Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Helena Štáchová

Helena Štáchová

Stachova

Helena Štáchová (18. lis­to­pa­du 1944 – 22. břez­na 2017) byla čes­ká lout­ko­he­reč­ka, zpě­vač­ka, sce­nárist­ka, reži­sér­ka, dabér­ka a od roku 1996 ředi­tel­ka lout­ko­vé­ho Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro tele­vi­zi dabu­je Lízu Simpsonovou v kres­le­ném seri­á­lu Simpsonovi.

Divadlo

Už během stu­dií nastou­pi­la do Divadla Spejbla a Hurvínka a po dokon­če­ní Divadelní fakul­ty AMU v r. 1966 se sta­la jeho stá­lou člen­kou. V r. 1967 pře­vza­la po Boženě Welekové lout­ku Máničky a sta­la se její výhrad­ní inter­pret­kou, v pořa­dí už tře­tí. Jako prv­ní se při­po­ji­la k tra­di­ci, zave­de­né Milošem Kirschnerem u Spejbla a Hurvínka, že se při hos­to­vá­ní diva­dla v zahra­ni­čí nau­či­la svou roli v jazy­ce hos­ti­tel­ské země. V r. 1971 byla spe­ci­ál­ně pro ni vytvo­ře­na role Mániččiny bábin­ky paní Kateřiny, kte­rá se sta­la čtvr­tou hlav­ní posta­vou spej­blov­ské­ho diva­dla.

Pro diva­dlo poz­dě­ji zača­la hry také psát a reží­ro­vat, spo­lu s Kirschnerem vytvo­ři­la rov­něž řadu gra­mo­fo­no­vých desek, roz­hla­so­vých pořa­dů, knih apod. Po Kirschnerově smr­ti se sta­la ředi­tel­kou diva­dla.

Osobní život

Manželem Heleny Štáchové byl její kole­ga a ředi­tel Divadla Spejbla a Hurvínka Miloš Kirschner (1927–1996). Má dvě děti.


Detaily o článku Helena Štáchová


Foto

Popis
Čeština: Střídání inter­pre­tek (s Helenou Štáchovou)
Datum
ZdrojPhotograph comes from the fami­ly archi­ve of Helena Hesselbarth, Božena Weleková’s dau­gh­ter
Autornezná­mýwikidata:Q4233718

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08214 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53297 KB. | 20.09.2021 - 04:42:01