Kritiky.cz > Recenze knih > Hilda a kamenný les - 90 %

Hilda a kamenný les - 90 %

Hilda
Hilda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Nakladatelství Paseka už vyda­lo prv­ní čty­ři díly série, a to v kni­hách „Hilda“ a „Hilda se vra­cí“, kdy kaž­dá kni­ha obsa­ho­va­la dva pří­běhy. Tentokrát dostá­vá­me jen jeden, ale zase se jed­ná o pří­běh poměr­ně dlou­hý, pro­to­že kni­ha má cel­kem 72 stran. Jedná se tak o nejdel­ší pří­běh, kte­rý Hilda zatím pro­ži­la, což je doce­la fajn, neboť k téhle posta­vě se bude­te vždy rádi vra­cet. A pla­tí to i o kni­ze „Hilda a kamen­ný les“, kde Hilda pro­ží­vá dal­ší zají­ma­vé dob­ro­druž­ství, ten­to­krát více koře­ně­né ješ­tě rodin­ný­mi vzta­hy. Vztah Hildy s její mat­kou je to, co pří­běh koře­ní, i když samo­zřej­mě dosta­ne­te to, co chce­te nej­ví­ce - fan­ta­zii a pří­běh, kte­rý je lehce zvlášt­ní, ale ve své pod­sta­tě krás­ný, kou­zel­ný a okouz­lu­jí­cí.

Hilda by ráda ven na prů­zkumy měs­ta. Přece jen, je na tako­vé potlou­ká­ní zvyk­lá, pro­to­že když s mamin­kou byd­le­ly na ven­ko­vě, neu­stá­le cho­di­la ven a pro­zkou­má­va­la lesy a kra­ji­nu. Tohle se její mamin­ce už ale moc nelí­bí, pro­to­že měs­to není ven­kov a měs­to je nebez­peč­né. Ve měs­tě se tako­vé malé hol­ce mohou stát sku­teč­ně zlé věci. Já jsem sice viděl dost horo­rů, kde se uka­zo­va­lo, že ani ven­kov a lesy nejsou nej­bez­peč­něj­ší­mi mís­ty, ale Hildina mamin­ka má pře­ce jenom vět­ší strach z měs­ta, kte­ré se jí jeví jako pro­ble­ma­tič­těj­ší než ven­kov, kde byla pří­ro­da nezka­že­ná a kde nehro­zi­lo žád­né nebez­pe­čí ze stra­ny lidí. Příroda pros­tě nebez­peč­ná není, i když v ní žijí stvo­ře­ní, kte­rá by se na prv­ní pohled nebez­peč­ná jevit moh­la.

Hilda se díky tomu, že chce neu­stá­le cho­dit ven a navíc lže o tom, kam cho­dí, roz­há­dá s mat­kou a dostá­vá zara­cha. Vzhledem k tomu, že její nohy pros­tě nevy­dr­ží v kli­du a že není schop­na jen tak vyse­dá­vat a nic nedě­le, a navíc i pro­to, že má sku­teč­ně vel­mi spe­ci­ál­ní kama­rá­dy, jako je Tontu skří­tek, kte­rý doká­že z jed­no­ho mís­ta snad­no pře­chá­zet na jiná. A prá­vě tenhle skří­tek niko­li svou vinou způ­so­bí to, že se Hilda a její mamin­ka ocit­nou na mís­tě, kde ani jed­na nechtě­la skon­čit. Co to je kamen­ný les? Kde se vlast­ně nachá­zí? A jak se z něj dosta­nou domů? A ano, zjis­tí, že v kamen­ném lese hro­zí nebez­pe­čí, kte­ré je podob­ně vel­ké jako nebez­pe­čí, jež mat­ka vidí v měs­tě. Jasně, urči­tě v tom najde­te i něja­ké pona­u­če­ní, pokud bude­te chtít.

Knize „Hilda a kamen­ný les“ nelze moc vytknout, pro­to­že Hildiny pří­běhy jsou pořád­ně nesmír­ně kou­zel­né, v tomhle pří­pa­dě i doce­la napí­na­vé, a dove­dou vás uhra­nout svou spe­ci­ál­ní atmo­sfé­rou. Pokud někdy sní­te ve všed­ní den, bude měs­to, kde Hilda žije, mís­tem, kam bys­te také rádi zaví­ta­li. A to i přes­to, že bych měl ke kni­ze „Hilda a kamen­ný les“ pře­ce jen jed­nu výhra­du. Celé dob­ro­druž­ství mi při­šlo tro­chu nata­ho­va­né a poprav­dě jsem si říkal, že by klid­ně moh­lo skon­čit o tako­vých deset strá­nek dřív. Jasně, při­šli bychom o něja­ké ty krás­né kres­by, kte­ré Luke Pearson do pří­bě­hu vlo­žil - a že on s vel­kou strán­kou umí pra­co­vat - ale pří­běh by dostal ješ­tě o tro­chu lep­ší dyna­mi­ku. A to ani nemlu­vím o tom, že pře­ce jen chví­li trvá, než se do kamen­né­ho lesa dosta­ne­me. I tak je ale „Hilda a kamen­ný les“ dal­ším krás­ným dob­ro­druž­stvím, kte­ré si bude­te chtít zno­vu číst sami, ale ješ­tě lépe se svý­mi dět­mi.

Komiks „Hilda a kamen­ný les“ vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka, u kte­ré­ho může­te komiks zakou­pit se sle­vou.


Hilda a kamen­ný les (Hilda and the Stone Forest)
Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2017. Původně vyšlo jako „Hilda and the Stone Forest“ v roce 2016. České vydá­ní má 72 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,85939 s | počet dotazů: 252 | paměť: 61709 KB. | 28.09.2023 - 20:16:07