Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Harry Potter a Ohnivý pohár - Tak už konečně „obživl“ Lord Voldemort.

Harry Potter a Ohnivý pohár - Tak už konečně „obživl“ Lord Voldemort.

Valder

Další škol­ní rok v bra­da­vic­ké ško­le čar a kou­zel je tady. Tentokrát netra­dič­ně začí­ná rov­nou v Bradavicích. Neužijeme si tedy žád­né úvod­ní extem­po­re s tetič­kou Petunií, strý­cem Vernonem ani s Dudleym - Dursleyovi v novém díle již nejsou.

Ani letos to Harry Potter nemá leh­ké. Proti své vůli a přes svůj níz­ký věk je nastr­čen do účas­ti v Ohnivém pohá­ru, vel­kém tur­na­ji kou­zel­ní­ků mezi tře­mi kou­zel­nic­ký­mi ško­la­mi, kte­rý se ten­to­krát koná prá­vě v Bradavicích. Kolem Ohnivého pohá­ru se také točí celý film. Je z toho cítit pří­liš spor­tov­ní duch a na tem­nou atmo­sfé­ru, kte­rou nasto­lil Vězeň z Azkabanu, film nějak nena­va­zu­je. Vlastně až po dru­hé polo­vi­ně fil­mu, kdy při­chá­zí na scé­nu Lord Voldemort v celé své krá­se, začne mít film tro­chu spád, pro­to­že během tur­na­je děj vlast­ně nikam nepo­kro­čí.

Mladí her­ci nám zase tro­chu povy­rost­li, mys­lím, že u toho­to dílu je roz­díl nej­mar­kant­něj­ší, ale jejich posta­vy zas tak nezmoudře­li. Zápletka, kdy si celá ško­la mys­lí, že je Harry Potter pod­vod­ník, pro­to­že se do tur­na­je při­hlá­sil přes svůj nedo­sta­teč­ný věk a nikdo z jeho nej­bliž­ších přá­tel se ho neza­sta­ne, nao­pak se od něj odvra­ce­jí, mi při­šla troš­ku při­ta­že­ná za vla­sy. Ještě trap­něj­ší však je scé­na, ve kte­ré se mu za to Ron omlou­vá.

Trochu tem­no­ty do děje vná­ší smrt jed­no­ho ze čtyř účast­ní­ků tur­na­je. Ani to však nesta­čí na to, aby film zís­kal něja­kou napí­na­vou atmo­sfé­ru. Smrt pros­tě při­šla z čis­ta jas­na a na závě­reč­ném ple­se, kte­rý mi také moc nese­dl, Brumbál pro­ne­sl řeč, ve kte­ré zabi­té­ho stu­den­ta vychvá­lil do nebe jako Mirka Dušína.

Nechci, aby si někdo mys­lel, že se mi Harry Potter a Ohnivý pohár nelí­bil. Ano líbil, je to parád­ní film, ale ve srov­ná­ní s těmi před­cho­zí­mi (pod­le nich ho také posu­zu­ji) je pros­tě slab­ší. U takhle roz­sáh­lé­ho díla zkrát­ka nemů­že být kaž­dý díl stej­ně dob­rý. Newell za něj také dostal „jen“ mili­on dola­rů, zatím­co Alfonso Cuarón dostal za Vězně z Azkabanu 10x tolik a jak se říká Pracuj do výše své­ho pla­tu :-).

Ba ne, nedá­val bych to za vinu jenom reži­sé­ro­vi, pro­to­že tako­vý­to film je pros­tě kolek­tiv­ní dílo. I když vět­ši­na čte­ná­řů Harryho Pottera tvr­dí, že Ohnivý pohár je jako kniž­ní dílo nej­lep­ší, totéž zkrát­ka nemu­sí pla­tit o fil­mu. Osobně si mys­lím, že Ohnivý pohár jako kni­ha není pro nato­če­ní fil­mu pří­liš zají­ma­vá. Jako film je jed­no­znač­ně nej­lep­ší Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Tajemná kom­na­ta a Kámen mudr­ců jsou pak někde mezi.


Photo © 2004 Warner Brothers


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38002 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54809 KB. | 27.09.2021 - 03:05:40