Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!

Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!

Herois
Herois

Skupina Square Enix není až tak zná­má, a přes­to vydá­vá titul, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za povšim­nu­tí. Tímto titu­lem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od kon­ku­ren­ce, je vidět na úžas­né on-line pod­po­ře, kte­rá s hrá­čem doslo­va mlu­ví a plní všech­na jeho přá­ní. Velkou novin­kou je tech­no­lo­gie StreetPass. Tato tech­no­lo­gie vytvá­ří jakousi her­ní obchod­ní síť, ve kte­ré mohou hrá­či navzá­jem obcho­do­vat. Díky tomu může­te pro­dá­vat, ale i naku­po­vat moc­né před­mě­ty, kte­ré jste zís­ka­li v nor­mál­ní bitvě. Schopnosti vaší posta­vy se tedy běž­né řídí pod­le toho, jaké věci na sobě máte.

Další funk­ce SpotPass bude nao­pak slou­žit k tomu, abys­te moh­li zís­ká­vat dal­ší bonu­so­vé před­mě­ty a dokon­ce i úko­ly. Díky koo­pe­ra­tiv­ní­mu reži­mu může­te tvo­řit vlast­ní dob­ro­druž­ství s kama­rá­dy, což dává hře vel­ké plus.

Hráče také potě­ší mění­cí se svět, ve kte­rém budou bojo­vat pro­ti netvo­rům a obje­vo­vat zbru­su nové loka­ce.

Jak vidí­te hra Heroes of Ruin je oprav­do­vou her­ní pec­kou, kte­rá sli­bu­je mno­hé a jest­li svo­je před­po­kla­dy spl­ní úpl­ně, se dozví­me na jaře 2012. Doufejme, že ano, pro­to­že pokud tomu tak bude, pak tu máme jeden z nej­lep­ších titu­lů pro Nintendo 3DS vůbec!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52308 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56669 KB. | 29.06.2022 - 20:21:56