Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka

Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka

MojeStud Small
MojeStud Small
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když nahléd­ne­te do sla­bé kníž­ky v krouž­ko­vé vaz­bě a začne­te ji pro­hlí­žet, málem bys­te uvě­ři­li, že naku­ku­je­te do seši­tu dít­ka ško­lou povin­né­ho. Úhledné psa­cí písmo na čtve­reč­ko­va­ném papí­ře, důle­ži­té pasá­že zvý­raz­ně­né pod­trh­nu­tím, popis pra­cov­ní­ho postu­pu přes­ně krok za kro­kem přes­ně tak, jak nás to uči­li ve ško­le. Až na dět­ské písmo, pat­ří­cí spí­še dva­nác­ti­le­té­mu žáč­ko­vi než deva­te­nác­ti­le­té­mu stu­den­to­vi prv­ní­ho roč­ní­ku vyso­ké ško­ly, vás kníž­ka sku­teč­ně pře­ne­se do doby, kdy jste se z mamin­či­ny kuchy­ně stě­ho­va­li s jed­nou pán­ví, rend­lí­kem, nabě­rač­kou, dvě­ma talí­ři a ruč­ním mixé­rem na kolej nebo do pod­nájmu. 

Autorkou kni­hy Moje stu­dent­ská kuchař­ka je Helena Rytířová, man­žel­ka zesnu­lé­ho texta­ře Zdeňka Rytíře. Její jmé­no ti, kte­ří sle­du­jí trh kniž­ně vydá­va­ných kucha­řek, už dob­ře zna­jí.  Její kuchař­ky odli­šu­je od jiných nápad a také to, že si jíd­la – díky své původ­ní pro­fe­si – na strán­ky kuchař­ky sama dob­ře nafo­tí. Ohledně jejích nápa­dů – vyda­la řadu kucha­řek pro děti, a také Kuchařku pro tebe s podti­tu­lem Báječné recep­ty pro celý rok. Ta je zase zají­ma­vá tím, že je na roz­díl od kla­sic­kých kucha­řek roz­čle­ně­na na jed­not­li­vé  měsí­ce v roce. A pro kaž­dý měsíc v roce je v ní nachys­tá­no kom­plet­ní neděl­ní obě­do­vé menu slo­že­né  z polév­ky, hlav­ní­ho cho­du a zákusku či salá­tu. V porov­ná­ní s Kuchařkou pro tebe je Studentská kuchař­ka poja­ta mno­hem jed­no­du­še­ji. I když – kdo jed­nou stu­do­val a byd­lel na kole­ji nebo v pod­nájmu s dal­ší­mi spo­lubyd­lí­cí­mi, ví, že stu­dent má čas snad na všech­no, jen ne na vaře­ní. Grilovaná kuřa­ta ze stán­ku, ham­bur­ge­ry od meká­če, bage­ty ze sámoš­ky a vajíč­ka na všech­ny způ­so­by se ale brzy pře­jí a na kaž­do­den­ní jíd­lo v restau­ra­ci se zase nedo­stá­va­jí pení­ze. Pak nasta­ne ten pra­vý čas poo­hléd­nout se po jed­no­du­chém, na pří­pra­vu, kuchyň­ské náči­ní, suro­vi­ny a samot­né vaře­ní nená­roč­ném recep­tu. V kla­sic­kých kuchař­kách se začá­teč­ník, nepo­lí­be­ný základ­ní­mi kuchař­ský­mi pojmy jako res­to­vá­ní, pasí­ro­vá­ní, blan­ší­ro­vá­ní, gra­ti­no­vá­ní nebo dra­ží­ro­vá­ní, může pros­tě ztrá­cet. Helena Rytířová ve Studentské kuchař­ce hovo­ří polo­pa­tic­ky, sro­zu­mi­tel­ně, až máte pocit, že jíd­lo pod­le jejích recep­tů zvlád­ne uva­řit i cvi­če­ná opi­ce. Otázka je, zda sku­teč­ně tak dob­ře, aby vypa­da­lo přes­ně tak, jak je naa­ran­žo­va­né na foto­gra­fii napro­ti recep­tu…

V jed­not­li­vých recep­tech nalez­ne­te kro­mě potřeb­ných suro­vin a pra­cov­ní­ho postu­pu i tipy pro ser­ví­ro­vá­ní nebo na to, jak si vaře­ní uleh­čit. Věděli jste tře­ba, že aby šla vaře­ná vej­ce lépe olou­pat, je dob­ré je naťuk­nout na šir­ší stra­ně a pono­řit do stu­de­né vody? Nebo jak ohřát pár­ky, aby nepo­praska­ly? Také je popsá­no, kolik lidí se z recep­tu nají. U polé­vek jsou to zpra­vi­dla čty­ři oso­by, u hlav­ních cho­dů je počí­tá­no buď s jed­not­liv­cem, nebo dvě­ma až tře­mi oso­ba­mi.

Někdy vás mohou pře­kva­pit stu­dent­ské chu­tě, na něž jste už zapo­mně­li – tře­ba to, že šun­kofle­ky chut­na­jí nej­lé­pe poka­pa­né mag­gi a buřt­gu­láš na talí­ři bude ješ­tě lep­ší posy­pa­ný nejen nakrá­je­nou cibu­lí, ale i vej­cem. A co že se ješ­tě bude podá­vat? Tak tře­ba dýňo­vá polév­ka, těs­to­vi­no­vý salát, ital­ské rizo­to, hou­bo­vý kuba, pala­čin­ky se špe­ná­tem, kuře­cí kři­dýl­ka na medu, škvar­ko­vá poma­zán­ka nebo tva­ro­ho­vý koláč bez těs­ta. Tak dobrou chuť!


Moje stu­dent­ská kuchař­ka
Autor: Helena Rytířová
Žánr: kuchař­ky pro dospě­lé
Nakladatelství: Fragment
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 128
Hodnocení: 75 %
Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,33342 s | počet dotazů: 253 | paměť: 59972 KB. | 19.08.2022 - 23:14:47