Kritiky.cz > Recenze knih > Haruki Murakami - Norské dřevo

Haruki Murakami - Norské dřevo

Haruki Murakami - Norské dře­vo

Kniha toho­to japon­ské­ho auto­ra byla napsá­na v roce 1987, nicmé­ně její děj se ode­hrá­vá ješ­tě o dvě deká­dy zpět. Hlavním hrdi­nou je Tóru Watanabe, skr­ze něhož autor před­sta­vu­je stu­dent­ský život v Tokiu v dru­hé polo­vi­ně šede­sá­tých let. Tóru však není hrdi­nou oby­čej­ným, pocho­pi­tel­ně, řeší obdob­né pro­blémy jako jeho vrs­tev­ní­ci z růz­ných časo­vých obdo­bí, tedy lás­ku, finan­ce, atd.., ale jina­kost Tóra (a konec­kon­ců i ostat­ních postav kni­hy) pra­me­ní z jejich „neja­ponč­nos­ti“. Skutečně, spi­so­va­tel Murakami se ve své kni­ze strikt­ně vyhý­bá japon­ským lite­rár­ním klišé, kte­ré před­cho­zí gene­ra­ce do knih zaved­ly. Myšlenkové pocho­dy postav Murakamiho se spí­še podo­ba­jí naše­mu „západ­ní­mu“ vní­má­ní svě­ta. Dobře to doku­men­tu­je i výběr hud­by, kte­rou posta­vy z kni­hy Norské dře­vo poslou­cha­jí, čas­to tu domi­nu­jí Beatles, Doors, atd… Koneckonců i samot­ný název „Norské dře­vo“ je inspi­ro­ván sklad­bou Beatles „Norwegian wood“..

Samotný děj by se mohl zdát při pou­hém pře­vy­prá­vě­ní vel­mi jed­no­du­chý a neo­ri­gi­nál­ní, ale tak tomu roz­hod­ně není. Velmi hez­ky tu jsou napří­klad vyjá­d­ře­ny vnitř­ní poci­ty hlav­ní posta­vy a moti­vy jeho roz­ho­do­vá­ní mezi dvě­ma žena­mi - tichou a psy­chic­ký­mi nedu­hy sužo­va­nou krás­nou Naoko a excen­t­ric­kou, vese­lou Midori. Co na kni­ze vel­mi oce­ňu­ji je i popis míst, kde se děj ode­hrá­vá. Tato mís­ta jsou si vzá­jem­ně čas­to v pro­ti­kla­du. Například Tóru se nachá­zí v jis­té - dej­me tomu - psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně, kde vlád­ne poma­lý život­ný styl a klid a krát­ce poté se dostá­vá do Tokia, kde je to zce­la nao­pak. Z řád­ku popi­su poza­dí čte­nář vel­mi cit­li­vě může vycí­tit tuto změ­nu a zma­tek, jež se pak v hla­vě Tórua (ach, ta češ­ti­na) ode­hrá­vá. Tento popis umož­ní vět­ši pohl­ce­ní kni­hou, což je jis­tě věc vlast­ní jen dob­rým spi­so­va­te­lům, ke kte­rým Murakami beze­spo­ru nále­ží.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • NorskeDrevy1. června 2012 Norské dřevo Nelze tento japonský příběh odvyprávět od začátku,  nešli/y  byste na to.  A bylo by to na škodu. Je to kameramanský film zasazený do přírody lesů,  luk a strání,  a svěží trávy,  s […]
  • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […]
  • E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí16. listopadu 2019 E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí Knihy Poslední dny Pompejí patří mezi ty publikace, které jsou dostatečně známy, ale ne každý je skutečně četl. Já jsem na onu knihu narazil při jednom z nájezdů na antikvariáty a výměnou […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
  • Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti4. října 2019 Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti Do rukou se mě dostala novinka s názvem Trpaslíci z pařezového domečku, kterou vydala Grada pod značkou Bambook. Zavede vás do lesa, do jednoho trpasličího domečku, kde vládne pohoda a […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Sedmilhářky – Liane Moriarty3. listopadu 2015 Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první pohled poklidný život matek s jejich dětmi, žijící v Austrálii u pláže. Co víc si přát? Bohužel […]
  • Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus22. října 2019 Arnošt Gellner - Národy a nacionalismus Jen málo českých společenských vědců dosáhne celosvětového významu a popularity. Gellner mezi tu malou skupinku určitě patří (a ponechme, prosím, stranou jeho komplikované […]