Kritiky.cz > Filmové recenze > Hellboy

Hellboy

n200905151003 6

HellboyPřevést na fil­mo­vé plát­no někte­rý z Mignolových komik­sů o tzv. pekel­ném chlap­ci, bylo dlou­ho snem jis­té­ho mexic­ké­ho reži­sé­ra jmé­nem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozum­né svě­řit mu tak vel­ký pro­jekt? Proto si náš talent samouk musel počkat až na slá­vu dru­hé­ho Bladea. Poté mu nabíd­li dokon­ce tři vel­ké pro­jek­ty! Mohl si vybrat, zda nato­čí dal­ší­ho Bladea, tře­tí­ho Harryho Pottera nebo Hellboye. Byla to snad­ná vol­ba!

Hned na začát­ku si reži­sér vydu­pal téměř abso­lut­ní tvůr­čí nezá­vis­lost. Slovo téměř zna­me­ná, že mís­to poža­do­va­ných 70 mil. dostal „jen“ něco málo přes 60 mil. dola­rů. Jinak měl sku­teč­ně vol­nou ruku. Ihned při­zval ke spo­lu­prá­ci auto­ra komik­so­vé před­lo­hy Mika Mignolu, což fil­mu jed­no­znač­ně pro­spí­vá. Dále si nene­chal od pro­du­cen­tů mlu­vit do obsa­zo­va­ní hlav­ních rolí a suve­rén­ně sáhl po oblí­ben­ci Ronu Perlmanovi, se kte­rým už kdy­si spo­lu­pra­co­val. Ten se zhos­til úko­lu se vší zod­po­věd­nos­tí. Denně trpěl čty­ři hodi­ny v mas­kér­ně, než z něho udě­la­li rudé­ho ďáb­la a do akč­ních scén se pouš­těl s tako­vým nasa­ze­ním, že při jed­né z nich si zlo­mil žeb­ro. Natáčelo se stej­ně jako Blade 2 v Praze. Odsud si reži­sér pama­to­val i Karla Rodena, kte­ré­ho uvi­dí­me v hlav­ní zápor­né roli.

Hellboy-1Zkrátka a dob­ře nesmr­tel­ný milov­ník Grigorij Jefimovič Rasputin s přá­te­li od nacis­tic­ké SS zkou­ší v roce 1944 na Hitlerův roz­kaz kde­si ve Skotsku otevřít por­tál do pek­la (kte­ré je para­dox­ně na orbi­tě Země). Výletníci se činí a jak se říká: „ Komu se nele­ní, tomu…“ Také se ovšem říká: „Neříkej hop, dokud neo­te­vřeš por­tál!“ Skoro v nej­lep­ším je pokus pře­ru­šen spo­je­nec­kým koman­dem vede­ným pro­fe­so­rem Trevorem Bruttenholmem. Ten jako na potvo­ru (rozu­měj­te nazí­rá­no oči­ma Rasputina, jeho obdi­vo­va­tel­ky ese­sač­ky Ilzy a živé mrt­vo­ly Karla Kroenena) por­tál uza­vře. Nicméně tune­lem mezi dvě­ma svě­ty stih­ne při­ces­to­vat malý rudý ďáb­lík s vel­ký­mi rohy a kamen­nou rukou, co rád slad­ké. Spojenečtí vojá­ci mu dají jmé­no Hellboy.

Hellboy-4Přeneseme se do pří­tom­nos­ti. Hellboy povy­ros­tl (má tak dva met­ry), zbrousil si rohy, našel zalí­be­ní v dout­ní­cích a slad­kos­tech. Zalíbení našel i v sym­pa­tic­ké mutant­ce Liz Shermanové, kte­rá doká­že ovlá­dat oheň, ale nevy­pa­dá na to, že ji spa­lu­je tou­ha po Hellboyovi. Spolu s ní a par­ťá­kem Abem Sapienem (rov­něž mutant - potkat ho v aqua­par­ku, leze­te z vody) pra­cu­jí pro super­taj­nou vlád­ní orga­ni­za­ci, kte­rá ochra­ňu­je matič­ku Zemi před růz­ný­mi para­nor­mál­ní­mi a okult­ní­mi jevy. Hellboy je čle­nem jed­né z těch­to „magic­kých zása­ho­vých jed­no­tek“ a neve­de si vůbec špat­ně. Je dro­bet oso­bi­tý, ale kole­go­vé ho mají rádi. No a co vše­li­ja­cí byro­kra­ti? Ty člo­věk nezmě­ní, i když skří­pou zuby nad netra­dič­ní­mi postu­py Hellboye a jeho týmu, uzná­va­jí jejich dob­ré výsled­ky.

Hellboy-2Nezničitelné Zlo se při­pra­vu­je k odvet­né­mu úde­ru a svět­lá stra­na síly musí čelit tem­ným ritu­á­lům Sithského lor­da Rasputina. Nepřeháním! Podle toho, co všech­no Rasputin doká­že zvlád­nout, ani okem nemrk­nu, jest­li mi někdo bude tvr­dit, že to on byl za Horovou here­zí, řídil kanc­lé­ře Palpatina, vyro­bil prs­ten, kte­rý vlád­ne všem nebo při jed­nom ze svých poku­sů stvo­řil Borgy. Hellboy netu­ší, že se poma­lu stá­vá figur­kou v dlou­ho pro­mýš­le­né par­tii a že kro­mě něho jsou v ohro­že­ní i ti, na kte­rých mu zále­ží nej­víc.

Jelikož je Del Toro reži­sé­rem zku­še­ným, poved­lo se mu ele­gant­ně sklou­bit to, co dělá hezkou podí­va­nou hezkou podí­va­nou. Vystřídal se častých chyb v podo­bě jed­no­stran­né­ho pří­klo­nu k akci, nebo pitvá­ní duší fil­mo­vých postav. Dokázal vyvá­žit akci, humor, děsi­vé, legrač­ní a záro­veň roz­krý­vat nit­ra hrdi­nů, kte­ří půso­bí lid­sky a oprav­do­vě. Četné akč­ní scé­ny jsou natá­če­ny se zna­los­tí věci, mezi ně pak s leh­kos­tí vir­tu­o­sa vepí­še pasá­že, kdy sle­du­je­me vzá­jem­né vzta­hy mezi posta­va­mi. Díky spous­tě drob­nos­tí umně zakom­po­no­va­ných do pří­bě­hu, pro­zra­dí nám o nich víc, než mno­hý živo­to­pis­ný film. Osobně pak oce­ňu­ji nevtí­ra­vý humor, kte­rý je pří­to­men v prů­bě­hu celé­ho díla.

Hellboy-3Za zdů­raz­ně­ní sto­jí rov­něž este­tic­ká strán­ka. Díky vel­mi nápa­di­tým kos­týmům, mas­kám a vel­mi přes­ně dáv­ko­va­ným spe­ci­ál­ním efek­tům, nepů­so­bí film jako jed­na vel­ká ukáz­ka toho, co v dneš­ní době doká­že tri­ko­vé stu­dio. Pokud se to o komik­so­vé adap­ta­ci dá vůbec říct, půso­bí Hellboy jak­si „rea­lis­tic­ky“. Zároveň se fanouš­ci komik­sů nemuse­jí obá­vat o celist­vost obra­zu pře­ve­de­ním na fil­mo­vé plát­no. Jde o dob­ře zpra­co­va­né téma, kde je vidět, s jakou úctou se reži­sér cho­vá k před­lo­ze. Film zacho­vá­vá původ­ní kost­ru jak pra­vě­ký vele­ješ­těr z muzea. Máme tu okult­ní poku­sy Třetí Říše, sta­ro­dáv­ná bož­stva, mlu­ví­cí mrt­vo­ly, nesmr­tel­né­ho Grigorije Rasputina vždy plné­ho nápa­dů na ovlád­nu­tí svě­ta, kte­ré­mu sekun­du­jí fana­tič­tí násle­dov­ní­ci. Také neza­po­mí­nej­me na kla­sic­ké­ho hrdi­nu Hellboye, jenž chrá­ní náš klid­ný spá­nek, aniž bychom tuši­li, jaké bitvy pro to musí svá­dět.

Hellboy...Ačkoliv je film plný nási­lí (ono nic moc v podob­ném komik­su ani dělat nejde, tohle není Kačer Donald), krve se téměř nedo­hle­dá­te. Otázka zní proč? Protože hlav­ně mlad­ší pub­li­kum sype peníz­ky ze své­ho pra­sát­ka (tudíž bylo nut­né zís­kat index pro niž­ší věko­vou hra­ni­ci divá­ků). Hned prv­ní víkend pro­mí­ta­ní v Severní Americe vydě­lal film 26 mil. dola­rů. Pak zasáh­ly nad­při­ro­ze­né síly a Hellboy kon­čil vel­mi prů­měr­ně s cel­ko­vý­mi 60 mil. na kon­ci pro­mí­tá­ní, což v zemi, kde se komiksy těší vel­ké obli­bě, je tro­chu nezvyk­lé. Za oce­á­nem rov­něž nešlo o žád­ný zázrak, ale ani o kata­stro­fu (film si vydě­lal něco přes polo­vi­nu sumy z USA).

Název původ­ní: Hellboy

Název čes­ký: Hellboy

Režisér: Guillermo del Toro

Scénář: Mike Mignola (komik­so­vá před­lo­ha), Guillermo del Toro (úpra­va pro film)

Rok: 2004 v ČR

Délka: 122 min.

Žánr: Akce/Dobrodružný/Sci-fi/Fantazie

Hrají: Ron Perlman (Hellboy), John Hurt (Trevor „Broom“ Bruttenholm), Karel Roden (Grigorij Rasputin), Selma Blair (Liz Shermanová), Rupert Evans (John Myers), Jeffrey Tambor (Tom Manning), Doug Jones (Abe Sapien), Ladislav Beran (Karl Ruprecht Kroenen)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...