Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Harry Potter a Fénixův řád

Harry Potter a Fénixův řád

Fenis
Fenis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Harry Potter se opět nenu­dí. Poté, co se v Kvikálkově obje­ví Mozkomoři je Harry před­vo­lán k dis­ci­pli­nár­ní­mu říze­ní na Ministerstvu kou­zel za poru­še­ní záka­zu čar a kou­zel nezle­ti­lých kou­zel­ní­ků. Nechápe, co děla­li Mozkomorové v Kvikálkově a je ner­vóz­ní. Pod kon­t­ro­lou by je mělo být Ministerstvo kou­zel, ale Harry tuší, že s tím má co doči­ně­ní Voldemort, kte­rý se vrá­til. Nikdo mu sice nevě­ří, ale on se s ním již setkal.

Harry má naštěs­tí své nej­lep­ší přá­te­le – Hermionu a Rona, kte­ří mu věří, i když ho vět­ši­na lidí pova­žu­je za lhá­ře, kte­rý ako­rát tou­ží po slá­vě. Harryho pátý rok na Bradavické ško­le začí­ná a on tuší, že letos se něco změ­ní.

Pátý díl série o kou­zel­ní­cích vychá­zí v tom­to novém vydá­ní. Nová obál­ka je pře­de­vším obrov­ský skvost. Pro kaž­dé­ho kni­ho­mo­la bude obál­ka pas­tvou pro oči. Skutečně, mít ve své knihov­ně tak výbor­nou kni­hu s tako­vou nád­her­nou obál­kou, je čis­té potě­še­ní.

Co se obsa­hu týče, při­jde mi, že je to jeden z nej­lep­ší dílů celé série. Je tam plno napí­na­vých, dojem­ným i zábav­ných čás­tí. Nejvíc musím vypích­nout to, že se mi líbí ten pře­chod z dět­ských knih na kni­hy pro star­ší. Děj začí­ná být tem­něj­ší a hrdi­no­vé dospí­va­jí spo­leč­ně se čte­ná­řem, což dává čte­ná­ři stá­le nové a nové mož­nos­ti, aby se něja­kým způ­so­bem zto­tož­nil s hlav­ní­mi posta­va­mi. Mám pocit, že posta­vy jsou více pro­pra­co­va­né než v minu­lých dílech a u Harryho se také uka­zu­jí něja­ké špat­né vlast­nos­ti – jako tře­ba nála­do­vost.

Hlavní důvod, proč mám ráda sérii knih o Bradavické ško­le čar a kou­zel je, že jde o totál­ně odpo­čin­ko­vou kni­hu. Během čte­ní úpl­ně zapo­me­ne­te na sku­teč­ný svět a pře­ne­se­te se do svě­ta magie a kou­zel. Je mož­né se díky kni­ze skvě­le odre­a­go­vat a číst kni­hu ve chví­lích, kdy máte sku­teč­né­ho svě­ta pří­liš a chce­te se na chvil­ku pře­nést jinam.

Kniha je vel­mi obsáh­lá, jeli­kož má kolem 800 stran, ale vel­ká čti­vost kni­hy to vyva­žu­je. Kniha se mi čet­la oprav­du rych­le a ani jsem nepo­ci­ťo­va­la, že těch stran je tolik. I přes ten vel­ký počet stran roz­hod­ně sto­jí za to si kni­hu pře­číst, stej­ně jako zby­tek celé série.

Knihu v závě­ru hod­no­tím 91%, jeli­kož je pro mě Fénixův řád nej­lep­ším dílem a i přes vel­kou tloušť­ku jsem kni­hu pře­čet­la poměr­ně rych­le. A jest­li si chce­te pří­jem­ným způ­so­bem odpo­či­nout a pře­nést se do svě­ta magie, roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji sáh­nout po této kni­ze.

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media. Knihu zde lze také zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,70362 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60870 KB. | 03.10.2022 - 13:15:37