Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hilda - 100 %

Hilda - 100 %

Hilda
Hilda
Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2016. Původně vyšlo jako kni­hy „Hilda and the Troll“ a „Hilda and the Midnight Giant“ v roce 2013. České vydá­ní má 80 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.
Scénář: Luke Pearson
Kresba: Luke Pearson
Už když se podí­vá­te... ane­bo ješ­tě lépe, už když si sáh­ne­te na obál­ku kni­hy „Hilda“, dojde vám, že tohle je něco, co sku­teč­ně bylo vytvo­ře­no s lás­kou a ve sna­ze dodat čte­ná­ři to nej­lep­ší mož­né. Za prvé je to v tom, že kni­ha je vel­ké­ho for­má­tu, což jen dodá­vá na poci­tu, že tohle je něco, kde si chce­te sku­teč­ně vychut­nat kresbu. Při tom doty­ku si pak všim­ne­te, že obál­ka nemá kla­sic­kou fólii, což vede k tomu, že má hrub­ší reli­éf, ale oprav­du jen jem­ně hrub­ší - jed­no­du­še, v ruce je tro­chu jinak cítit po hma­tu. Jenže to vše je vyve­de­no pro­to, aby vynik­la sama Hilda na obál­ce, kte­rá je onou fólií pota­že­ná a dostá­vá tak urči­tý nad­po­zem­ský dojem, dojem důle­ži­tost.

„Hilda“ na vás jed­no­du­še dove­de zapů­so­bit prv­ním dojmem, a to ješ­tě před tím, než kni­hu ote­vře­te. A to je dob­ře. U nakla­da­tel­ství Paseka je straš­ně moc vidět, že se sna­ží o to, aby dodá­va­li čte­ná­řům sku­teč­ně zají­ma­vé komiksy, a to v co nej­vět­ší kva­li­tě. Vidět je to i na pro­pa­ga­ci, kdy usi­lu­jí o to, aby se o komik­sech vědě­lo. A ony si pozor­nost zaslou­ží. Ať už se jed­ná o dří­ve vyda­ný „Úsměv“ ane­bo aktu­ál­ní „Hildu“, pří­pad­ně i „Zátopka“ vyda­né­ho ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Argo a Českým olym­pij­ským výbo­rem, vždy jsou to komiksy, kte­ré si zaslou­ží pozor­nost a kte­ré vám při­ne­sou zají­ma­vý a mnoh­dy jedi­neč­ný záži­tek. Takže Paseko, jen tak dál!

Ale k „Hildě“. Jedná se o komiks, kte­rý je v prv­ní řadě určen mlad­ším čte­ná­řům, ale záro­veň je to jeden z těch, kte­ré se neztra­tí ani v knihov­ně čte­ná­ře dospě­lé­ho. Není to ani tím, že by se zde roze­bí­ra­la dospě­lá téma­ta, i když i na to do jis­té míry dojde, je to pro­to, že tohle je umě­lec­ké dílo, kte­ré dove­de oce­nit jak dítě pro svou krá­su, tak i dospě­lý pro nesku­teč­nou ima­gi­na­ci. Luke Pearson je roz­hod­ně jed­ním z těch auto­rů, kte­ří se mohou pyš­nit tím, že mají sku­teč­ně nád­her­nou fan­ta­zii, ale k tomu má ješ­tě dosta­teč­nou zruč­nost, aby tuto svou fan­ta­zii pře­ta­vil ve sku­teč­ně jedi­neč­né dílo, jež vás okouz­lí a jež vám ty jed­not­li­vé před­sta­vy před­ve­de v tom nej­lep­ším svět­le a v tom nej­lep­ším mož­ném vydá­ní.

Kniha „Hilda“ původ­ně vyšla jako dva seši­ty, kdy prv­ní se jme­nu­je „Hilda a troll“ a dru­hý „Hilda a půl­noč­ní obr“. Nakladatelství Paseka se roz­hod­lo, že vám oba seši­ty při­ne­se v jed­né kni­ze, což je jenom dob­ře, pro­to­že takhle toho najed­nou dosta­ne­te víc a je to ješ­tě o něco vět­ší a sil­něj­ší záži­tek. Naštěstí i tak se může­te dočkat nášu­pu, pro­to­že Luke Pearson vytvo­řil ješ­tě dvě kni­hy s Hildou. A co že je vlast­ně tak skvě­lé na hol­čič­ce, kte­rá žije kde­si na samo­tě v pří­ro­dě se svou mat­kou? Je to svět, kte­rý na prv­ní pohled vypa­dá jako náš, ale při­tom je obyd­len zají­ma­vý­mi tvo­ry, kte­ří vytvá­ře­jí vlast­ní myto­lo­gii, vlast­ní rea­li­tu. ale jsou vám pre­zen­to­vá­ni vyprá­vě­ním i zasa­ze­ním do pří­bě­hu tak, že máte pocit, že to všech­no fun­gu­je, že je to tak správ­ně, a to i přes­to, že se jed­ná o vybá­je­ný svět s tvo­ry, kte­ří jsou smyš­le­ní.

Luke Pearson

Knihu „Hilda“ je mož­né jenom dopo­ru­čit a je jed­no, jest­li máte dítě, ane­bo jste bezdět­ní. Tohle je komiks, kte­rý si uži­je­te jak s rato­lest­mi, tak sami, když si tuhle krás­nou, lid­skou, a i když mís­ty tro­chu destruk­tiv­ní - však uvi­dí­te - pohád­ku, uži­je­te. Pearson vám před­vá­dí svět, kte­rý je nád­her­ný, ale navíc vám ho před­vá­dí v pří­bě­zích, kte­ré jsou krás­ně radost­né a sen­ti­men­tál­ní záro­veň. Jsou to pří­běhy, kte­ré se vás dotknou a roz­hod­ně vás neu­ra­zí. Netlačí na pilu, jsou odzbro­ju­jí­cí a nápa­di­té. „Hilda“ se snad­no může stát vaší oblí­ben­ky­ní. Tomuhle komik­su pros­tě nemám co vytknout. Některé pane­ly vás napros­to odzbro­jí a vy se na ně bude­te dívat dlou­ho, pří­běh vás pohla­dí a to všech­no je navíc vydá­no v parád­ní kva­li­tě. Jeden z komik­sů roku.

Komiks „Hilda“ vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka, u kte­ré­ho může­te komiks zakou­pit se sle­vou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53388 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56671 KB. | 29.06.2022 - 04:12:18