Kritiky.cz > Recenze knih > HHhH - Laurent Binet

HHhH - Laurent Binet

Když nazve­te kni­hu tajem­nou šif­rou HHhH, tak to budí pozor­nost. Když navíc zjis­tí­te, že pod onou šif­rou se skrý­vá ozna­če­ní „Himmlers Hirn heisst Heydrich“ (Himmlerův mozek se jme­nu­je Heydrich), vzbu­ze­ní pozor­nos­ti je ješ­tě vět­ší.

Člověk se neu­brá­ní srov­ná­ní s kni­hou od pana Šulce „Dva pro­ti říši“. Tematicky pojed­ná­va­jí o tom samém, nicmé­ně ve sku­teč­nos­ti se jed­ná o zce­la odliš­né pub­li­ka­ce. Binet je opro­ti Šulcovi spí­še post­mo­der­ní roma­no­pi­sec, kdež­to Šulc ve své lite­rár­ní čin­nos­ti zúro­čil prá­vě zku­še­nos­ti zís­ka­né při prá­ci ve zpra­vo­daj­ských služ­bách. Oba auto­ři se tak dost liší tře­ba při hod­no­ce­ní agen­ta Reného. Výhodou Šulce je lep­ší a duk­lad­něj­ší prá­ce s pra­me­ny, jeho pří­běh pro­to opro­ti Binetovi obsa­hu­je jen mini­num nepře­nos­tí (Binet se napří­klad domní­vá, že Anthropoid byl prv­ním západ­ním výsad­kem do Protektorátu, apod.)

Kniha by ale nemě­la být posu­zo­vá­na jen tak, že ji bude­me porov­ná­vat s kni­hou jinou. Navíc zde - i když se jed­ná o totož­né téma - tak Binetova pub­li­ka­ce je v pod­sta­tě tro­chu jiným žánrem.

Někdo by mož­ná mohl nad­ho­dit, že pan Binet je tvor znač­ně sebestřed­ný, na strán­kách kni­hy popi­su­jí­cí živor R. Heydricha a násled­ný aten­tát a věci s tím sou­vi­se­jí­cí totiž kom­bi­nu­je tyto udá­los­ti se svý­mi osob­ní­mi dojmy, s pro­žit­ky při psa­ní, apod. Zcela chá­pu, že ne kaž­dé­ho zají­má, co měl autor zrov­na k obě­du když psal ony řád­ky, či jaké aso­ci­a­ce mu běže­ly hla­vou. Mě ale tyto odboč­ky, kte­ré mi umož­ni­li tro­chu nahléd­nout do auto­ro­vy hla­vy, ale vůbec neva­di­ly, nao­pak - někdy byly doce­la pří­jem­né.

Vůbec je fas­ci­nu­jí­cí číst o okol­nos­tech aten­tát na H. z pera zahra­nič­ní­ho auto­ra, máte u toho tako­vý zvlášt­ní dojem, na jed­nu stra­nu to potě­ší, ale na tu dru­hou jste na pisa­te­le o něco přís­něj­ší. Prostě pocit jako když někdo začne ran­dit s vaší mat­kou...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • John Fowles - Mág7. ledna 2020 John Fowles - Mág O Johnu Fowlesovi se s oblibou tvrdí, že to byl autor (zemřel v roce 2005), který se pohyboval na (křehké) hranici mezi modernou a postmodernou. Může být, podobné dělení je dobré zejména […]
  • John Fowles - Francouzova milenka4. ledna 2020 John Fowles - Francouzova milenka Francouzova milenka je asi nejslavnější knihou britského autora Johna Fowlese (o jehož skvělém Mágovi jsem tu již dříve psal). Autor tento román situoval do roku 1867, tedy do poměrně […]
  • Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením30. prosince 2019 Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlouchat? Hledáte laskavé příběhy o zvířátkách s ponaučením? Jana Jakubíčková je autorkou knihy Pohádky […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Veronica Monet: Vědomá prostitutka12. února 2016 Veronica Monet: Vědomá prostitutka Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete jí. Rozvinete se jako poupě a při dočítání posledních stránek jsem se už usmívala. Snad i osvobozena […]
  • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě4. listopadu 2019 Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě Hledáte zajímavou knihu pro své děti? Ptají se vás pořád, proč vlastně zase prší? Máte jedinečnou možnost jim  to pomocí publikace Kapka Kája, kterou vydala Albatros Media, a.s, v Praze […]
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […]