Hellboy - Rasputin vrací úder…

HellBoy

Comicsový svět má hod­ně zají­ma­vých, lep­ší slo­vo je netra­dič­ních, hrdi­nů. Bytosti, kte­ré čtou mysl, léta­jí vzdu­chem, ovlá­da­jí poča­sí nebo doká­ží mani­pu­lo­vat s elek­tric­kou ener­gií, vlast­ně nejsou ničím až tak neob­vyk­lým. Ale i mezi tak­to nada­ný­mi posta­va­mi se občas obje­ví někdo, kdo vyční­vá i mezi super­hr­di­ny, a to už je co říct. A jed­ním z nich je i Hellboy. Přece jen na démo­na z jiné dimen­ze nena­ra­zí­te kaž­dý den. Zatím snad je na strán­kách oblí­be­né­ho comic­su. Teď máte šan­ci vidět jak si s adap­ta­cí kres­le­né před­lo­hy pora­dil comic­so­vý­mi fil­my ostří­le­ný reži­sér Guillermo del Toro (Blade 2). Úkol to nebyl jed­no­du­chý, pře­ce jen vět­ši­na fil­mů pod­le comic­sů se toči­la kolem super­hr­di­nů, kte­ří své schop­nos­ti zís­ka­li díky evo­lu­ci, popří­pa­dě vědě. Jenže Hellboy je dítě­tem mysti­ky a okult­ních věd.

Na ten­to svět při­šel na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky. Právě v té době se Hitler, kte­rý už věděl, že jeho sen o svě­to­vé nad­vlá­dě, spě­je ke kon­ci, roz­ho­dl obrá­tit na moc­né­ho Rasputina (Karel Roden), aby mu pomohl na ten­to svět při­vést jed­no­ho ze sed­mi bohů cha­o­su, aby zvrá­til rov­no­váhu sil. Brána do jiné dimen­ze sice ote­vře­na byla, ale dří­ve než se poda­ři­lo při­ví­tat na tom­to svě­tě kru­té­ho boha, došlo k pře­ru­še­ní ritu­á­lu ame­ric­ký­mi vojá­ky. Mezi nimi byl i mla­dý pro­fe­sor Trevor Bruttenholm (John Hurt). A byl to prá­vě on, kdo našel bytost, kte­rá sta­či­la unik­nout z jiné­ho svě­ta. Malého tvo­ra, kte­ré­ho pojme­no­val Hellboy (Ron Perlmann). Ujal se ho a vycho­vá­val jako vlast­ní dítě.

V pří­tom­nos­ti je pro­fe­sor Trevor hla­vou Úřadu para­nor­mál­ní­ho výzku­mu a obra­ny pra­cu­jí­cích pro FBI. Jedním z jeho čle­nů je i Hellboy. Ten zatím dospěl a stal se z něj neu­vě­ři­tel­ně sil­ný a také cynic­ké bojov­ník pro­ti tem­no­tě. Ale sám by asi, i přes svou vel­kou moc, neměl pří­liš šan­cí. Proto má úřad i dal­ší čle­ny jako je Abe Sapien, kte­rý nejen, že žije ve vodě, ale navíc má vel­ké men­tál­ní schop­nos­ti. Do „rodi­ny“ ješ­tě pat­ři­la pyro­ky­ne­tič­ka Liz (Selma Blair), kte­rou mimo­cho­dem Hellboy nesmír­ně milu­je, kte­rá ovšem řady týmu opus­ti­la. Nesmím zapo­me­nout ani na mla­dé­ho agen­ta Johna Myerse (Rupert Evans). A všich­ni jme­no­va­ní budou muset spo­jit své síly, pro­to­že Rasputin se vrá­til, aby dokon­čil svůj úkol. A ten­to­krá­te ho nebu­de tak snad­né zasta­vit.

Hellboy, naroz­díl od tako­vé­ho Spidermana, je spí­še než psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, akč­ní podí­va­nou. To, ale v žád­ném pří­pa­dě nezna­me­ná, že jsou posta­vy napsá­ny povrch­ně a čer­no­bí­le. To jis­tě ne. Hellboy se musí vypo­řá­dat s tím, že dív­ka, kte­rou milu­je pat­ří k jiné­mu dru­hu, Liz se pro změ­nu sna­ží ovlád­nout svou moc, kte­rá jí spí­še než uži­tek při­ná­ší pro­blémy, pro­fe­sor Bruttenholm, kte­rý boju­je s těž­kou cho­ro­bou, vidí své­ho nástup­ce v Johnovy, ale ten z toho zrov­na není nad­še­ný atd. atd.

Více na Kritiky.cz
Strážci Galaxie Vol. 2 Když jsem před půl rokem sledoval Strážce Galaxie 2 v kinech, ihned jsem se rozhodl, že si je...
Duna (Dune) 1984 Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několi...
Ve hře Hobo: Tough Life se hráči stanou bezdomovci Herní vývojáři z T4J a Moravia Tales připravují nový RPG titul, ve kterém si hráči vyzkou...
Prometheus (2012) Prometheus byl dlouho očekávaným snímkem. Režisér Scott se v něm měl vrátit takřka k poč...
Zkouškové 6 ...

Nejvíce pozor­nos­ti je samo­zřej­mě věno­vá­no Hellboyovi, kte­rý beze­spo­ru pat­ří k jed­ním z necy­nič­těj­ších comic­so­vých hrdi­nů vůbec (i když sil­nou kon­ku­ren­ci má urči­tě ve Wolverinovi nebo Lobovi). Jeho hláš­ky jsou, jinak to říct nejde, k „sežrá­ní“. Nejen díky tomu dostá­vá film i humor­nou hla­di­nu, kte­rá je do pří­bě­hu vsa­ze­na napros­to při­ro­ze­ně a na roz­díl o jiných pro­jek­tů nepů­so­bí ruši­vě. Například scé­ny jako je ta, ve kte­ré Hellboy sedí na stře­še s 9-ti letým klu­kem, pijí mlé­ko, jí koláč­ky a řeší milost­ný život hlav­ní­ho hrdi­ny, jsou pros­tě doko­na­lé.

Dokonalé, ale naneštěs­tí nejsou vizu­ál­ní efek­ty. Ne, že by byly špat­né, ale slo­vo skvě­lé bych u nich vět­ši­nou nepo­u­žil. Digitálně zpra­co­va­né inte­ri­é­ry a exte­ri­é­ry vypa­da­jí dob­ře. Na mon­strech je sice znát, že jsou zro­ze­na v počí­ta­či, ale pořád půso­bí více méně reál­ně (pokud se to dá o podob­ných tvo­rech pro­hlá­sit). Mé výtky, ale smě­řu­jí k mas­kám. Hellboyova je odve­de­ná beze­spo­ru na jed­nič­ku, stej­ně tak Abeova, ale pří­liš mě nenadchlo ztvár­ně­ní pekel­ných psů, kte­ří občas vypa­da­jí jako vystři­že­ní z o pár let star­ší­ho horo­ru.

Tím jsem, ale vyčer­pal veš­ke­rou kri­ti­ku. Hellboy je pove­de­ná comic­so­vá adap­ta­ce, kte­rá nabí­zí sviž­nou akci, skvě­lé hlav­ní hrdi­ny, pří­jem­ně sar­kas­tic­ký humor, mystic­ký pří­běh a ješ­tě něco navíc. Není tedy urči­tě pře­kva­pe­ním, že kasov­ní úspěch fil­mu byl vel­mi vyso­ký a dokon­ce vznik­lo pokra­čo­vá­ní (2006) pod vede­ním stej­né­ho reži­sé­ra.


Hellboy - Rasputin vrací úder…
Hodnocení: 4.9 - ‎107 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.3. prosince 2018 Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě. „Blade 2“ není až tak špatným pokračováním, i když to říkám hlavně proto, že jej natočil můj oblíbenec Guillermo del Toro. Když se však člověk na film podívá kritickým okem, je to přece […]
  • Blade II31. července 2002 Blade II Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52 a navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev a další upíři mohou poklidnu žít a […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout)30. července 2018 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout) Zopakujme si historii filmů, od prvního v režii Briana De Palmy z roku 1996  po pokračování v režii Johna Woa, J.J. Abramse, Brada Birda a Christophera McQuarrie. I na našem webu jsme […]
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
  • Pacific Rim - Útok na Zemi - Guillermo del Toro nikdy nenatočí třetího Hellboye31. května 2019 Pacific Rim - Útok na Zemi - Guillermo del Toro nikdy nenatočí třetího Hellboye Základní zápletka filmu je velice jednoduchá, jak říkají distributoři: „Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se do války s lidstvem, která si vyžádá milióny životů a lidstvo na […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • Doom - když ještě nebyl Dwayne Johnson (The Rock) tak slavný!13. prosince 2019 Doom - když ještě nebyl Dwayne Johnson (The Rock) tak slavný! Doom je hrou, která musí být známá každému, kdo ví, že počítač umí dělat i jiné věci, než jen opravovat pravopisné chyby ve Wordu. Pravděpodobně není známější titul v historii elektronické […]
  • Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]18. října 2015 Prupurový vrch | Crimson Peak [60%] Guillermo del Toro patří mezi nejvýraznější tvůrce současného Hollywoodu. I když se naposled podíval do kin s epickou řežbou Pacific Rim, jeho doménou jsou především temné fantasy a […]