Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %

Hercule Poirot: Opona - Poirotův poslední případ 95 %

P3
P3

P2Jedinou věcí, kte­rá nám zůstá­vá po tisí­ce let, je slun­ce a naše země. Život je krát­ký v pomě­ru času. Jako ostat­ní lidé na svě­tě, tak i život Poirota musí kon­čit. Tvůrci z Velké Británie nám naser­ví­ro­va­li posled­ních pět epi­zod Poirota. David Suchet se roz­ho­dl ukon­čit své účin­ko­vá­ní v tom­to seri­á­lu a nato­čit oprav­du posled­ní díly. A to včet­ně jeho posled­ní­ho pří­pa­du Opona.

Když v roce 1989 nato­či­li prv­ní díl, nikdo nepřed­po­klá­dal, že ve svě­tě téměř nezná­mý herec David Suchet dá Poirotovi cha­risma, kte­ré se dosta­ne do pod­vě­do­mí celé­ho svě­ta. David Suchet byl zná­mý jenom v Anglii a občas se dostal ke ště­kům ve slav­ných vel­ko­fil­mech v Americe. Pamatuji si ho jako zápo­rá­ka z fil­mu Boeing 747 v ohro­že­ní.

Česká ver­ze seri­á­lu se obje­vi­la až něko­lik let po pre­mi­é­ře v Anglii. V roce 1997 vzni­kl prv­ní dabing, kte­rý se v Česku pro­sla­vil. Petr Kostka v hlav­ní roli a dal­ší posta­vy dabo­va­li Ondřej Vetchý a Stanislav Fišer. Bohužel, v rám­ci autor­ských záko­nů, se pro dal­ší opa­ko­vá­ní v roce 2002 už musel celý seri­ál zno­vu nada­bo­vat. Mnoho fanouš­ků ten­to krok odsu­zo­va­lo, ale poda­ři­lo se vytvo­řit dabing, kte­rý byl kva­li­ta­tiv­ně srov­na­tel­ný. Hlavní posta­vu nově nada­bo­val Jaromír Meduna, kte­rý dokon­čil dabing Poirota i do dneš­ní čes­ké pre­mi­é­ry.

Do dneš­ní­ho dne je nato­če­no a nada­bo­vá­no 72 dílů a to vše během 24 let. Posledním dílem, kte­rý Česko uvi­dí je Opona - Poirotův posled­ní pří­pad. Tuto kni­hu napsa­la Agatha Christie už v roce 1940, ale byla vydá­na až v roce 1975, aby to byla oprav­du posled­ní kni­ha o Poirotovi.

Je to oprav­du posled­ní pří­pad. Poirot je už sta­rý, na koleč­ko­vém křes­le a zno­vu se vydá­vá vyře­šit pří­pad v mís­tě, kde řešil i svůj prv­ní pří­pad, spo­leč­ně s kapi­tá­nem Hastingsem, na zám­ku Styles. Pro oba dva je to návrat po mno­ha letech. Poirot se bohu­žel ze zám­ku nevrá­tí.P1

Poirotova Opona je důstoj­ným zavr­še­ním celé­ho seri­á­lu. Z celé­ho film je vidět s jakou úctou k před­lo­ze tvůr­ci při­hlí­že­li a hlav­ně měli už za sebou 71 dílů. Nenatáčel se sice posled­ní, ale tomu nedá­vá žád­né omlu­vy. Natáčet posled­ní díl ješ­tě před před­chá­ze­jí­cí­mi díly pomoh­lo Davidu Suchetovi si držet odstup od hlav­ní posta­vy. Poprvé také Suchet hra­je bez vycpá­vek, a tak jeho Poirot už je sta­rý a veš­ke­ré jeho moder­ní oble­če­ní je mu vel­ké.

David Suchet oprav­du exce­lu­je. V kom­bi­na­ci s kame­rou a komor­ní hud­bou kla­ví­ru se fil­mu, o posled­ní detek­tiv­ní prá­ci před smr­tí, o kte­ré Poirot ví, že při­jde, poda­ři­lo vytvo­řit nád­her­ný roz­luč­ko­vý film. Jde jenom o to, aby pří­pad vyře­šil dří­ve, že jej zuba­tá dostih­ne. Hugh Fraser je doplň­kem, kte­rý tam musí být, aby vyře­šil i svo­ji záha­du se svo­ji dospě­lou dce­rou. Je také tím, až po něko­li­ka měsí­cích po vraž­dách, kdo se dozví, jaký oby­va­tel zám­ku Styles byl vlast­ně vra­hem a jak se to nako­nec udá­lo, pro­to­že Poirot popr­vé udě­lal to, co napros­to nená­vi­dí a musí za to zapla­tit, nej­lé­pe svo­ji naplá­no­va­nou smr­tí.

Poslední díl pat­ří ke kle­no­tům celé­ho seri­á­lu. Těsně za ním je Poirot: Vražda v Orient-expresu, kte­rá také řeši­la dile­ma prá­va poli­cej­ní­ho a prá­va odve­ty. Je to oprav­du veli­ce důstoj­né roz­lou­če­ní s celým seri­á­lem a žád­ní fanouš­ci si už nechtě­jí, ani nemů­žou, říct: „Natočte dal­ší díl“. Vše je nato­če­no, vše je doko­ná­no a bez Poirota bude­me žít dál.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81721 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56640 KB. | 02.07.2022 - 08:01:13