Kritiky.cz > Filmové recenze > Hezké chvilky bez záruky

Hezké chvilky bez záruky

200610152002 381216

… aneb his­tor­ky z psy­cho­lo­gic­ké porad­ny. Po shléd­nu­tí nej­no­věj­ší­ho fil­mu Věry Chytilové nabu­de­te dojmu, že náš svět je plný podi­ví­nů a že mož­ná i vy potře­bu­je­te pomoc psy­cho­lo­ga.

Hlavní posta­vou je psy­cho­lož­ka Hana (Jana Janěková), do jejíž porad­ny se v rych­lém tem­pu hrnou růz­ní kli­en­ti, jejichž pro­blémy nebo ale­spoň jejich pro­je­vy jsou pro „nor­mál­ní­ho“ člo­vě­ka povět­ši­nou spí­še úsměv­né. Takže se setká­me tře­ba se „zuba­tým“ chláp­kem, kte­rý se rád tisk­ne v tram­va­ji na ženy, s gale­rist­kou Evou (Jana Krausová), kte­rá má poměr­ně šíle­ný vkus v oblé­ká­ní a moc si nero­zu­mí se svým dospí­va­jí­cí synem (David Kraus) nebo se ženou, kte­rá své­ho muže pod­ved­la na lodič­ce pod Karlovým mos­tem a hro­zí se „co by tomu řekl pan pre­zi­dent“ :-).

Najdou se však i tako­vé pří­pa­dy, kte­ré k smí­chu roz­hod­ně nejsou. Např. mla­dá mamin­ka, kte­rou bije muž nebo sta­rá babič­ka, kte­ré syn sice údaj­ně bere pen­zi, ale na dru­hou stra­nu je ráda, že ho aspoň jed­nou měsíč­ně vidí. Není divu, že Hana pod tíhou všech pro­blé­mů sama začí­ná být zra­lá na pomoc odbor­ní­ka. Zvlášť, když se jí začne hrou­tit man­žel­ství s noto­ric­kým žár­liv­cem (Igor Bareš), kte­rý ovšem sám čis­tý štít zrov­na nemá. Do toho se na ní ješ­tě někte­ří paci­en­ti upí­na­jí víc než je zdrá­vo, tak­že Hana poma­lu spě­je ke kolap­su.

Celkově vza­to, film ve vás roz­hod­ně moc opti­mis­tic­ký dojem neza­ne­chá. Ačkoli jsou jed­not­li­vé pří­pa­dy podá­vá­ny více či méně humor­nou for­mou, opa­ku­je se v růz­né podo­bě jeden základ­ní motiv – samo­ta. Samota sta­rých lidí, mami­nek na mateř­ské, neza­da­ných jedin­ců, mili­o­ná­ře, kte­rý neví, co s peně­zi nebo poli­ti­ka, kte­rý pros­tě „jen“ cítí, jak se lidi v dneš­ní uspě­cha­né době stá­le více od sebe vzda­lu­jí a všich­ni mys­lí jen na sebe. Krom toho­to dojmu jsem z kina navíc odchá­ze­la tro­chu „vykou­ka­ná“ z ruč­ní kame­ry, kte­rá fil­mu dodá­vá na auten­tič­nos­ti a půso­bí doku­men­tár­ním dojmem. Na dru­hou stra­nu doce­la una­vu­je a mís­ty až „bolí“.Třeba hned v úvod­ních zábě­rech při Hančině ner­vóz­ní jízdě do porad­ny.

Pokud jde o herec­ké výko­ny, pak mě zřej­mě nej­víc zau­ja­la umě­lec­ky ladě­ná Jana Krausová coby stár­nou­cí žena, kte­rá svůj neu­spo­ko­ji­vý milost­ný život řeší vzta­hem s vrs­tev­ní­kem své­ho sar­kas­tic­ké­ho syna. Právě její líče­ní jejich vzá­jem­né­ho vzpla­nu­tí, kdy dokon­ce dojde k drob­né­mu nedo­ro­zu­mě­ní stran inces­tu, před­sta­vu­je jed­nu z těch vese­lej­ších pasá­ží.

O filmu:

Rok: 2006
Režie: Věra Chytilová
Scénář: Věra Chytilová, Kateřina Irmanovová
V hlav­ních rolích: Jana Janěková, Boleslav Polívka, Jana Krausová, David Kraus, Igor Bareš, Martin Hoffman, Jiří Ornest, Anna Polívková
Délka: 108 minut

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Čokoláda31. října 2005 Čokoláda Film Čokoláda na vás bude mít zajímavý účinek. Při jeho sledování velmi pravděpodobně dostanete na tuto sladkost chuť. A já sama jsem se dokonce vydala psát tuto recenzi do […] Posted in Filmové recenze
  • Riskni to s Polly7. listopadu 2005 Riskni to s Polly Reuben je úspěšný pojišťovací analytik, který má vše přesně spočítáno a naplánováno. Život je pro něj jedno velké riziko s jasně danou pravděpodobností výskytu různých katastrof. Jedna […] Posted in Filmové recenze
  • Hmyz - 70 %19. února 2018 Hmyz - 70 % Umění je krásná věc, ale ještě lepší je sám ho tvořit. To si asi myslí divadelní ochotníci, kteří se rozhodli nastudovat známou divadelní hru Ze života hmyzu od bratří Čapků. Malé skupině […] Posted in Filmové recenze
  • La Bête humaine / Člověk bestie22. července 2016 La Bête humaine / Člověk bestie „Hlava mu pukala hrůzou člověka hnaného k činům, které vykonat nechtěl a jejichž příčinu neznal.“ Tragickým hrdinou dramatického příběhu natočeného podle románu Émila Zoly je strojvůdce […] Posted in Filmové recenze
  • Auta 3 - 50 %14. června 2017 Auta 3 - 50 % Ve filmu Auta 3 se závodí bez ohledu na věk. Z mladých a namyšlených suverénů nemusí mít nikdo mindráky, spíš mohou být dobrou motivací, jak se popasovat s technickými novinkami. A to […] Posted in Filmové recenze
  • Harry Potter a tajemná komnata29. června 2005 Harry Potter a tajemná komnata Harry (nebo hlavně Daniel Radcliffe) nám trochu povyrostl. Už nebydlí v maličkém přístěnku pod schody, ale má svůj pokoj. Sice malý, ale pořád větší než ten přístěnek. Má za sebou první […] Posted in Filmové recenze
  • Truman Show18. května 2005 Truman Show Film Truman Show jsem v kinech úspěšně nějakou dobu ignoroval a i po té, co mi byl různými lidmi doporučen, začínal jsem se na něj dívat s nedůvěrou. Jim Carrey v hlavní roli pro mě do té […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...