Kritiky.cz > Filmové recenze > Hellboy - recenze

Hellboy - recenze

Image15

Tuto sezó­nu při­šlo do našich čes­kých kin mno­ho comic­so­vých fil­mů, Spiderman, Daredevil, CatWoman a tře­ba i něja­ké dal­ší, ale jed­ním a nej­ví­ce oče­ká­va­ných byl Hellboy. Takový malý čer­tík, kte­rý má mís­to pra­vé ruky kámen a na hla­vě krás­ně upi­lo­va­né rohy. Čekání na ten­to film bylo pro Českou repub­li­ku jako utr­pe­ní, pro­to­že svě­to­vou, hlav­ně ame­ric­kou, pre­mi­é­ru měl ten­to film už v dub­nu, a do ČR se dostal na začát­ku záři. Nechápu tedy dis­tri­bu­to­ry, proč tomu tak je, ale mys­lím si, že ti, kte­ří moh­li si sehnat DVD v Americe, si ho už kou­pi­li. Nebo vyu­ži­li mož­nos­ti, že v něko­li­ka půj­čov­nách si mohou půj­čit DVD, sic v regi­o­nu 1 (US) bez čes­ké pod­po­ry.

Historie comic­su Hellboy je dost mla­dá. Teprve asi tak před dese­ti lety talen­to­va­ný kres­líř Mike Mignola nama­lo­val svo­je prv­ní strán­ky, a pro­to je cel­kem div, že opro­ti super­ma­no­vi, Batmanovi a dal­ším už kla­sic­kým dílům čekal ten­to comics na kva­lit­ní zfil­mo­vá­ní tak krát­kou dobu. Možná, že je to taky zapří­či­ně­no, že se už před dese­ti lety comics zalí­bil v té době ješ­tě nezná­mé­mu reži­sé­ro­vi Giullermo del Torovi, a ten po svých úspěš­ných fil­mech, jako je napří­klad dru­hý díl dal­ší­ho comic­so­vé­ho fil­mu Blade, kte­rý byl o dost lep­ší než díl prv­ní, se vrhl na dal­ší comics. A začal na fil­mu spo­lu­pra­co­vat s ori­gi­nál­ním auto­rem comic­su.

Podařilo se mu sehnat her­ce, se kte­rý­mi měl dob­ré zku­še­nos­ti v jeho před­cho­zích fil­mech. Vymodlil si i her­ce pod­le svých před­stav. A tak hlav­ní dvoj­kou her­ců je nej­slav­něj­ší čes­ký herec v ame­ric­kých fil­mech Karel Roden, a dru­hý z her­ců, kte­rý zas má obli­bu hra­ní v mas­kách, je Ron Perlman, kte­rý hrál napří­klad ve fil­mu Star Trek – Nemesis.

Jak asi mož­ná víte, Hellboy (Ron Perlman) je tako­vý vel­ký čert s upi­lo­va­ný­mi rohy, s pra­vou kamen­nou rukou, kte­rý sype hláš­ky jako na běží­cím pásu. Je pro­duk­tem nepo­ve­de­né­ho poku­su Rasputina (Karel Roden) za dru­hé svě­to­vé vál­ky, když se sna­žil napo­mo­ci Hitlerovi k zís­ká­ní ješ­tě vět­ší moci spo­je­ní s jinou dimen­zí, s bohy cha­o­su. Naštěstí pro svět se jeho pokus nezda­řil a Hellboye, kte­rý během při­šel jako malé dítě krát­ce ote­vře­nou bra­nou s jinou dimen­zí na zemi, zís­kal dok­tor Dr. Trevor Bruttenholm (John Hurt) a Rasputin zemřel.

Po mno­ha letech, na začát­ku nové­ho tisí­ci­le­tí už Hellboy je na stra­ně dob­ra a zachra­ňu­je svět před zlý­mi tem­ný­mi stvo­ře­ní­mi, a FBI se sna­ží Úřad pro Paranormální výzkum a obra­nu skrý­vat před oči­ma veřej­nos­ti. Což je ji stě­ží daří, pro­to­že HellBoy je čilý chla­pík, a rád se pro­chá­zí sám měs­tem a před oči­ma veřej­nos­ti. V Úřadu pro Paranormální výzkum a obra­nu ješ­tě pomá­há Hellboyovi nový agent John Myers, „piro­ki­ne­tič­ka“ Elizabeth Sherman (Selma Blair) a tajem­ný oboj­ži­vel­ník Abraham Sapien.

Rasputin je zno­vu oži­ven a pomo­cí svých pomoc­ní­ků krás­né němec­ké blon­dýn­ky Ilsy Haupstein (Biddy Hodson). a Karla Ruprecht Kroenena (Ladislav Beran) se mu poda­ří oži­vit tem­nou stvů­ru – Sammaela - niči­te­le -vlád­ce stí­nů - psa vzkří­še­ní, kte­rý se sice dá zabít, a je taky Hellboyem zabit, ale má jed­nu malou nevý­ho­du, po jeho smr­ti se začí­na­jí věci zhor­šo­vat. Ale sami uvi­dí­te. Nebylo by to fér, kdy­bych Vám celý ten pří­běh napsal. Jenom podotknu, že Rasputin se sna­ží, aby se HellBoy vrá­til na jeho stra­nu a tím zača­lo peklo na zemi.

Režisér Giullermo del Toro si vydu­pal na svých pro­du­cen­tech her­ce, kte­ré potře­bu­je, a tak se mu poda­ři­lo nato­čit film svě­ží, doce­la chytře nato­če­ný, plný humo­ru a hlá­šek. Je doce­la s údi­vem, kolik kva­lit­ní akce a tri­ků se mu poda­ři­lo do fil­mu dostat s ome­ze­ným roz­poč­tem, a jak se, v porov­ná­ní s jiný­mi fil­my pod­le comic­su, fil­mu daří. Sic na Spidermana nemá, ale jiné fil­my lehce znač­ně pře­vy­šu­je. Ron Perlman je v roli HellBoye vyni­ka­jí­cí, ve své mas­ce se doko­na­le vyží­vá, a je veli­ký úspěch mas­ké­rů, že mas­ka Hellboye má doko­na­le pro­pra­co­va­nou mimi­ku. Karel Roden je ve své roli také na svém mís­tě. A dal­ší her­ci hra­jí své posta­vy tak, aby zapad­li do comic­so­vých linií.

Na ten­to film může­te jít do kina s nej­vět­ším pano­ra­ma­tic­kým plát­nem v Praze

  • Daredevil6. května 2003 Daredevil Další tajemný mstitel touží po spravedlnosti… Pokud jste fanoušky comicsů, musíte být tím, co se děje ve světa filmu, nadšeni. Adaptace těchto kreslených sešitů se stále častěji […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická čtyřka - Další kůň ze stáje Marvel comics15. července 2005 Fantastická čtyřka - Další kůň ze stáje Marvel comics Ano, už je to tak. Comicsové filmy dnes táhnou. Úspěchy Spider-Mana, X-Menů či třeba Batman začíná nastolily přílivovou vlnu, která se snaží nastolit věk comicsových filmů. A už se jí to i […] Posted in Filmové premiéry
  • Hellboy (2019) – Recenze – 40%11. dubna 2019 Hellboy (2019) – Recenze – 40% Hellboy je rudý pekelný démon s upilovanými rohy a kamennou pěstí, jehož během druhé světové války přivedli na svět s pomocí znovuvzkříšeného Rasputina nacisté, a který v současnosti […] Posted in Filmové recenze
  • Noc úplňku - Joong-cheon31. března 2008 Noc úplňku - Joong-cheon O Noci úplňku jsem něco málo četl pár měsíců před jeho vydáním, ale časem jsem na něj zapomněl. Narazil jsem na něj znovu až poté, co jsem si prohlížel přehled filmů, která se v daném […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Bez kalhot XXL - 50%20. července 2015 Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez kalhot XXL. Vážný příběh anebo zajímavou zápletku u tohoto filmu rozhodně nehledejte. Jedná se o […] Posted in Filmové recenze
  • Let (Flight) - 70 %9. února 2013 Let (Flight) - 70 % Tak se nám Robert Zemeckis vrátil. Po delší době si vzal pod svá křídla film, který není animovaný. Zrežíroval hraný film.  Jak říkají synopse od distributora: „Kapitán Whip […] Posted in Filmové recenze
  • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […] Posted in Filmové recenze
  • SIN CITY6. srpna 2005 SIN CITY Jdu dolů,jdu hloub,jdu sám……..S filmy podle comicsových předloh se v poslední době roztrhl pytel.Máme Spider-mana,nového Batmana,Punishera,Hellboye  nebo příšernou Catwoman s krásnou […] Posted in Filmové recenze
  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...