Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %

Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %

hastman

Když se has­tr­man, ali­as baron de Caus, roz­hlí­ží po svém pan­ství, nej­vět­ší radost mu dělá pohled na vod­ní hla­di­ny ryb­ní­ků, kte­ré zažil už jeho otec. Voda je živel, kte­rý mu pomá­há pře­žít v podiv­ném lid­ském svě­tě, kde lás­ka doká­že člo­vě­ka dohnat k pra­po­div­ným kous­kům. Vodník vodu milu­je a také rozu­mí pří­ro­dě víc, než lidé. Pozná vodu ukry­tou hlu­bo­ko v zemi a také vodu v podo­bě mra­ků vzdá­le­ných na desít­ky kilo­me­t­rů dale­ko. Voda je také jeho pří­tel, pro­to­že mu pomů­že v nepří­jem­ných situ­a­cích a dává mu také mož­nost nadě­je, že se jeho pozem­ská lás­ka dočká lep­ších časů. Lidem has­tr­man moc nero­zu­mí. Mají své před­sta­vy, tou­hy, před­sud­ky, kte­rý­mi si kom­pli­ku­jí život svůj i lidí kolem sebe. Jen s jedi­ným člo­vě­kem nachá­zí has­tr­man spo­leč­nou řeč. Je to mla­dá dív­ka Katynka, kte­rá má v sobě život­ní sílu a doká­že chla­py pořád­ně roz­pá­lit. Hastrman v podo­bě zces­to­va­lé­ho a galant­ní­ho baro­na ji při­ta­hu­je a svou zdr­žen­li­vos­tí pro­vo­ku­je. Dokáže v sobě has­tr­man nalézt ukry­té lid­ské city?

Příběh váš­ni­vé lás­ky zasa­ze­ný v krás­né kra­ji­ně zau­jal pro­du­cen­ta fil­mu Čestmíra Kopeckého i reži­sé­ra Ondřeje Havelku. Film vzni­kl na moti­vy romá­nu Miloše Urbana (vítě­ze ceny Magnesia lite­ra za nej­lep­ší pró­zu roku 2001). Ondřej Havelka pra­co­val na scé­ná­ři spo­lu se scé­náris­tou Petrem Hudským. V kni­ze se pří­běh has­tr­ma­na ode­hrá­vá ve dvou časo­vých obdo­bích, ale pro fil­mo­vou ver­zi zvo­li­li auto­ři jen část prv­ní, kte­rá se ode­hrá­vá na ves­nic­kém pan­ství ve 30. letech 19. sto­le­tí. Příběh milost­né­ho vzta­hu osví­cen­ské­ho aris­to­kra­ta a ven­kov­ské dív­ky je rámo­ván pohan­ský­mi ritu­á­ly a lido­vý­mi zvy­ky cyk­lic­ké­ho roku. Důležitou úlo­hu v pří­bě­hu hra­je kra­ji­na a voda v růz­ných podo­bách, kte­rá půso­bí jako živo­to­dár­ný zdroj nejen pro vod­ní­ka, ale také pro lidi.

Ondřej Havelka je zná­mý svý­mi hudeb­ní­mi pro­jek­ty i jako reži­sér diva­del­ní. Hastrman je jeho prv­ní fil­mo­vá režie a je znát, že se na film při­pra­vo­val veli­ce peč­li­vě. Příprava i výběr spo­lu­pra­cov­ní­ků i her­ců se mu vypla­ti­la. Vzniklo dílo, kte­ré má zce­la oso­bi­tý ruko­pis, půso­bí vyvá­že­ně ve všech slož­kách a záro­veň je v něm neu­stá­le napě­tí. Postava has­tr­ma­na jen zvol­na pood­krý­vá svá tajem­ství a schop­nos­ti. Z důstoj­né­ho aris­to­kra­ta se tajem­ný vod­ní tvor vylu­pu­je sko­ro styd­li­vě. Proti němu sto­jí živo­čiš­ná posta­va Katynky, kte­rá pro­vo­ku­je kaž­dé­ho nejen pohle­dy. Zamilovanou nesou­ro­dou dvo­ji­ci hra­je Karel Dobrý a Simona Zmrzlá. Oba her­ci jsou výraz­ní a výbor­ně na sebe rea­gu­jí. Pro Karla Dobrého je tato role vel­kou pří­le­ži­tos­tí uká­zat svůj herec­ký rejstřík. Dokáže být umír­ně­ný i divo­ký, doká­že být nešťast­ný a jeho vod­nic­ký pád do vody nemá chy­bu. Simona Zmrzlá zase před­vá­dí růz­né vari­an­ty nená­pad­né­ho svá­dě­ní a pro­vo­ko­vá­ní, ale nikdy není spros­tá ani vul­gár­ní. Má krás­ný úsměv a je cel­kem pocho­pi­tel­né, že na sebe str­há­vá pozor­nost. Z dal­ších postav mě zau­jal ješ­tě Jan Kolařík v roli hře­ší­cí­ho kně­ze Fidélia. Jeho posta­va půso­bí zpo­čát­ku stro­ze a upja­tě, ale postup­ně nechá­vá odkrýt svou sla­bou strán­ku.

Film mě zau­jal pře­de­vším cel­ko­vou nála­dou, kva­lit­ním zpra­co­vá­ním a výbor­ným herec­kým výko­nem Karla Dobrého. Nedílnou sou­čás­tí fil­mu je hudeb­ní slož­ka, kde v podá­ní Simony Zmrzlé zazní lido­vé pís­ně, jako úvod jed­not­li­vých kapi­tol. Je to čas­to výraz­ně v kon­tras­tu k poklid­ným zábě­rům kame­ry, kte­rá nabí­zí množ­ství zají­ma­vých a tajem­ných zábě­rů z čes­ké pří­ro­dy.  Kameraman Diviš Marek si s výbě­rem zábě­rů pohrál a sou­čas­ně doká­zal zachy­tit dra­ma­tic­ké momen­ty a detai­ly obli­če­je vod­ní­ka, kte­ré půso­bí téměř horo­ro­vě.

Film je mož­né ozna­čit jako roman­tic­ký thriller a v žád­ném pří­pa­dě na něm není poznat, že je to reži­sé­rův fil­mo­vý debut. Je to vyda­ře­né díl­ko, kte­ré je v běž­né fil­mo­vé pro­duk­ci osvě­žu­jí­cí jako čer­stvá voda.

  • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […] Posted in Speciály
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. […] Posted in Videa
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […] Posted in Filmové premiéry
  • Věčně tvá nevěrná26. září 2019 Věčně tvá nevěrná Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, […] Posted in Speciály
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Ubal a zmiz – Recenze – 50%8. července 2021 Ubal a zmiz – Recenze – 50% Česká krimikomedie celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Hobzika Ubal a zmiz pravděpodobně chtěla být kombinací černohumorné gangsterky (něco jako Sbal prachy a vypadni) a […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Daria28. ledna 2020 Daria Posted in Speciály
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82471 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53445 KB. | 21.09.2021 - 17:13:34