Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Heather Roan Robbins: Hvězdné kódy

Heather Roan Robbins: Hvězdné kódy

IMG 20230813 075932
IMG 20230813 075932
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedny z nej­do­ko­na­lej­ších karet, kte­ré poslou­ží jak k přes­ným výkla­dům bez zby­teč­né­ho otá­le­ní, tak i k pro­hlou­be­ní výu­ky ast­ro­lo­gie. Ponoření se do svých otá­zek a hle­dá­ní odpo­vě­dí může být vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí. S Hvězdnými kódy dvoj­ná­sob. Nenašla jsem na karet­ní sadě jedi­nou chy­bu.


Jsou to napros­to bez­chyb­né kar­ty pro kaž­dé­ho, kdo potře­bu­je odpo­vě­di a při­tom se nechce kou­pat v duchov­ních řečech.

Grafika, zpra­co­vá­ní karet a obráz­ků?

Dokonalé, jed­no­du­ché, vel­mi ast­ro­lo­gic­ké a moder­ní. Jako mapa plná linií a sym­bo­lů. Pevné, pěk­né kar­ty s pří­jem­ným barev­ným zpra­co­vá­ním.

IMG 20230813 075932

IMG 20230813 080139

Příručka

Příručka je ohrom­ná stud­ni­ce moud­ros­ti a zají­ma­vých nápa­dů. Od kla­sic­kých výkla­dů po spe­ci­ál­ní výklad ve spo­je­ní s vaším horo­sko­pem, ale také pros­té poví­dá­ní si s kar­ta­mi. To všech­no. Rozhodně jsem si vel­mi rych­le kar­ty Hvězdné kódy zařa­di­la mezi ty, kte­ré čas od času vez­mu do ruky a svě­řím se jim, jsou ráz­né, jed­no­znač­né, a v tex­tech i tom, co mi dochá­ze­lo v sou­vis­los­tech u výkla­dů, jsou vel­mi přes­né. Jako by tuši­ly, jaký­mi smě­ry se vydá­vá lid­ská psy­chi­ka a jaké jsou meto­dy, jak pře­ko­nat to či ono.

A vůbec se nevy­ja­dřu­ji o tom, jak jsou přes­né.  Neskutečně. Naprosto jas­ně pozna­ly, kdy potře­bu­ji klid, a kdy potře­bu­ji jít vpřed a udě­lat něja­ký krok. Jak je to mož­né?

Můžeme si o vyklá­dá­ní karet mys­let coko­liv, ale Hvězdné kódy se poně­kud vymy­ka­jí. Jsou na jed­nu stra­nu hlu­bo­ké a vel­mi sym­bo­lic­ké, ale autor­kám se poda­ři­lo vnést do nich prak­tic­kou strán­ku, kte­rá je vyu­ži­tel­ná téměř oka­mži­tě.
Ani netře­ba vel­ké­ho sezna­mo­vá­ní, Hvězdné kódy jsou pros­tě hned při­pra­ve­ny a ve svých slo­vech k nám pro­mlou­va­jí jazy­kem, kte­rý zná­me a jež se není tře­ba dlou­ze učit ani se na něj snad ladit. Prostě kama­rád­ka, kte­rá uká­že prs­tem přes­ně do čer­né­ho: To jsou ony!

Výuka ast­ro­lo­gie i sym­bo­li­ky

Kromě karet­ních význa­mů a oby­čej­ných výkla­dů, lze kar­ty vyu­žít i v rám­ci výu­ky ast­ro­lo­gie, pro­to­že její zákla­dy, sou­vis­los­ti jsou tu také vysvět­le­ný. A pak se už může­te pono­řit do jed­not­li­vých význa­mů a pus­tit se do vlast­ní­ho vyklá­dá­ní. Ukáží se drs­ní uči­te­lé naše­ho živo­ta, mož­nos­ti do budouc­na, sil­né strán­ky, sla­bi­ny.  Všechny rady, kte­ré kar­ty dají, slou­ží k růstu vaše­mu i vašich blíz­kých.

Dokonalé kar­tič­ky!

O auto­rech:

 Heather Roan Robbins má více než čty­ři­cet let zku­še­nos­tí prá­ce s ritu­á­ly a intu­i­tiv­ní ast­ro­lo­gií, pub­li­ku­je v časo­pi­sech, pod­cas­tech  a má svou ast­ro­lo­gic­kou pra­xi. Její svě­ží a moder­ní vhled je pro­tkán moud­ros­tí pou­ži­tel­nou v běž­ném živo­tě. Žije v Montaně a ast­ro­lo­gii se věnu­je i její part­ner.

Lucas Lua De Souza je tatér, kte­rý od dět­ství milu­je umě­ní a ač nemá odpo­ví­da­jí­cí vzdě­lá­ní, vypra­co­val si svůj doko­na­lý styl a kari­é­ru. Žije v Melbourne a pro svou prá­ci žije tělem i duší.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2023, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47913 s | počet dotazů: 269 | paměť: 61687 KB. | 30.09.2023 - 18:19:59