Kritiky.cz > Recenze knih > Hilda a kamenný les - 90 %

Hilda a kamenný les - 90 %

Hilda
Nakladatelství Paseka už vyda­lo prv­ní čty­ři díly série, a to v kni­hách „Hilda“ a „Hilda se vra­cí“, kdy kaž­dá kni­ha obsa­ho­va­la dva pří­běhy. Tentokrát dostá­vá­me jen jeden, ale zase se jed­ná o pří­běh poměr­ně dlou­hý, pro­to­že kni­ha má cel­kem 72 stran. Jedná se tak o nejdel­ší pří­běh, kte­rý Hilda zatím pro­ži­la, což je doce­la fajn, neboť k téhle posta­vě se bude­te vždy rádi vra­cet. A pla­tí to i o kni­ze „Hilda a kamen­ný les“, kde Hilda pro­ží­vá dal­ší zají­ma­vé dob­ro­druž­ství, ten­to­krát více koře­ně­né ješ­tě rodin­ný­mi vzta­hy. Vztah Hildy s její mat­kou je to, co pří­běh koře­ní, i když samo­zřej­mě dosta­ne­te to, co chce­te nej­ví­ce - fan­ta­zii a pří­běh, kte­rý je lehce zvlášt­ní, ale ve své pod­sta­tě krás­ný, kou­zel­ný a okouz­lu­jí­cí.

Hilda by ráda ven na prů­zkumy měs­ta. Přece jen, je na tako­vé potlou­ká­ní zvyk­lá, pro­to­že když s mamin­kou byd­le­ly na ven­ko­vě, neu­stá­le cho­di­la ven a pro­zkou­má­va­la lesy a kra­ji­nu. Tohle se její mamin­ce už ale moc nelí­bí, pro­to­že měs­to není ven­kov a měs­to je nebez­peč­né. Ve měs­tě se tako­vé malé hol­ce mohou stát sku­teč­ně zlé věci. Já jsem sice viděl dost horo­rů, kde se uka­zo­va­lo, že ani ven­kov a lesy nejsou nej­bez­peč­něj­ší­mi mís­ty, ale Hildina mamin­ka má pře­ce jenom vět­ší strach z měs­ta, kte­ré se jí jeví jako pro­ble­ma­tič­těj­ší než ven­kov, kde byla pří­ro­da nezka­že­ná a kde nehro­zi­lo žád­né nebez­pe­čí ze stra­ny lidí. Příroda pros­tě nebez­peč­ná není, i když v ní žijí stvo­ře­ní, kte­rá by se na prv­ní pohled nebez­peč­ná jevit moh­la.

Hilda se díky tomu, že chce neu­stá­le cho­dit ven a navíc lže o tom, kam cho­dí, roz­há­dá s mat­kou a dostá­vá zara­cha. Vzhledem k tomu, že její nohy pros­tě nevy­dr­ží v kli­du a že není schop­na jen tak vyse­dá­vat a nic nedě­le, a navíc i pro­to, že má sku­teč­ně vel­mi spe­ci­ál­ní kama­rá­dy, jako je Tontu skří­tek, kte­rý doká­že z jed­no­ho mís­ta snad­no pře­chá­zet na jiná. A prá­vě tenhle skří­tek niko­li svou vinou způ­so­bí to, že se Hilda a její mamin­ka ocit­nou na mís­tě, kde ani jed­na nechtě­la skon­čit. Co to je kamen­ný les? Kde se vlast­ně nachá­zí? A jak se z něj dosta­nou domů? A ano, zjis­tí, že v kamen­ném lese hro­zí nebez­pe­čí, kte­ré je podob­ně vel­ké jako nebez­pe­čí, jež mat­ka vidí v měs­tě. Jasně, urči­tě v tom najde­te i něja­ké pona­u­če­ní, pokud bude­te chtít.

Knize „Hilda a kamen­ný les“ nelze moc vytknout, pro­to­že Hildiny pří­běhy jsou pořád­ně nesmír­ně kou­zel­né, v tomhle pří­pa­dě i doce­la napí­na­vé, a dove­dou vás uhra­nout svou spe­ci­ál­ní atmo­sfé­rou. Pokud někdy sní­te ve všed­ní den, bude měs­to, kde Hilda žije, mís­tem, kam bys­te také rádi zaví­ta­li. A to i přes­to, že bych měl ke kni­ze „Hilda a kamen­ný les“ pře­ce jen jed­nu výhra­du. Celé dob­ro­druž­ství mi při­šlo tro­chu nata­ho­va­né a poprav­dě jsem si říkal, že by klid­ně moh­lo skon­čit o tako­vých deset strá­nek dřív. Jasně, při­šli bychom o něja­ké ty krás­né kres­by, kte­ré Luke Pearson do pří­bě­hu vlo­žil - a že on s vel­kou strán­kou umí pra­co­vat - ale pří­běh by dostal ješ­tě o tro­chu lep­ší dyna­mi­ku. A to ani nemlu­vím o tom, že pře­ce jen chví­li trvá, než se do kamen­né­ho lesa dosta­ne­me. I tak je ale „Hilda a kamen­ný les“ dal­ším krás­ným dob­ro­druž­stvím, kte­ré si bude­te chtít zno­vu číst sami, ale ješ­tě lépe se svý­mi dět­mi.

Komiks „Hilda a kamen­ný les“ vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka, u kte­ré­ho může­te komiks zakou­pit se sle­vou.


Hilda a kamen­ný les (Hilda and the Stone Forest)
Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2017. Původně vyšlo jako „Hilda and the Stone Forest“ v roce 2016. České vydá­ní má 72 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.

  • Hilda - 100 %14. listopadu 2016 Hilda - 100 % Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo jako knihy "Hilda and the Troll" a "Hilda and the Midnight Giant" v roce 2013. České vydání má 80 stran a prodává se v […] Posted in Recenze knih
  • Hilda se vrací - 95 %2. března 2017 Hilda se vrací - 95 % Knize "Hilda" jsem dal plný počet, ale u druhého dílu jdu trochu dolů. Ten důvod je v podstatě jen jeden jediný - na knize "Hilda" se mi nesmírně líbilo, že se děj odehrával v horách, v […] Posted in Recenze knih
  • Ségry - 90 %14. listopadu 2016 Ségry - 90 % Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo jako "Sisters" v roce 2014. České vydání má 208 stran a prodává se v plné ceně za 329 Kč. Scénář: Raina […] Posted in Recenze knih
  • Hilda - 100 %14. listopadu 2016 Hilda - 100 % Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo jako knihy "Hilda and the Troll" a "Hilda and the Midnight Giant" v roce 2013. České vydání má 80 stran a prodává se v […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...