Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Herbert Lom

Herbert Lom

HBL
HBL

Herbert Lom (9. led­na 1917 v Praze – 27. září 2012 v Londýně) byl mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný herec půso­bí­cí ve Velké Británii a USA. Narodil se v zámož­né šlech­tic­ké rodi­ně. Jeho původ­ní jmé­no je Herbert Karel Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru.

Svoji herec­kou kari­é­ru začal již v před­vá­leč­ném Československu dvě­ma fil­my. Krátce na to, v roce 1939, emi­gro­val před nacisty[1] do Velké Británie. Vytvořil přes 100 rolí po celém svě­tě, vět­ši­nou ved­lej­ších a čas­to zápor­ných postav, ale sla­vil úspěch i jako kome­di­ál­ní herec. Ačkoli ve svě­tě zís­kal uzná­ní pře­de­vším jako herec váž­ných rolí (Vojna a mír, 1956; Spartakus, 1960; Cid, 1961 aj.), do pamě­ti divá­ků se nej­ví­ce zapsal jako šéfin­spek­tor Dreyfus ze série fil­mů o Růžovém Panterovi, v nichž účin­ko­val během let 1964–1993.[2] Roli si oblí­bil i samot­ný Lom, na roz­díl od role hlav­ní­ho padou­cha Brinkleyho z Pokladu na stří­br­ném jeze­ře. K měl­ké­mu zfil­mo­vá­ní Mayovky se dlou­hou dobu odmí­tal hlá­sit. Film vzal na milost až v pozd­ním věku, kdy ho také popr­vé zhlé­dl na fes­ti­va­lu dět­ských fil­mů ve Zlíně.[3]

Ačkoli jej lze pova­žo­vat za jed­no­ho z jed­no­znač­ně nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých her­ců s koře­ny v Česku, a do České repub­li­ky po roce 1990 pra­vi­del­ně při­jíž­děl, v čes­kých médi­ích se v pod­sta­tě neob­je­vo­val. Několikrát byla sdě­lo­va­cí­mi pro­střed­ky struč­ně zmí­ně­na pou­ze jeho návště­va Filmového fes­ti­va­lu ve Zlíně.[4][3] Většina oby­va­tel České repub­li­ky byla s jeho čes­ký­mi koře­ny kon­fron­to­vá­na tepr­ve začát­kem roku 2006, kdy se účast­nil cere­mo­ni­á­lu pře­dá­vá­ní fil­mo­vých cen Český lev.[5]

Vybraná fil­mo­gra­fie

Pět lupi­čů a sta­rá dáma (1955) – lupič Louis

Vojna a mír (1956) – Napoleon

Spartakus (1960) – Tigranes Levantus

Cid (1961) – Ben Yussuf

Tajuplný ost­rov (1961) – kapi­tán Nemo

Fantóm ope­ry (1962) – titul­ní role

Poklad na Stříbrném jeze­ře (1962) – šéf ban­di­tů Cornell

Komisař Clouseau na sto­pě (1964) – šéfin­spek­tor Dreyfus

Návrat růžo­vé­ho pan­tera (1975) – šéfin­spek­tor Dreyfus

Růžový pan­ter zno­vu zasa­hu­je (1976) – šéfin­spek­tor Dreyfus

Mrtvá zóna (1983)

Syn Růžového Pantera (1993) – šéfin­spek­tor Dreyfus

Reference

↑ http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/herbert-lom-the-odd-fellow-687501.html

↑ http://www.csfd.cz/herec/6434-herbert-lom/

↑ a b http://www.televize.cz/scripts/detail.php?id=25357

↑ http://www.zlinfest.cz/cs/o-festivalu/hoste

↑ http://kultura.idnes.cz/inspektor-dreyfus-se-vratil-na-rodnou-pudu-fk4-/show_lev.asp?c=A060226_210645_show_lev_kot

 Detaily o člán­ku Herbert Lom
Jméno člán­ku: Herbert Lom
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 27. 09. 2012, 12:10 UTC
Datum pře­vze­tí: 27. 09. 2012, 12:51 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Lom&oldid=9071356
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 9071356


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,42877 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56635 KB. | 02.07.2022 - 07:53:34