Kritiky.cz > Recenze knih > Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka

Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka

MojeStud Small

Když nahléd­ne­te do sla­bé kníž­ky v krouž­ko­vé vaz­bě a začne­te ji pro­hlí­žet, málem bys­te uvě­ři­li, že naku­ku­je­te do seši­tu dít­ka ško­lou povin­né­ho. Úhledné psa­cí písmo na čtve­reč­ko­va­ném papí­ře, důle­ži­té pasá­že zvý­raz­ně­né pod­trh­nu­tím, popis pra­cov­ní­ho postu­pu přes­ně krok za kro­kem přes­ně tak, jak nás to uči­li ve ško­le. Až na dět­ské písmo, pat­ří­cí spí­še dva­nác­ti­le­té­mu žáč­ko­vi než deva­te­nác­ti­le­té­mu stu­den­to­vi prv­ní­ho roč­ní­ku vyso­ké ško­ly, vás kníž­ka sku­teč­ně pře­ne­se do doby, kdy jste se z mamin­či­ny kuchy­ně stě­ho­va­li s jed­nou pán­ví, rend­lí­kem, nabě­rač­kou, dvě­ma talí­ři a ruč­ním mixé­rem na kolej nebo do pod­nájmu. 

Autorkou kni­hy Moje stu­dent­ská kuchař­ka je Helena Rytířová, man­žel­ka zesnu­lé­ho texta­ře Zdeňka Rytíře. Její jmé­no ti, kte­ří sle­du­jí trh kniž­ně vydá­va­ných kucha­řek, už dob­ře zna­jí.  Její kuchař­ky odli­šu­je od jiných nápad a také to, že si jíd­la – díky své původ­ní pro­fe­si – na strán­ky kuchař­ky sama dob­ře nafo­tí. Ohledně jejích nápa­dů – vyda­la řadu kucha­řek pro děti, a také Kuchařku pro tebe s podti­tu­lem Báječné recep­ty pro celý rok. Ta je zase zají­ma­vá tím, že je na roz­díl od kla­sic­kých kucha­řek roz­čle­ně­na na jed­not­li­vé  měsí­ce v roce. A pro kaž­dý měsíc v roce je v ní nachys­tá­no kom­plet­ní neděl­ní obě­do­vé menu slo­že­né  z polév­ky, hlav­ní­ho cho­du a zákusku či salá­tu. V porov­ná­ní s Kuchařkou pro tebe je Studentská kuchař­ka poja­ta mno­hem jed­no­du­še­ji. I když – kdo jed­nou stu­do­val a byd­lel na kole­ji nebo v pod­nájmu s dal­ší­mi spo­lubyd­lí­cí­mi, ví, že stu­dent má čas snad na všech­no, jen ne na vaře­ní. Grilovaná kuřa­ta ze stán­ku, ham­bur­ge­ry od meká­če, bage­ty ze sámoš­ky a vajíč­ka na všech­ny způ­so­by se ale brzy pře­jí a na kaž­do­den­ní jíd­lo v restau­ra­ci se zase nedo­stá­va­jí pení­ze. Pak nasta­ne ten pra­vý čas poo­hléd­nout se po jed­no­du­chém, na pří­pra­vu, kuchyň­ské náči­ní, suro­vi­ny a samot­né vaře­ní nená­roč­ném recep­tu. V kla­sic­kých kuchař­kách se začá­teč­ník, nepo­lí­be­ný základ­ní­mi kuchař­ský­mi pojmy jako res­to­vá­ní, pasí­ro­vá­ní, blan­ší­ro­vá­ní, gra­ti­no­vá­ní nebo dra­ží­ro­vá­ní, může pros­tě ztrá­cet. Helena Rytířová ve Studentské kuchař­ce hovo­ří polo­pa­tic­ky, sro­zu­mi­tel­ně, až máte pocit, že jíd­lo pod­le jejích recep­tů zvlád­ne uva­řit i cvi­če­ná opi­ce. Otázka je, zda sku­teč­ně tak dob­ře, aby vypa­da­lo přes­ně tak, jak je naa­ran­žo­va­né na foto­gra­fii napro­ti recep­tu…

V jed­not­li­vých recep­tech nalez­ne­te kro­mě potřeb­ných suro­vin a pra­cov­ní­ho postu­pu i tipy pro ser­ví­ro­vá­ní nebo na to, jak si vaře­ní uleh­čit. Věděli jste tře­ba, že aby šla vaře­ná vej­ce lépe olou­pat, je dob­ré je naťuk­nout na šir­ší stra­ně a pono­řit do stu­de­né vody? Nebo jak ohřát pár­ky, aby nepo­praska­ly? Také je popsá­no, kolik lidí se z recep­tu nají. U polé­vek jsou to zpra­vi­dla čty­ři oso­by, u hlav­ních cho­dů je počí­tá­no buď s jed­not­liv­cem, nebo dvě­ma až tře­mi oso­ba­mi.

Někdy vás mohou pře­kva­pit stu­dent­ské chu­tě, na něž jste už zapo­mně­li – tře­ba to, že šun­kofle­ky chut­na­jí nej­lé­pe poka­pa­né mag­gi a buřt­gu­láš na talí­ři bude ješ­tě lep­ší posy­pa­ný nejen nakrá­je­nou cibu­lí, ale i vej­cem. A co že se ješ­tě bude podá­vat? Tak tře­ba dýňo­vá polév­ka, těs­to­vi­no­vý salát, ital­ské rizo­to, hou­bo­vý kuba, pala­čin­ky se špe­ná­tem, kuře­cí kři­dýl­ka na medu, škvar­ko­vá poma­zán­ka nebo tva­ro­ho­vý koláč bez těs­ta. Tak dobrou chuť!


Moje stu­dent­ská kuchař­ka
Autor: Helena Rytířová
Žánr: kuchař­ky pro dospě­lé
Nakladatelství: Fragment
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 128
Hodnocení: 75 %
Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Tradinář - rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů24. září 2019 Tradinář - rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů Do rukou se mě dostala velice inspirativní kniha pro všechny, co mají rádi přírodu, vaření, pečení, tvořivého ducha a chtějí slavit různé svátky a není jim lhostejné dodržování […] Posted in Recenze knih
  • Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají2. srpna 2017 Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají Zajímavé a v dětské literatuře málo zpracované téma zvolila pro svou pátou naučnou knihu pro děti Pavla Hanáčková – vypráví o symbiotických, mutualistických vztazích a kooperacích […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...