Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Henry Cavill se stane Geraltem v seriálu Zaklínač – představte si jeho 5 nejlepších filmů

Henry Cavill se stane Geraltem v seriálu Zaklínač – představte si jeho 5 nejlepších filmů

Cavvill

První herec­kou hvězdou, kte­rá je obsa­ze­na do seri­á­lu Zaklínač od Netfixu je Henry Cavill. Jeho nej­slav­něj­ší­mi posta­va­mi, kte­ré si zahrál, byl Superman a August Walker z nej­no­věj­ší­ho Mission Impossible .
Je mu 35 let, pochá­zí z Velké Británie a jeho prv­ním fil­mem byla Laguna z roku 2001.

5 nejlepších filmů

2018    Mission: Impossible - Fallout

Ethan Hunt si vždyc­ky vybí­ral nespl­ni­tel­né mise. Pokaždé v nich uspěl, okol­nos­tem navzdo­ry. Na začát­ku toho­to pří­bě­hu však čelí úpl­ně nové situ­a­ci. Něco se poka­zi­lo, past nesklap­la a vinou jeho selhá­ní se ocit­nou ve smr­tel­ném ohro­že­ní vybra­ná svě­to­vá vel­ko­měs­ta. Ethan je pře­svěd­čen, že pou­ze on se svým týmem doká­že tra­gic­kou chy­bu napra­vit. Je však sám, kdo si to mys­lí. Do hry vstu­pu­jí dal­ší hrá­či, kte­ří mu mož­ná pomá­ha­jí, ale mož­ná také sle­du­jí své vlast­ní zájmy, kte­ré jsou v roz­po­ru s těmi Ethanovými. Rozdělení na klad­né a zápor­né hrdi­ny nebu­de ten­to­krát vůbec jed­no­du­ché. V poza­dí navíc čím dál rych­le­ji utí­ká čas vstříc momen­tu, kte­rý dra­ma­tic­ky změ­ní mapu svě­ta.

2007    Hvězdný prach

Ten pří­běh začí­ná pádem hvězdy. Není se ostat­ně čemu divit, když se na jeho vzni­ku tolik hvězd podí­le­lo. Napsal ho Neil Gaiman, jeden z nejčte­něj­ších spi­so­va­te­lů sou­čas­nos­ti, reží­ro­val Matthew Vaughn, autor sty­lo­vě čis­té gan­gs­ter­ky Po krk v extá­zi, a hra­jí v něm tako­ví her­ci, jako Robert De Niro, Michelle Pfeiffer nebo Claire Danes. Říká se, že když padá hvězda, měl by si člo­věk něco přát a ono se mu to spl­ní. Pokud si všich­ni výše zmí­ně­ní tvůr­ci přá­li nato­čit úžas­nou podí­va­nou, kte­rá napl­ní pra­vý obsah slo­va vel­ko­film, pak tahle pově­ra pla­tí.

Tristan Thorne (Charlie Cox) je pros­ťá­ček z ang­lic­ké vís­ky Zeď (pří­hod­ně pojme­no­va­né pod­le kamen­né­ho valu, kte­rý ji obklo­pu­je a chrá­ní před para­lel­ním svě­tem za její­mi hra­ni­ce­mi). Miluje míst­ní kra­sa­vi­ci Victorii (Sienna Miller) a to tak, že je pro ni scho­pen čeho­ko­liv. Třeba výpra­vy do zapo­vě­ze­né­ho svě­ta za zdí, odkud jí hod­lá při­nést spad­lou hvězdu. Netuší ovšem, že ta po svém dopa­du zís­ka­la podo­bu krás­né dív­ky jmé­nem Yvaine (Claire Danes) a že nebu­de jedi­ný, kdo po ní tou­ží. Proti sobě má při­tom vel­mi moc­né sou­pe­ře – vše­ho­schop­né­ho prin­ce, jemuž má hvězda pomo­ci k zís­ká­ní trů­nu, a ohav­nou čaro­děj­ni­ci (Michelle Pfeiffer), jíž by spo­řá­dá­ní Yvainina srd­ce zajis­ti­lo věč­né mlá­dí a krá­su. Největším nepří­te­lem si ale nako­nec bude Tristan sám, pro­to­že ho ani ve snu nena­padlo, že by se do dár­ku pro dív­ku svých snů mohl zami­lo­vat…

Pohádkový pří­běh pro všech­ny bez ohle­du na “počet leto­kru­hů“, vzni­kl v roce 1997 původ­ně jako komiks. Když ho o rok poz­dě­ji Neil Gaiman pře­pra­co­val do kniž­ní podo­by a ta se oka­mži­tě sta­la best­selle­rem, zača­lo se mlu­vit o fil­mo­vém zpra­co­vá­ní.

2015    Krycí jméno U.N.C.L.E.

Hlavními posta­va­mi fil­mu „Krycí jmé­no U.N.C.L.E.“, zasa­ze­né­ho do prv­ní polo­vi­ny šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, do doby vrcho­lí­cí stu­de­né vál­ky, jsou agent CIA Solo (Cavill) a agent KGB Kuryakin (Hammer). Oba agen­ti jsou nuce­ni odlo­žit dlou­ho­le­té nepřá­tel­ství a spo­lu­pra­co­vat na spo­leč­ném úko­lu pře­ka­zit plá­ny tajem­né mezi­ná­rod­ní zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce, kte­rá chce šíře­ním jader­ných zbra­ní a tech­no­lo­gií desta­bi­li­zo­vat křeh­kou rov­no­váhu sil ve svě­tě. Dvojice agen­tů má k dis­po­zi­ci jedi­né vodít­ko – dce­ru zmi­ze­lé­ho němec­ké­ho věd­ce, kte­rá je klí­čem k pro­nik­nu­tí do zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce. Musí závo­dit s časem, aby věd­ce našli a zabrá­ni­li celo­svě­to­vé kata­stro­fě.

2009    Užívej si, co to jde

Výstřední Newyorčan Boris Yellnikoff (Larry David) odklá­dá život vyš­ší spo­le­čen­ské tří­dy k ledu, aby se mohl oddá­vat svo­bod­něj­ší­mu živo­tu. Nejraději však svou nekom­pro­mis­ní kri­ti­kou čeho­ko­li a koho­ko­li krmí své kavá­ren­ské přá­te­le, stu­den­ty šachu, oby­čej­né kolemjdou­cí i samot­né divá­ky. Odmítá se řídit jaký­mi­ko­li kon­ven­ce­mi a jeho život­ním krédem je: uží­vej si, co to jde. A tak, když se sho­dou náhod potká s mla­dou dív­kou Melody (Evan Rachel Wood), obrá­tí zno­vu celý svůj život naru­by. A nejen sobě… Stárnoucí Boris, naiv­ní Melody, její sexy mat­ka a upja­tý otec pro­chá­ze­jí postup­ně očist­nou katar­zí, v nichž se zba­vu­jí všech před­sud­ků o „šťast­ném živo­tě“

2013    Muž z oceli

Mladý chla­pec zjis­tí, že má mimo­řád­né schop­nos­ti a že není z této pla­ne­ty. Jako mla­dý muž se vydá na ces­tu za zjiš­tě­ním, odkud pochá­zí a s jakým zámě­rem byl vyslán na Zemi. Ale hrdi­na, kte­rý má zachrá­nit svět před zni­če­ním a stát se sym­bo­lem nadě­je pro celé lid­stvo, se v něm tepr­ve musí obje­vit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...