě scho­pen vytvá­řet ori­gi­nál­ní pří­běhy.

Hildin svět je nato­lik uni­kát­ní a nád­her­ný, že vás dove­de pře­kva­pit i při něko­li­ke­rém čte­ní, kdy pak může­te jen sle­do­vat a vychut­ná­vat si jem­né nuan­ce kres­by, nád­her­ná pano­ra­ma­ta, ale i nápa­di­té detai­ly.  Jestli nemá­te děti, poz­dě­ji se ke kni­ze vrá­tí­te, až je bude­te mít, a vaše děti z ní budou une­se­ny stej­ně jako vy. Nakladatelství Paseka při­nes­lo na čes­ký trh komiks, o němž jsme netu­ši­li, že zde chy­bí. Ale chy­běl. Přineslo sem komiks, kte­rý má tak krás­nou fan­ta­zii, že se chce­te do strá­nek doslo­va pro­pad­nout a pro­ží­vat pří­běhy pří­mo ved­le Hildy. Díky Lukově kresbě se vám to vel­kou měrou daří.
Komiks „Hilda se vra­cí“ vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka, u kte­ré­ho může­te komiks zakou­pit se sle­vou.


Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2016. Původně vyšlo jako kni­hy „Hilda and the Bird Parade“ a „Hilda and the Black Hound“ v letech 2013 a 2014. České vydá­ní má 112 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.
Scénář: Luke Pearson
Kresba: Luke Pearson

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Hilda - 100 %14. listopadu 2016 Hilda - 100 % Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo jako knihy "Hilda and the Troll" a "Hilda and the Midnight Giant" v roce 2013. České vydání má 80 stran a prodává se v […] Posted in Recenze knih
  • Hilda a kamenný les - 90 %17. listopadu 2017 Hilda a kamenný les - 90 % Nakladatelství Paseka už vydalo první čtyři díly série, a to v knihách "Hilda" a "Hilda se vrací", kdy každá kniha obsahovala dva příběhy. Tentokrát dostáváme jen jeden, ale zase se jedná […] Posted in Recenze knih
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Sympatizant - kniha14. června 2017 Sympatizant - kniha V příběhu se setkáváme s dvojitým špiónem, který jde na dvě strany – vietnamská a jihovietnamská. Nevím, co bych k tomu měla napsat. Je to hodně politické – komunistické, což by mladší […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...