Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)

Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)

DSC02394 150x150 1

Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1, kinect: 1, co-op 2

Hned úvo­dem si dovo­lím hru zkri­ti­zo­vat, hned při prv­ním úvo­du hra­ní, kdy hráč není sezná­men s nároč­nos­tí ovlá­dá­ní se hned vrh­ne­te do akce, v podo­bě nároč­ných kou­zel a slo­ži­té­ho se sou­stře­dě­ní na spl­ně­ní úrov­ně.  Ve hře postrá­dám mož­nost nasta­ve­ní  ovla­da­če ke své potře­bě. Graficky je ovšem hra ješ­tě více pro­pra­co­va­něj­ší než v před­cho­zích vyda­ných dílech.Hra má ukáz­ky ani­ma­cí dle sku­teč­né před­lo­hy dílu, jsou krát­ké, kva­lit­ní a sem tam tro­chu nud­né, bohu­žel se opět neda­jí pře­sko­čit. Ve hře nebu­de­te mít chví­li času na nudu, neu­stá­le na Vás čeká něja­ký ten úkol, kte­rý je jed­nou poja­tý akč­ně a po dru­hé vyža­du­je spí­še sou­stře­dě­ní a koor­di­na­ci. Hra nena­bí­zí nic výji­meč­né­ho, co by dále stá­lo za chvá­lu.

Vlastní hod­no­ce­ní pod­po­ry Kinect: 100%
Pohybová nároč­nost:  8/10 (1-4 leh­ká úna­va, 5-8 doce­la nároč­né,     9-10 dru­hý den pěk­ná sva­lo­vi­ce)

Na hře mě zau­ja­la pou­ze pod­po­ra sen­zo­ru kinect, i když jsem byla zkla­ma­ná, když pro kinect hra­ní je pou­ze 12 mini­her, ale na dru­hou stra­nu zase sto­jí za to si je zahrát a může­me podě­ko­vat auto­rům aspoň za těch­to 12 mini­her, kte­ré do hry a pří­bě­hu o Harrym Potterovi při­ná­ší nový nepo­zna­ný záži­tek a aspoň na chví­li si zku­sí­me, jak je těž­ké kouz­lit J. Propracovanost výbor­ná a urči­tě se u toho dá strá­vit více času a je neu­stá­le co zlep­šo­vat a řadit se tak výše a výše ve sta­tis­ti­kách.
DSC02394
DSC02395
DSC02397
DSC02402
DSC02403
DSC02404
DSC02407
DSC02416
DSC02417
DSC02418

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní : 80%
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Výrobce: EAGAMES
Věk: od 12let
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vydá­ní: 16.11.2010

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68505 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53908 KB. | 02.08.2021 - 17:33:04