Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Hastrman - Rozhovor s Janem Kolaříkem

Hastrman - Rozhovor s Janem Kolaříkem

Kolarik

Ve fil­mu hra­je­te posta­vu fará­ře Fidelia, kte­rý je roz­pol­ce­ný a odha­lu­je i své tem­né lid­ské strán­ky. Je pro vás ten­to vnitř­ní kon­flikt u oso­by fará­ře spo­le­čen­sky při­ja­tel­ný?

Jestli je ten svár toho fará­ře a divo­čá­ka v něm akcep­to­va­tel­ný? Může být. Mám dva kama­rá­dy fará­ře – jed­no­ho evan­ge­lic­ké­ho a jed­no­ho kato­lic­ké­ho, jsou to pri­ma lidi, ale já bych jejich úděl nechtěl a nemohl sdí­let. Farářem bych tak být nemohl. Jsem totiž pří­z­niv­cem té dru­hé, divo­čej­ší polo­hy. Neuměl bych se odpou­tat od žen. Bavilo by mě to jen z toho pohle­du, že rád zpí­vám v kos­te­le, že to tam pěk­ně zní.

Vy jako Jan Kolařík bys­te si s fará­řem Fideliem rozu­měl?

Když jsem byl malý, tak jsem ješ­tě v prv­ní tří­dě zažil vyu­čo­vá­ní nábo­žen­ství, než to zaká­za­li, a náš uči­tel, farář, cho­dil vždy v nedě­li po mši s chla­pa­ma do hos­po­dy, kde hrá­li kar­ty, pili pivo a bylo to pří­jem­ný. Myslím, že bych si s Fideliem vel­mi rozu­měl, pro­to­že má v sobě jis­tou dáv­ku las­ka­vos­ti, kte­rá se nějak z naše­ho oko­lí vytrá­cí, a i nehez­ké věci umí hez­ky pojme­no­vat.

Hastrman při­je­de do ves­ni­ce a začne nabou­rá­vat auto­ri­tu fará­ře. Myslíte si, že čas­to až nedo­tknu­tel­ná auto­ri­ta fará­ře byla kdy­si správ­ná?

Obecně bych řekl, že ano. Myslím si, že nao­pak dnes auto­ri­ty, na kte­ré by se dalo dívat s úctou, obdi­vem a mož­ná i lás­kou, chy­bí. A jsou nut­né. Nějakých elit bylo potře­ba. Ale eli­ta nezna­me­ná, že se jed­ná o člo­vě­ka, kte­rý je mi nad­řa­ze­ný a dává mi to naje­vo. Musí to být záro­veň auto­ri­ta při­ro­ze­ná. Jakmile je vynu­ce­ná nebo vynu­co­va­ná, tak mě to samo­zřej­mě neba­ví.

Asi tak bude­te sou­hla­sit, že auto­ri­ty jsou potře­ba i dnes…

Samozřejmě. Ale mám pocit, že se na to posled­ní dobou auto­ri­ty vykaš­la­ly a vybubla­la tako­vá sed­li­na, u kte­ré se dá jen dou­fat, že nikdy úpl­ně nevy­bub­lá.

Jste věří­cí?

Samozřejmě. Já mám zku­še­nost s posmrt­ným živo­tem. Když mi umře­la babič­ka, bylo jí deva­de­sát a mně tři­cet let. Bylo to na Štědrý den ráno a po Novém roce jsme ji pocho­vá­va­li. A já jsem na té smu­teč­ní hos­ti­ně šel do skle­pa pro sli­vo­vi­ci. Tam je tako­vý níz­ký strop a jedi­ná žárov­ka a já jsem tam vstou­pil a ta babič­ka tam byla. Od pasu naho­ru se vzná­še­la u stro­pu a řek­la mi: Jéni, tam z toho demižó­nu jim nalij. A nebyl jsem opi­lej… A od té doby vím, že posmrt­ný život je a že ta duše tady taky je. To je tako­vá zku­še­nost, jako že cukr je slad­kej.

Rozpolcená je i posta­va has­tr­ma­na – člo­věk ver­sus zví­ře. Pozorujete i vy v sobě něja­kou zví­ře­cí polo­hu?

Já jsem si jis­tý tím, že zví­ře má v sobě kaž­dý člo­věk. Prošel jsem si insce­na­ce­mi Zločin a trest, Běsi a Bratři Karamazovi a vím, že tu tem­nou strán­ku má i nej­mi­lej­ší člo­věk. Nic není čer­no­bí­lé. To je na těch posta­vách nej­za­jí­ma­věj­ší. Že kaž­dá má své tajem­ství, kte­ré jako herec musím obje­vit. Myslím, že Dostojevskij tu sku­teč­nost, že kaž­dý v sobě má tem­nou strán­ku, popsal skvě­le.

 

Má člo­věk ty zví­ře­cí váš­ně potla­čo­vat?

Samozřejmě že je má potla­čo­vat. Aby dru­hým neu­bli­žo­val. Ale někdy je to těž­ké. Zvláště jak stár­ne­me a už nemá­me ty obran­né mecha­nismy, abychom někte­ré věci pros­tě necha­li být a vykaš­la­li se na to, tak mě se stá­vá, že někdy mě musí žena držet, abych se neroz­váš­nil…

Četl jste román Hastrman?

Ano. Napřed jsem četl scé­nář, kte­rý se mi vel­mi líbil. A potom jsem se už hůře pro­kou­sá­val kníž­kou, pro­to­že už jsem ta tajem­ství znal.

Já nesná­ším ten­ké kníž­ky, kte­ré pře­čtu za den, já potře­bu­ju aspoň 800 stran, v tom mi Hastrman vyho­vo­val. Už z kon­zer­va­to­ře mám tako­vý zvyk, že čtu s tuž­kou a zaškr­tá­vám si, kde jsem začal a skon­čil. Učili nás, že si kaž­dý týden máme pře­číst aspoň část kníž­ky a jed­nu diva­del­ní hru, abychom neu­mře­li blbí.


Co je pro vás ústřed­ním téma­tem pří­bě­hu Hastrmana?

Těch témat je tam straš­ně moc. Dá se to vní­mat jako roman­tic­ký i eko­lo­gic­ký thriller. Pro mě to v tom užším slo­va smys­lu mimo jiné jsou tajem­ství jed­not­li­vých postav. Že se na ně najed­nou vypla­ví něco, co by nikdo ani netu­šil.

Jedním z témat je nepo­chyb­ně lás­ka ke kra­ji­ně, jste vy s něja­kou kon­krét­ní spja­tý?

Moje kra­ji­na byla kdy­si na Vyškovsku, kde jsem se naro­dil. Dnes je mojí kra­ji­nou hek­tar, na kte­rém žiji. Kde mám hos­po­du kou­sek od domu, teni­so­vý kurt kou­sek od domu, ledo­vou plo­chu a fot­ba­lo­vé hřiš­tě. A v té hos­po­dě mám tu stol­ní spo­leč­nost, kte­rá je úpl­ně mimo mou bran­ži – asfal­tér, pro­fe­si­o­nál­ní fanou­šek, řidič kami­o­nu, sto­lař, uči­tel tělo­cvi­ku apod. A s těmi si odpo­či­nu a bavím se o nor­mál­ních věcech. Ne o tom, co dělám já, co je umě­ní, co je pod­sta­tou apod. Bydlím v Brně kou­sek od nej­star­ší­ho a nej­vět­ší­ho par­ku Lužánky, kte­rý je veli­ce pěk­ný. A ústře­dím je ta moje hos­po­da. To je kos­tel. Hospodský je farář, pípa je oltář, a když slu­níč­ko sví­tí na tu zla­tou bar­vu piva, tak si při­pa­dám jako v kos­te­le. To je z Hrabala, ale já to tak cítím.

Abych se vyjá­d­řil správ­ně v sou­vis­los­ti s kra­ji­nou, tak asi musím zmí­nit, že jsem strá­vil pár měsí­ců v již­ní Africe, a tam jsem zíral. Říkal jsem si, že pánbůh nejdřív stvo­řil Kapské měs­to a až pak zby­tek svě­ta. Celou dobu jsem si tam opa­ko­val: na co je ta Evropa tak pyš­ná? Když jsem se pak vrá­til domů, začal jsem si popr­vé mno­hem bed­li­vě­ji vší­mat prá­vě kra­ji­ny. Každého oby­čej­né­ho kop­ce, stro­mů, remíz­ků, polí. Toho, mezi čím jsem vyrůs­tal, a nikdy si toho nevší­mal. Musím říct, že tře­ba ta kra­ji­na, kde jsme natá­če­li Hastrmana, je nád­her­ná.

Co bys­te dělal na mís­tě has­tr­ma­na – doká­zal bys­te brá­nit kra­ji­nu tře­ba i svým vlast­ním tělem?
Mně se ze zni­če­né kra­ji­ny kud­la v kap­se neo­t­ví­rá. Bohužel to tak je. Intenzifikací země­děl­ství a prů­mys­lu. Existují pro­gra­my revi­ta­li­za­ce, tak dou­fej­me, že něče­mu pomo­hou, ale fakt, že se rozo­ra­ly meze, zmi­ze­ly remíz­ky, je jas­ným důsled­kem půso­be­ní člo­vě­ka. Důležité je, aby ve vede­ní stá­tů, unie apod. povsta­li uvě­do­mě­lí lidé. A někde se sku­teč­ně už teď dějí změ­ny k lep­ší­mu. Já nejsem eko­log, mám jen rád svou zemi, lidi, se kte­rý­mi v ní žiju, nemám tu hys­te­ric­kou sna­hu tyhle věci pří­mo měnit. Spíš s lid­mi mlu­vím a sna­žím se jim to vysvět­lit. Mám pocit, že pro­ti vyspě­lé Evropě, kde se na eko­lo­gii více dbá, jsme skan­zen. Tady se eko­lo­gie vní­má jako spros­té slo­vo, což nechá­pu. Význam slo­va eko­lo­gie je péče o oko­lí, ve kte­rém žije­me. To je pře­ce nor­mál­ní, naše babič­ky a dědeč­ko­vé na to ješ­tě dba­li.

Ve fil­mu se obje­vu­je řada pohan­ských ritu­á­lů. Je vám ten­to svět tře­ba i v tom sepje­tí s pří­ro­dou nějak blíz­ký?

Pro posta­vu Fidelia je to věc nepři­ja­tel­ná a chce ji samo­zřej­mě vymý­tit. Ale pro mě je ten svět fas­ci­nu­jí­cí. Částečně to sou­vi­sí s tím zví­ře­tem, co máme v sobě. S tou divo­či­nou. Já kdy­bych v té ves­ni­ci žil, tak bych si někte­ré ty ritu­á­ly roz­hod­ně nene­chal ujít. Je to zají­ma­vé…

Jak se vám pra­co­va­lo pod režij­ním vede­ním Ondřeje Havelky?

Třicet let hra­ju spí­še na diva­dle. A vždy když jdu do tako­vé nové fil­mo­vé zku­še­nos­ti, mám strach, aby to vyšlo. V tom diva­del­ním pro­stře­dí už pře­ce jen ty reži­sé­ry znám a vím, co mám čekat. Tady to bylo něco jiné­ho – čis­té dob­ro­druž­ství. Jsem intu­i­tiv­ní herec, nejsem ten, kte­rý to má tzv. přes hla­vu, potře­bu­ju něja­ký impulz. A Ondra Havelka dove­dl s tou svou jem­nos­tí, kte­rou v sobě při­ro­ze­ně má, pora­dit a vysvět­lit, co chce, a to mě vyho­vu­je. Ondra dával na pla­ce jas­ně naje­vo, jak se mu to zamlou­vá. Ale poti­chu. On při­jde k člo­vě­ku a zašeptá: Takhle se mi to líbí. Ani jsem se necho­dil dívat na kopr (pozn. kon­t­rol­ní pro­jek­ce), pro­to­že já toho démo­na sebe­po­zo­ro­vá­ní v sobě mám. Stejně jako reži­sé­ro­vi jsem důvě­řo­val kame­ra­ma­no­vi Divišovi Markovi. Přece jenom na očích kole­gů nej­lé­pe pozná­te, že bys­te to mohl udě­lat lépe či jinak.

Jak jste se vlast­ně k roli fará­ře dostal?

Nijak jsem se o ni neu­chá­zel, zavo­lal mi kvů­li ní pro­du­cent Čestmír Kopecký, prav­dě­po­dob­ně pro­to, že jsme spo­lu před lety toči­li film Karamazovi, a také mě znal z Divadla Husa na pro­váz­ku, pro­to­že byl u nás v diva­dle něja­ký čas inten­dan­tem. Doporučil mě Ondřejovi Havelkovi, s ním jsem se potkal v jed­né hos­po­dě, tam si mě vyfo­til a asi za týden jsem pode­pi­so­val smlou­vu.

A jak se vám hrá­lo po boku Simony Zmrzlé, což je vlast­ně vaše kole­gy­ně z Provázku? Ve fil­mu farář Katynku obdi­vu­je, až zbož­ňu­je, což je pro fará­ře těž­ký úděl.

Překonávání váš­ně a lás­ky ke Katynce není pro fará­ře nic hez­ké­ho. Ale spo­lu­prá­ce se Simonou jako s hereč­kou, s níž se zná­me už dlou­ho, hezká byla. Máme moc pěk­ný kole­gi­ál­ní vztah, dokon­ce jsme spo­lu v jed­nu chví­li cho­di­li do ško­ly a hrá­li jsme spo­lu v seri­á­lu Clona, ale tam jsem ji týral a bil.

Dle jejích slov jste se na pla­ce dob­ře bavi­li, a to prý také díky her­ci Davidu Novotnému?

My s Davidem Novotným máme spo­lu něco, co máme i s Vaškem Svobodou – my spo­lu téměř nemů­že­me hrát. Když se na sebe podí­vá­me, násle­du­je sal­va smí­chu. S Davidem se to táh­ne už od Karamazových. V Hastrmanovi tak je napří­klad scé­na v kos­te­le, kdy já jako farář předzpí­vá­vám litur­gic­kou píseň a v tom kos­te­le sedí David. A já to musel zpí­vat tře­ba osm­náct­krát…


  • Chyby – Recenze – 60%15. července 2021 Chyby – Recenze – 60% Nový film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, Kobry a Užovky, MOST!) je syrovou romancí dvou obyčejných lidí, jejichž náhodné setkání v baru skončí v posteli. Ema (Pavla […] Posted in Filmové recenze
  • Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka9. února 2020 Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka Příběh vojenského veterána Martina Illése začíná příjezdem do Brna, kde chce začít novou etapu svého života. Má sice zkušenosti z boje, ale jeho plány jsou výrazně odlišné od předchozího […] Posted in TV Recenze
  • Film Veterán míří na televizní obrazovku29. ledna 2020 Film Veterán míří na televizní obrazovku V březnu minulého roku padla v Brně první klapka televizního filmu, kde hlavní roli žoldáka Martina Illése hraje slovenský herec Milan Ondrík.  Příběh člověka, který v sobě ukrývá tajemnou […] Posted in Filmové premiéry
  • Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu21. ledna 2020 Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu Dnes představili tvůrci nový dvojdílný film o velkých finančních machinacích, které propojují zločince s politickou špičkou. Autor scénáře a režisér Jiří Svoboda se nechal inspirovat […] Posted in Filmové premiéry
  • Rapl 23. ledna 2019 Rapl 2 Novinářská konference 3.1.2019. https://youtu.be/NsyLGS9Wao0 Posted in Videa
  • Do České televize míří Rapl 23. ledna 2019 Do České televize míří Rapl 2 Ve čtvrtek proběhla novinářská projekce jednoho dílu z nového kriminálního seriálu Rapl 2, který se bude vysílat od ledna v České televizi. Stejně jako v první sérii vystupují v seriálu […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […] Posted in Speciály
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […] Posted in Filmové recenze
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. […] Posted in Videa
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […] Posted in Filmové premiéry

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66184 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53580 KB. | 17.09.2021 - 15:30:54