Kritiky.cz > Filmové premiéry > Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany

Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany

word image

Nová čes­ká pohád­ka Čertí brko, kte­rou natá­čí reži­sér Marek Najbrt, vstou­pí do kin letos v lis­to­pa­du. Hlavní roli mla­dé­ho čer­ta, zlep­šo­va­te­le a vyná­lez­ce Bonifáce, hra­je Jan Cina. Podívejte se na ukáz­ku z natá­če­ní scé­ny, kte­rá se ode­hrá­vá v krmel­ci upro­střed lesa.

Čertovské rekvi­zi­ty pro čer­ta Bonifáce

„Točíme krás­nou scé­nu, kte­rá se ode­hrá­vá v krmel­ci. Moje posta­va Bonifáce tam před­sta­ví pro­pri­e­ty, kte­ré dostal v pekle, aby se mu ve svě­tě daři­lo a všech­no tam zvlád­nul. Je to tako­vá „kápé­zetka“ – kra­bič­ka pekel­né záchra­ny a obsa­hu­je kou­zel­né věci, kte­ré umí to, co pozemš­ťa­ni nezvlá­da­jí,“ říká herec Jan Cina, a v ukáz­ce před­sta­ví všech­ny tři zázrač­né před­mě­ty.

Krabička čer­tí záchra­ny má čer­tu Bonifácovi pomo­ci při plně­ní zod­po­věd­né­ho úko­lu, kte­rým ho pově­řil Lucifer – doru­čit nové čer­tí brko do měs­teč­ka Pytlov. Jednoho dne se totiž sta­ne, že čer­tí brko, kte­ré dopo­sud spra­ved­li­vě zapi­so­va­lo lid­ské hří­chy všem oby­va­te­lům Pytlova, pře­sta­ne fun­go­vat.

Bonifác se vydá­vá na ces­tu a hned jeho prv­ní zku­še­nos­tí je, že mu zdej­ší šejdíř kou­zel­né brko ukrad­ne. Tím se zpus­tí řetěz udá­los­tí, kdy Pytlov ovlád­nou míst­ní vychyt­ral­ci, leno­ši a pod­vod­ní­ci, jimž se nako­nec poda­ří uvěz­nit i samot­né­ho vlád­ce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nej­lep­ší vlast­nos­ti a osvo­bo­dil Pytlov, Lucifera i zís­kal srd­ce krás­né Markétky.

Pohádka Čertí brko vzni­ká v tvůr­čí spo­lu­prá­ci auto­rů vel­mi úspěš­né sit­ko­mo­vé série a fil­mu o lob­bis­to­vi Tondovi Blaníkovi, Kancelář Blaník.

Svou výtvar­nou kon­cep­cí a čas­to iro­nic­kým humo­rem a sati­ric­kou nad­sáz­kou chce Čertí brko navá­zat na nej­lep­ší tra­di­ce čes­ké fil­mo­vé pohád­ky, a při­tom vyprá­vět ori­gi­nál­ním způ­so­bem.

Film se opí­rá o skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní. V roli Lucifera se před­sta­vu­je (po více než tři­ce­ti letech od legen­dár­ní úlo­hy ve fil­mu S čer­ty nejsou žer­ty) Ondřej Vetchý, v roli mla­dé­ho čer­ta Bonifáce uvi­dí divá­ci vítě­ze divác­ky úspěš­né tele­viz­ní sou­tě­že Tvoje tvář má zná­mý hlas Jana Cinu, posta­vu Markétky hra­je Judit Bárdos.

V dal­ších rolích uvi­dí­me tře­ba Jana Budaře, Marka Daniela, Janu Plodkovou, Tomáše Jeřábka nebo Václava Koptu.

Producentem fil­mu jsou Ondřej Beránek a Martin Hůlovec ze spo­leč­nos­ti Punk Film, čes­ký­mi kopro­du­cen­ty Čertího brka jsou Česká tele­vi­ze, Michal Bauer a Barrandov Studios.

Za slo­ven­skou stra­nu kopro­du­ku­je spo­leč­nost Trigon Production Patrika Pašše v kopro­duk­ci s RTVS a Magic Lab. V obou zemích výro­bu pod­po­ři­ly stát­ní fon­dy kine­ma­to­gra­fie. Projekt rov­něž zís­kal pod­po­ru Eurimages. Premiéra pohád­ky je plá­no­vá­na na lis­to­pad roku 2018, do kin uve­de spo­leč­nost Falcon.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů4. července 2018 Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů Spravedlivě s ním v pekle zapisují lidské hříchy. Co se ale stane, když se čertí brko ztratí? Nový film režiséra Marka Najbrta se hrdě hlásí k tradici české filmové pohádky. Příběh Čertí […]
  • Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin15. listopadu 2018 Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech. Do […]
  • Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko2. října 2017 Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko Neomylné čertí brko, které dalo název celé pohádce, zapisuje v pekle spravedlivě lidské hříchy. Jednoho dne se ale stane, že čertí brko pro městečko Pytlov v pekelné pobočce Pervidle […]
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […]
  • Prezident Blaník – Recenze – 60%1. února 2018 Prezident Blaník – Recenze – 60% Možná jste před prvním kolem letošních prezidentských voleb zaznamenali ve svém okolí i kandidátskou kampaň lobbisty Tondy Blaníka, který sliboval důchody srovnatelné s Německem, dostatek […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Chata na prodej - 60 %23. července 2018 Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně jako každý rok na podzim hrabe listí, zatímco jí pozoruje její manžel z terasy chaty. Jediné, co […]