Kritiky.cz > Recenze knih > Helsing, Mason: Můj otec byl MIB

Helsing, Mason: Můj otec byl MIB

IMG 20191106 112149

Encyklopedický roz­měr kni­hy Můj otec byl MIB je jen jed­nou před­nos­tí. Další je fakt, že Jan van Helsing zpra­co­val infor­ma­ce ve spo­lu­prá­ci se synem muže, kte­rý prý pra­co­val jako Muž v čer­ném. A zda­le­ka nejde jen o ty chla­pí­ky s kufří­kem, kte­ří k vám při­šli poté, co jste měli minu­lou noc tu čest s mimo­zem­ským úno­sem.

Jejich pole působ­nos­ti je oprav­du širo­ké a lze jen tušit, že tady nejde vždyc­ky jen o něja­ké bohu­li­bé čin­nos­ti. Kapitol tu je požeh­na­ně – na své si při­jde milov­ník měsíč­ních záhad, sku­teč­ně tam někdo byl? Na své si při­jde milov­ník záhad Třetí říše, dlou­ho­le­bých lidí, mimo­zemš­ťa­nů, růz­ných taj­ných nábo­žen­ských sku­pin i sku­pin­ky nej­bo­hat­ších lidí svě­ta, kte­ří řídí celou eko­no­mi­ku. Co a kdy se komu vymklo z rukou a co se ješ­tě z rukou vymkne?

To je ta tře­tí při­da­ná hod­no­ta. To je to, nad čím se auto­ři, Jan van Helsing a Jason Mason, zamýš­lí, co zkou­ma­jí a co nám před­klá­da­jí. Suchá fak­te by totiž neby­la tak stra­vi­tel­ná, kdy­by v nich nebyl vlo­žen nádech tajem­ství a růz­ných vizí do budouc­na. A také nadě­je, pro­to­že ne vždy se dějí věci tak, jak si moc­ní pře­jí. A tak tu najde­te i roz­ho­vo­ry s růz­ný­mi bytost­mi, lid­mi s jas­no­vid­ný­mi schop­nost­mi a dost čas­to se téma pro­lí­ná s těmi sta­rý­mi zná­mý­mi rep­ti­li­á­ny.

No, máme jich tu kolem sebe sku­teč­ně hod­ně. A tak se rov­nou podí­vá­me na konec kni­hy, kte­rou autor shr­nu­je tak­to:

Ukázka:

Rád bych vše shr­nul tak­to: Během desí­tek let důklad­né­ho výzku­mu jsem dospěl k závě­ru, že si zřej­mě bude­me muset zvy­kat na exis­ten­ci dal­ších bytos­tí, kte­ré se kro­mě nás pohy­bu­jí na této pla­ne­tě, ať již to jsou mimo­zemš­ťa­né, vni­t­ro­zem­ci či ces­to­va­te­lé v čase. Tyto bytos­ti se navíc roz­dě­lu­jí na sku­pi­ny, jež jsou lidem pří­z­ni­vě naklo­ně­ny, a na nepřá­tel­sky nala­dě­né dru­hy…

…Doporučuji vám, abys­te se nad vším, co jste se dočet­li, důklad­ně (a kri­tic­ky) zamys­le­li a vyčka­li na udá­los­ti nej­bliž­ších měsí­ců a let. Jsem pře­svěd­če­ný, že nás v této oblas­ti čeká mohut­ný prů­lom…

S těmi­to slo­vy nás autor, Jan van Helsing a Jason Mason pro­pouš­tě­jí zpět do „nor­mál­ní­ho živo­ta“. Je čas se bát, je čas se zamys­let nad his­to­rií, je čas mít nadě­ji. Je čas na coko­liv, co ve vás tato kni­ha vyvo­lá. Na emo­ce je boha­tá a poprav­dě, někdy mi při­ná­še­la sta­vy bez­na­dě­je… a někdy zase nadě­je.

S chu­tí jsem se zakous­la do svých témat, abych zjis­ti­la, že mne zají­ma­jí nej­ví­ce ta, kte­rá nejsou bez­pro­střed­ně ohro­žu­jí­cí život na Zemi, a s jis­tou neli­bos­tí jsem se pro­kou­sá­va­la těmi, kte­ré zavá­ní stra­chem až ani­mál­ním.

Vybírejte:

 • Nibiru, o co vlast­ně jde?
 • Je mož­né ces­to­vá­ní v čase?
 • Tajná mise Apollo 20
 • Ztracené civi­li­za­ce a jejich moud­rost
 • Vývoj lid­ské duše a duchov­ní roz­voj, proč nevy­u­ží­vá­me celý svůj poten­ci­ál?

Všechno je zají­ma­vé, a je toho tady ješ­tě mno­hem víc. Sáhla jsem po Apollu 20, pro­to­že to je moje srdeč­ní téma... ale musím říct, že poslé­ze jsem se pro­lis­to­va­la i na všech­na dal­ší téma­ta a tře­ba téma pad­lých andě­lů mi při­šlo vel­mi zají­ma­vé.

IMG 20191106 112219
IMG 20191106 112219
IMG 20191106 112149
IMG 20191106 112149

O auto­rech:

Jan van Helsing je pseu­do­nym němec­ké­ho auto­ra, kte­rý píše kni­hy o tajem­ných spo­le­čen­stvích, odha­lu­je skry­té záha­dy svě­to­vlád a čas­to spo­lu­pra­cu­je s lid­mi a enti­ta­mi, kte­ré mu k těm­to taj­ným infor­ma­cím dáva­jí pří­stup. U nás je nej­zná­měj­ší jeho kni­ha Kdo se bojí Smrti?

Jason Mason: na pod­zim roku 2015 kon­tak­to­val Jana van Helsinga s infor­ma­ce­mi, kte­ré měly být jen for­mou roz­ho­vo­ru. Téma se uká­za­lo tak širo­ké, že infor­ma­ce od Masonova otce, muže v čer­ném, se sta­ly námě­tem na celou kni­hu.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2019, www.anch-books.eu


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
 • Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života6. října 2017 Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života Jan van Helsing umí upoutat pozornost. Nejen šokujícími názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za milion…), teď nám třeba radí si tu kulku hlavou neprohánět, ale také se vším klidem […]
 • "Karta se obrací," říká Jan van Helsing27. září 2018 "Karta se obrací," říká Jan van Helsing Co tohle má být? Chce se vám často nad stránkami této knihy říct? Je to tak syrová pravda o světě kolem nás, že ze stránek chvílemi odkapává hrůzný pot, jež stéká čtenářům po čele, nebo […]
 • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […]
 • Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)27. dubna 2018 Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového) Milujete les, přírodu? Dřevo a přírodní materiály? Jímavou a něžnou pokoru ke dřevu chová autor této knihy a ta prosakuje z každého slůvka. Nevěřila jsem, že se dá o stromech a dřevu […]
 • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
 • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska16. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Poklad. Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokami a šuští tajnými dokumenty. Slibuje život v bohatství a dostatku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - protože při […]
 • Menna van Praag: Dům v ulici Naděje4. března 2016 Menna van Praag: Dům v ulici Naděje Mnoho večerů jsem strávila ve společnosti této knihy a na každý večer jsem se těšila jako na chvíli, kdy otevřete sladkou bonboniéru vonící těžkou čokoládovou vůní a vezmete si… Bylo mi […]
 • Paula Hawkins: Dívka ve vlaku24. listopadu 2015 Paula Hawkins: Dívka ve vlaku Román, který trhal a trhá po celém světě rekordy v počtu prodaných výtisků. A o čem že vlastně je? Rachel každodenně dojíždí vlakem do práce a po cestě si prohlíží okolní domy. Postupem […]
 • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […]