Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hejkalka

Hejkalka

275609436 10219650338401111 6881077682602770518 n
275609436 10219650338401111 6881077682602770518 n

Všechny malé hol­čič­ky, kte­ré milu­jí les, pří­šer­ky a křeh­ké víly, urči­tě uví­ta­jí novou pohád­ko­vou kníž­ku „Hejkalka“ od Petry Martiškové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou BAMBOOK.

Hlavní hrdin­kou kni­hy je roz­to­mi­lá hol­čič­ka jmé­nem Hejkalka, ale není to jen tak oby­čej­ná hol­čič­ka, ale doslo­va „hej­ka­lí“ sleč­na. Když se naro­di­la, způ­so­bi­la v rod­ném lese vel­ké pozdvi­že­ní, neboť byla výji­meč­ná. Jediná Hejkalka na svě­tě! Doposud se totiž rodi­li pou­ze klu­ci jako Hejkalové, a dív­ky jako Víly.

Jejím nej­lep­ším pří­te­lem byl stej­ně sta­rý hej­kal jmé­nem Janek. Na oba pak z oblak dohlí­žel stat­ný sokol Protiva, kte­rý jim byl neu­stá­le v patách. Hejkalka, jakož­to dítě vel­mi zví­da­vé, celé dny líta­la po lese, vyvá­dě­la růz­né lot­ro­vi­ny a ve svém kra­ji doslo­va zna­la kaž­dý kámen. Nebála se niče­ho a niko­ho, ani těch nej­stra­ši­del­něj­ších his­to­rek, kte­ré tak ráda poslou­cha­la z vyprá­vě­ní Hejkalů.

Hejkalové totiž byli tam­ní stráž­ci lesa mají­cí vel­mi důle­ži­té poslá­ní - hlí­da­li nej­vzác­něj­ší poklad na svě­tě před chti­vý­mi lid­mi, a to kou­zel­né bylin­ky. Ovšem ne všech­no je zali­té slun­cem, a když se nepo­slou­cha­jí rady rodi­čů a dospě­lých, tak se lec­kdy něco „špat­né­ho při­ho­dí.

Co se ale  sta­ne, když si Hejkalku z lesa pro­ti její vůli odne­se hol­čič­ka do měs­ta? Podaří se nako­nec Jankovi s Protivou ji zachrá­nit a dovézt zpát­ky domů? A co všech­no bude muset vymys­let a pod­nik­nout, aby před lid­mi uchrá­ni­la nejen svůj domov, ale hlav­ně les s kou­zel­ný­mi bylin­ka­mi? Bude mít dosta­tek důvti­pu na to, aby se jí to doo­prav­dy poda­ři­lo? O tom si už ale bude­te muset pře­číst sami....

Prostřednictvím krát­kých kapi­tol a jed­not­li­vých dob­ro­druž­stvích děti pozná­va­jí a učí se sku­teč­né hod­no­ty oprav­do­vé­ho přá­tel­ství, nezišt­ně pomo­ci, umě­ní naslou­chat a hlav­ně uží­vat si bez­sta­rost­né­ho dět­ství se vším, co k němu pat­ří tj. spo­leč­ně pro­vá­dět lot­ro­vi­ny, hrát si, smát se.

Ovšem na stra­nu dru­hou se i tak tro­chu nau­čit brát zod­po­věd­nost za své činy a jed­ná­ní, poslou­chat své rodi­če a vzít si jejich dob­ře míně­né rady k srd­ci. Nelhat, nevy­mýš­let si, a pokud mož­no mlu­vit prav­du, i když by to zna­me­na­lo pří­pad­ný „nepří­jem­ný“ trest. Schopnost pou­čit se ze svých chyb a nau­čit se odpouš­tět.

Kniha Hejkalka obsa­hu­je krát­ké kapi­to­ly plné napě­tí a dob­ro­druž­ství malých hrdi­nů a děti pří­mo vtáh­ne do děje a nebu­dou ji jen tak chtít pus­tit z ruky. Navíc strán­ky kni­hy jsou dopl­ně­né o kou­zel­né a roz­to­mi­lé ilu­stra­ce Marie Koželuhové, na kte­ré je radost se dívat a nechat ply­nout svo­ji před­sta­vi­vost. Pevně věřím, že tahle kníž­ka bude mít stej­ně vel­ký úspěch, jako u mých dvou malých čte­ná­řek, jež se o kni­hu doslo­va pře­ta­hu­jí.

Hejkalka

Napsala: Petra Martišková

  • Ilustrovala: Marie Koželuhová
  • Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou BAMBOOK
  • Vydání 1., 2022
  • Počet stran: 104
  • ISBN: 978-80-271-3306-2

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56094 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56796 KB. | 06.07.2022 - 02:07:24