Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září

Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září

rozsaf

Po před­loň­ské spo­lu­prá­ci na fil­mu Pohádky po Emu ztvár­ni­la hereč­ka Andrea Hoffmannová svo­ji dru­hou roli ve fil­mu reži­sé­ra Rudolfa Havlíka. Komedie Po čem muži tou­ží pod­le scé­ná­ře, na kte­rém Havlík spo­lu­pra­co­val se spi­so­va­tel­kou Radkou Třeštíkovou, vstu­pu­je do kin 20. září a Andrea Hoffmannová v ní před­sta­vu­je roli Jitky, exman­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Karla Krále v podá­ní Jiřího Langmajera.

„S reži­sé­rem Rudou Havlíkem jsem pra­co­va­la podru­hé a opět to byla moc pří­jem­ná spo­lu­prá­ce. Je fajn, když se herec s reži­sé­rem zna­jí a nemu­sí si k sobě hle­dat ces­tu. Rozdíl ve spo­lu­prá­ci opro­ti natá­če­ní Pohádek pro Emu byl obrov­ský – teh­dy jsem měla epi­zod­ní roli, kdež­to ve fil­mu Po čem muži tou­ží už moje posta­va musí fun­go­vat během celé­ho pří­bě­hu, tudíž míra zod­po­věd­nos­ti je mno­hem vět­ší,“ říká Andrea Hoffmannová a pochva­lu­je si i spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi her­ci. „Pokaždé vní­mám jako zají­ma­vý záži­tek a pří­nos, když se na pla­ce mohu setkat s nový­mi kole­gy. Mého fil­mo­vé­ho exman­že­la Jiřího Langmajera pova­žu­ji za výbor­né­ho her­ce a nesku­teč­né­ho pro­fí­ka. Hrálo se mi s ním výbor­ně,“ při­zná­vá Hoffmannová.

A jak by se jí v reál­ném živo­tě zamlou­va­la mož­nost, kte­rou ve fil­mu zaži­je hlav­ní hrdi­na – převtě­le­ní se do oso­by dru­hé­ho pohla­ví? „Myslím, že by to bylo pří­nos­né. Svět mužů a žen je nato­lik roz­díl­ný, že  bychom se  tře­ba navzá­jem lépe pocho­pi­li, kdy­by tato mož­nost šla. A mož­ná bychom si pře­sta­li vytvá­řet před­sud­ky nebo dělat rych­lé sou­dy o dru­hém pohla­ví.“

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Rudolf Havlík s Radkou Třeštíkovou vyprá­vě­jí v novém fil­mu s humo­rem a nad­sáz­kou pří­běh o věč­ném sou­pe­ře­ní muž­ské­ho a žen­ské­ho svě­ta. Hlavním hrdi­nou sním­ku Po čem muži tou­ží je cha­risma­tic­ký cynik Karel Král v podá­ní Jiřího Langmajera – tro­chu šovi­nis­ta a sar­kas­tic­ký sym­paťák, na kte­ré­ho ženy letí. Pracuje jako šéf­re­dak­tor časo­pi­su pro muže a s ničím se moc nemaz­lí. Jeho osob­ní život však není zrov­na pří­kla­dem vyrov­na­nos­ti. S exman­žel­kou v podá­ní Andrey Hoffmannové hádá nejen kvů­li sedm­nác­ti­le­té dce­ři Julii, kte­ré Karel leze krkem kvů­li své­mu cho­vá­ní.

Karlův nezá­vaz­ný způ­sob živo­ta jed­no­ho dne dosta­ne hned něko­lik ran. Přijdeo prá­ci, z níž ho vyho­dí kvů­li prů­švi­hům a pokle­su pro­dej­nos­ti časo­pi­su, býva­lá man­žel­ka a dce­ra ho opět naštvou, nezná­má žena mu nabou­rá auto a na jeho mís­to je dosa­ze­na pohled­ná mla­dá šéf­re­dak­tor­ka. Karel je na dně a spo­leč­ně s nej­lep­ším kama­rá­dem Čestmírem to vyře­ší po chlap­sku – opi­je se a v dob­ro­druž­né noci si pře­je, aby se stal ženou, pro­to­že „žen­ský to mají v živo­tě mno­hem jed­no­duš­ší a on je na tom kvů­li nim bíd­ně.“ Ráno se Karel pro­bu­dí, a už to není Karel…

Vedle Jiřího Langmajera a Andrey Hoffmannové se ve fil­mu Po čem muži tou­ží obje­ví řada zná­mých her­ců a here­ček – Táňa Pauhofová, Matěj Hádek, Jiří Havelka, Sara Sandeva, Oldřich Navrátil, Lenka Vlasáková, Lucie Polišenská, Pavla Tomicová, Lucie Šteflová, Naďa Konvalinková, Ester Kočičková, Jakub Volák a dal­ší.

Natáčení pro­bí­ha­lo letos v břez­nu a dub­nu v praž­ských loka­cích, na něko­lik dní štáb zaví­tal také do hote­lu Podlesí neda­le­ko Hlinska, jehož sou­čás­tí je Pohádková ves­nič­ka.

Producentem fil­mu Po čem muži tou­ží je spo­leč­nost Fénix Film Dany Volákové
a Michaly Flenerové, kte­rá již s Rudolfem Havlíkem pro­du­ko­va­la film Pohádky pro Emu.

  • Po čem muži touží - O filmu25. září 2018 Po čem muži touží - O filmu V září vstupuje do kin  nová filmová komedie režiséra Rudolfa Havlíka Po čem muži touží. Režisér společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou se rozhodli vyprávět s humorem a nadsázkou […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?25. září 2018 Po čem muži touží - Mají to ženy snazší? Své nerozvážné přání, které Karel  vysloví, doprovodí slovy: „ženský to maj mnohem jednodušší.“ Mají to opravdu ženy v životě snazší? Zeptali jsme se herců. Evelyna Steimarová vidí  […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Jak to začalo?25. září 2018 Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a zkusit natočit komedii. Byl to jen […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?25. září 2018 Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví? Karla ve filmu čeká, jak již bylo řečeno, proměna v ženu. Nabídli jsme tuto možnost dalším hercům,  a požádali jsme je, aby si zkusili přestavit, zda by se chtěli na chvíli stát mužem nebo […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?25. září 2018 Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení? „Rozhodně ne,“ odporuje názoru svého hrdiny Jiří Langmajer. „Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že […] Posted in Speciály
  • Věčně tvá nevěrná26. září 2019 Věčně tvá nevěrná Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, […] Posted in Speciály
  • Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny15. října 2019 Pohádka Zakleté pírko představuje hrdiny Sara Sandeva – poprvé u Zdeňka Trošky v záporné roli Nová pohádka Zdeňka Trošky Zakleté pírko vstoupí do kin 2.ledna 2020, ale již v průběhu letošního prosince se uskuteční řada […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...