Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hellboy - Recenze - 80%

Hellboy - Recenze - 80%

MV5BMTcyNTAyMDAzOF5BMl5BanBnXkFtZTgwMjY3MjA1NjM@. V1

Král je mrtev, ať žije král! Tentokrát ale ten pekel­ný. Hellboy se koneč­ně vra­cí na plát­na kin. U nás dokon­ce od 15 let pří­stup­ný, což mu roz­hod­ně pomů­že na roz­díl od zahra­ni­čí.
Hellboy (David Harbour), agent úřa­du vyšet­řu­jí­cí para­nor­mál­ní jevy, je posta­ven před obrov­skou výzvu. Porazit krá­lov­nu krve - dáv­nou čaro­děj­ni­ci Vivienn Nimue (Milla Jovovic). Ta byla před dáv­ný­mi časy pora­že­na samot­ným krá­lem Artušem (Mark Stanley) díky moci báj­né­ho meče Excalibur. Části její­ho těla byly ukry­ty v růz­ných kou­tech Anglie aby již nikdy nena­by­la své plné moci. Ovšem to se poda­ří po 1500 letech její­mu slu­žeb­ní­ko­vi Gruagachovi (Stephen Graham).
Hellboy tak musí vytáh­nout všech­ny své tri­ky, všech­nu svo­jí sílu a své nové kole­gy a přá­te­le, aby čelil tomu­to zlu. Netuší však, jaký je jeho pra­vý osud a oním koneč­ným zlem na Zemi může být prá­vě on sám.
Kam Hellboye toto sna­že­ní všu­de zave­de a jaký­mi pekel­ný­mi stvo­ře­ní­mi se setká? To může­te nyní zjis­tit v našich kinech!

MV5BMTg4NTI2OTE0OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNjMwNTIwNzM@. V1 SY1000 CR0013011000 AL
Zdroj: Imdb.com

Nový Hellboy restar­tu­je sna­že­ní tvůr­ců před lety s Ronem Perlmanem. Tentokrát si roli střih­nul David Harbour. A jak jsem na začát­ku byl skep­tic­ký k této vol­bě, nako­nec se uká­za­la jako správ­ná. Hellboy je komiks pat­ří­cí pod kří­d­la Dark Horse Comics, což je po Marvel a DC tře­tí nej­zná­měj­ší. Přiznám se, že nemám všech­ny Hellboyovy komiksy načte­né, ale ori­en­tu­ji se. A to, že film v mno­hém bere prá­vě z komik­su je správ­ně. Navíc na fil­mu z pozi­ce pro­dukč­ní­ho dohlí­žel sám tvůr­ce Mike Mignola. Ten dokon­ce pro­zra­dil, kte­rý­mi přes­ně díly se reži­sér Neil Marshall inspi­ro­val, tak­že kdo bude chtít, může si lát­ku „nastu­do­vat“. Těmito jsou kon­krét­ně „Wild Hunt“, „Darkness Calls“ a „The Storm and the Fury“. Dark Horse Comics jdou tro­chu jinou ces­tou než zaje­tí kon­ku­ren­ti. A i film jde tak tro­chu svo­jí ces­tou. Označení Rko je mož­ná na mís­tě, ale na mě tro­chu moc, pro­to u nás od 15 let.

MV5BMjIyMDEwODU0OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNDIwNTIwNzM@. V1 SX1500 CR001500999 AL
Zdroj: Imdb.com

Je spous­ta věcí, kte­ré ve fil­mu fun­gu­jí a jsou zde dvě, kte­ré nao­pak. To co se poved­lo nej­lé­pe je tem­po. Film po vzo­ru komik­su na divá­ka chr­lí jeden obrá­zek za dru­hým. Pro něko­ho to bude asi moc, ale mě to sed­lo a neměl jsem moc času zahá­let nebo se nudit. Možná chvil­ko­vá pasáž upro­střed fil­mu dala tro­chu odpo­či­nout. Ale jinak je to jíz­da.
Oceňuji, že i když jde o restart, ten zdlou­ha­vý původ Hellboye se tu také dozví­me, ale jen v rych­los­ti, tak­že nikdo nemů­že rem­cat po vzo­ru staré­ho Hellboye. Pak už je to o akci a spous­tě digi­tál­ní krve.
Krom digi­tál­ní krve se ješ­tě divák dočká něko­li­ka dal­ších digi­tál­ních tri­ků. Ty bohu­žel nejsou z nej­po­ve­de­něj­ších a na film tro­chu dolé­há úspo­ra peněz. Ale co se ušet­ři­lo na CGI, to se dohna­lo pocti­vou pra­cí s mas­ka­mi a kuli­sa­mi. Sice je vidět, že tohle tro­chu posou­vá sní­mek do „béč­ko­vých“ vod, ale roz­hod­ně to není na ško­du a film se umí nebrat váž­ně.
Všemu domi­nu­je samot­ný Hellboy. Tam se vyřá­di­li tvůr­ci pořád­ně. David Harbour zahrál taky veli­ce dob­ře. Hlavně jeho cynis­mus, kte­rý z Hellboye crčí na všech­ny stra­ny je veli­ce uvě­ři­tel­ný. Občasné poku­sy o kla­sic­ký humor už vychá­zí spí­še naprázd­no.
Ale i tak fun­gu­je doce­la dob­ře che­mie mezi Pekelníkem a ostat­ní­mi čle­ny téhle vyku­tá­le­né ban­dy - šper­ko­vá­ní s Daimiem (Daniel Dae Kim), Alice (Sasha Lane), Hellboyův „otec“ pro­fe­sor Broom (Ian McShane). Všichni tu plní své role, kaž­dý je zají­ma­vý svým pří­stu­pem, kte­rý se vzá­jem­ně vel­mi liší. Sice nedo­sta­li pří­liš pro­sto­ru, ale mě to roz­hod­ně neva­di­lo.

5zXQ2y3x o
Zdroj: comicbookmovie.com

Scénář je veli­ce pří­mo­ča­rý a žád­ný zázrak taky neče­kej­te. Je to komik­sov­ka plná stří­le­ní, cynis­mu a střev. Opravdu pří­jem­né zpes­t­ře­ní je díky před­lo­ze i před­sta­ve­ní slo­van­ské myto­lo­gie. Tou se totiž inspi­ro­val sám autor komik­sů. Takže divák má tu mož­nost spat­řit Babu Jagu v celé své „krá­se“. I Artuš, Nimue a dal­ší posta­vy jsou spí­še z myto­lo­gie a pohá­dek, ale roz­hod­ně tak nepů­so­bí a plní zde jinou roli. Jak už jsem zmí­nil, Dark Horse jdou pros­tě jinu­dy a svůj svět tvo­ří na zákla­dech, kte­ré lidé mohou znát, ale také se jim to nemu­sí líbit.
A to konec­kon­ců bude pla­tit i o novém Hellboyovi. Ten sta­rý se více­mé­ně zavdě­čil všem a „zli­do­věl“. Nový Hellboy jen tak neza­pad­ne a divá­kům se bude buď hod­ně líbit, a nebo nao­pak. Rozhodně si ho uži­jí více jedin­ci mají­cí v lás­ce komiksy, obzvlášť ty tem­něj­ší.
Scénář nefun­gu­je hlav­ně kvů­li (nebo díky?) tem­pu a množ­ství obsa­hu. On pros­tě není čas vám něco vysvět­lit nebo roz­vést. Jede se pros­tě dál. A kro­mě nefun­gu­jí­cí­ho scé­ná­ře je tu ješ­tě jed­na věc, kte­rá nefun­gu­je. A to je kame­ra. To, že spous­ta zábě­rů je dost zblíz­ka (aby se ušet­ři­lo na kuli­sách a vynik­ly tak mas­ky), to mi vůbec neva­dí. Ale měl jsem pocit, že za kame­rou sedí někdo s Alzheimerem nebo epi­lep­sií. Nebo mož­ná ješ­tě nadr­že­ný fanou­šek komik­sů, kte­rý neví, co zabrat dřív. Stručně řeče­no, kame­ra je hod­ně roz­pa­či­tá a roz­tře­se­ná, tak­že spous­ta scén rych­le ztra­tí na pře­hled­nos­ti a nad­hle­du. Kdyby stu­dio tro­chu pus­ti­lo žilou a vza­li lidi od Aquamana, tak bych chroch­tal bla­hem.
Zmiňované rych­lé tem­po ješ­tě dopl­ňu­je soun­d­track, kte­rý je z vět­ší čás­ti napl­něn alter­na­tiv­ním rockem a meta­lo­vou hud­bou, což je taky něco, co se nevi­dí čas­to. Ale i tohle na mě fun­go­va­lo dob­ře. Možná jen scé­na rytí­řů na koních s meta­lo­vým pod­kre­sem bylo asi tro­chu moc.

MV5BNTQ3MzEwNzQ5Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwOTIyNjY3NzM@. V1 SY1000 CR0015231000 AL
Zdroj: Imdb.com

Od nové­ho Hellboye jsem vůbec nic neče­kal. Po prv­ní ukáz­ce jsem se fakt bál. Druhá můj dojem vylep­ši­la, ale pořád jsem nebyl pře­svěd­čen. Až teď po shléd­nu­tí jsem fakt mile pře­kva­pen a s chu­tí zapo­me­nu tu barev­nou pohád­ku, ve kte­ré hrál Ron Perlman. Někdo tako­vej by ten­to­krát posa­dil Hellboye ješ­tě výš, ale jak jsem zmí­nil, David Harbour to zahrál víc než obstoj­ně. Dvě poti­tul­ko­vé scé­ny jsou také pove­de­né (to už by dneska neby­la komik­sov­ka) a veli­ce ráz­ně si říka­jí o pokra­čo­vá­ní, kte­ré­ho se rád dočkám. Dávám zaslou­že­ných 80% za pocti­vou prá­ci s mas­ka­mi a za pořád­nou dáv­ku cynis­mu. Nicméně pro kaž­dé­ho to urči­tě nebu­de.

  • Hellboy19. prosince 2018 Hellboy Screeny z nejnovějšího Traileru. Posted in Galerie
  • Hellboy (tentokrát bez Rona Perlmana a Guillerma del Tora)19. prosince 2018 Hellboy (tentokrát bez Rona Perlmana a Guillerma del Tora) Před hodinou se ukázal trailer na nového Hellboye. Tentokrát bez tentokrát bez Rona Perlmana a Guillerma del Tora, v režii Neila Marshalla (Psí vojáci).  V hlavní roli se objeví David […] Posted in Trailery
  • Hellboy (2019) – Recenze – 40%11. dubna 2019 Hellboy (2019) – Recenze – 40% Hellboy je rudý pekelný démon s upilovanými rohy a kamennou pěstí, jehož během druhé světové války přivedli na svět s pomocí znovuvzkříšeného Rasputina nacisté, a který v současnosti […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy - Trailer #21. března 2019 Hellboy - Trailer #2 Spolu s oznámením, že nový Hellboy bude definitvně označen eRkem, tedy jako mládeži nepřístupný, přišel i zbrusu nový trailer. A pokud jste po první ukázce byli spíše zklamáni, tahle by […] Posted in Trailery
  • Avengers: Infinity War - Recenze - 95%25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému vrcholu a než se do ní pustíme velmi rád odprezentuji "stručné" shrnutí toho, co se dělo a co se […] Posted in Filmové recenze
  • Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75%20. března 2021 Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75% Je obří 4 hodinová verze Justice League Zacka Snydera lepší než "původní" kinoverze? ANO! A je tato verze přístupnější širšímu publiku? NE! I když možná trochu jo. Kvůli pandemii se tento […] Posted in Filmové recenze
  • Ukázka Lost in Random, což je akční fantasy adventura od...19. června 2020 Ukázka Lost in Random, což je akční fantasy adventura od... Ukázka Lost in Random, což je akční fantasy adventura od studia Zoink! pod záštitou EA Posted in Krátké aktuality
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • John Wick 3 - Recenze - 85%14. května 2019 John Wick 3 - Recenze - 85% Zabijáci, kam se podíváš! Johnovi nedají odpočinout ani na chvilku a pokračuje se přesně tam, kde se skončilo. John Wick (Keanu Reeves) byl exkomunikován a zdá se, že po něm půjde […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,74346 s | počet dotazů: 210 | paměť: 52290 KB. | 15.04.2021 - 04:15:53
X