Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Harry Potter a Fénixův řád –

Harry Potter a Fénixův řád –

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Harry Potter a Fénixův řád – recen­ze

19.July.2007 *Potter spe­ci­ál* Autor: Slávek Anlauf

Téměř všech­ny let­ní bloc­kbus­te­ry k nám již dora­zi­ly a nut­no uznat, že se vět­ši­nou bohu­žel jed­na­lo jen o nekva­lit­ní pokra­čo­vá­ní nepře­ko­na­né­ho ori­gi­ná­lu. Naštěstí ješ­tě není všem dnům konec a nám zby­ly ješ­tě dva titu­ly, kte­ré mohou tuto nemi­lou situ­a­ci napra­vit – Harry Potter a Fénixův řád a Transformers. Na Playall.cz se může­te těšit na exklu­ziv­ní zre­cen­zo­vá­ní obou titu­lů, dnes se ale zamě­ří­me na prv­ně zmi­ňo­va­ný.
Celé dva roky jsme muse­li čekat na dal­ší pokra­čo­vá­ní o kou­zel­nic­kém učni Harry Potterovi, nako­nec se ale fanouš­ci po celém svě­tě dočka­li, včet­ně nás. Právě dnes bude do našich kin nasa­ze­no již páté zfil­mo­va­né pokra­čo­vá­ní toho­to svě­to­vé­ho kniž­ní­ho best­selle­ru, a roz­hod­ně je na co těšit. Fénixův řád dostal do rukou pře­váž­ně tele­viz­ní reži­sér David Yates, tak­že zde bylo znač­né rizi­ko, že se něco poka­zí a výsle­dek nebu­de stát za moc. Vedení stu­dia Warner Bros kom­plet­ně vymě­ni­lo lidi točí­cí se oko­lo natá­če­ní a vše vsa­di­lo doslo­va na novou reži­sér­skou krev.
Z uvol­ně­ných uká­zek se zdá­lo, že se ris­kant­ní krok vypla­til. Já osob­ně jsem z nich byl vel­mi pře­kva­pen, sviž­ně sestři­ha­ná podí­va­ná pou­ta­la zrak snad všech návštěv­ní­ků kin. Každý chtěl vědět, jak bude vypa­dat výsled­ný pro­dukt, tedy film. Světová pre­mi­é­ra ale byla ješ­tě v nedo­hled­nu a tak se pou­ze spe­ku­lo­va­lo o kva­li­tě trai­le­rů. Někdo viděl v Yatesově sty­li­za­ci revo­luč­ní prvek, někdo vel­kou osu­do­vou chy­bu. Spousta lidí v tom­to obo­ru ho odsu­zo­va­lo a to neby­lo moud­ré…

var FO = { movie:„http://playall.cz/1/flvplayer.swf“,width:„480“,height:„230“,majorversion:„7“,build:„0“,bgcolor:“#FFFFFF“,
flashvars:„file=http://playall.cz/trailery/potter5.flv&showdigits=false&showicons=false&autostart=false&showfsbutton=true&repeat=false“ };
UFO.create( FO, „player1“);
Ale již dost minu­los­ti. Jsme tu pře­ce kvů­li sou­čas­nos­ti, a tak se jí pojď­me věno­vat. Pátek 13. se kona­la v Pražském kině IMAX novi­nář­ská pro­jek­ce toho­to sním­ku a navzdo­ry neli­cho­ti­vé­mu datu se naštěs­tí nic smol­né­ho nesta­lo. Projekce pro­běh­la bez pro­blé­mů a všich­ni jsme pře­ži­li ve zdra­ví. Ještě že tak, pro­to­že pak bys­te se toho moc nedo­zvě­dě­li. 🙂
A hned od začát­ku začnu pěk­ně zost­ra, Fénixův řád vás šoku­je! Ať už svým vizu­ál­ním ztvár­ně­ním, extrém­ně ponu­rou atmo­sfé­rou či začle­ně­ním do lid­ské­ho svě­ta. Mnozí nej­spíš nechá­pou co to tu melu, ale neboj­te, vysvět­lím.
Hlavní struk­tu­ra se totiž opro­ti prv­ním dílům razant­ně změ­ni­la a Yates při­dal do „dor­tu“ vel­kou por­ci své oje­di­ně­lé sty­li­za­ce. Čeho si hned v prv­ních zábě­rech všim­ne­te, jsou hrát­ky s nasví­ce­ním scé­ny. Nejlépe je to vidět v prv­ním minu­tách fil­mu, kdy slun­ce září na hříš­tě, kde se ode­hrá­vá potyč­ka. Na plát­ně to vypa­dá nád­her­ně a půso­bí to až tako­vým dojmem, že se jed­ná o zábě­ry z ruč­ní kame­ry. Tento aspekt ješ­tě umoc­ňu­je napros­to ino­va­tiv­ní kame­ra, kte­rá je při honič­kách parád­ně roz­kle­pa­ná nebo když se boju­je, tak putu­je napří­klad po stro­pě.
Tato vizu­a­li­za­ce jen potvr­dí to hlav­ní – ponu­rost. Ty doby, kdy na Pottera cho­di­ly jen malé děti a rodi­če v kinech usí­na­ly, jsou zkrát­ka nená­vrat­ně pryč. Situace se nám obrá­ti­la. Díky oprav­du hut­né a tajem­né atmo­sfé­ře děti do kina nej­spíš nevez­me­te a radě­ji na Fénixův řád půjde­te sami. A nemys­lím to jako něja­kou meta­fo­ru. Jedná se o fakt, kte­rý vám potvr­dí kaž­dý člo­věk, co viděl všech pět fil­mo­vých adap­ta­cí. Od prv­ní­ho dílu se změ­ni­lo mno­ho a toto pokra­čo­vá­ní je dal­ší část revo­lu­ce v této sérii.
Dalším sil­ným „dokres­lo­va­čem“ již mno­ho­krát zmí­ně­né hut­né atmo­sfé­ry je hud­ba, ta je nad oče­ká­vá­ní vyni­ka­jí­cí. Pokud bude znít, bude vám u fil­mu hor­ko. Její účin­ky jsou totiž oprav­du kou­zel­né a z podí­va­né vám udě­la­jí takřka horo­ro­vou zále­ži­tost. Doporučuji nákup soun­d­trac­ku, ten nemá chy­bu a inves­ti­ce pěti­se­tko­run se vypla­tí.
Poslední zásad­ní novin­ka se týká začle­ně­ní celé­ho kou­zel­nic­ké­ho svě­ta do toho naše­ho – lid­ské­ho. Dříve se hlav­ní hrdi­no­vé lid­ské­mu obyd­lí vel­kým oblou­kem vyhý­ba­li, ale tomu je již konec. Teď si hra­jí na hřiš­ti, cho­dí po uli­ci mezi chod­ci či letí na svých vymaka­ných košťa­tech v Londýně. To nám při­ná­ší kouz­la „až k nám do domu“ a spo­ju­je tyto dva svě­ty v jeden celek. Střetávají se, potká­va­jí se. Bravo!
Říkat, kdo je obsa­zen v hlav­ních rolích je zby­teč­né. Každý je zná. Je ale důle­ži­té zdů­raz­nit, že jejich výkon je dost solid­ní. Stejně jako se vyví­je­la celá série, vyví­je­li se i her­ci. A to je sak­ra dob­ře! Kdo ví, co nám před­ve­dou v sed­mém díle….?
Nic není doko­na­lé a to bohu­žel pla­tí i zde. Hlavní mínus sním­ku je para­dox­ně pří­běh. Ten je tak „opižla­ný“, že z něj již moc nezby­lo. Já věřím, že vybrat to nej­dů­le­ži­těj­ší z osmi set strán­ko­vé před­lo­hy není žád­ný med, ale tak­to dras­tic­ké krá­ce­ní děje neby­lo nezbyt­ně nut­né. Tento fakt mi kazil jinak skvě­lý záži­tek, kte­rý jsem s fil­mem mohl zažít.
A o co vlast­ně ten­to rok půjde? Harry Potter se opět vra­cí do Bradavic, aby nastou­pil do páté­ho roč­ní­ku ško­ly čar a kou­zel. Tam však zjis­tí, že vět­ši­na spo­lu­žá­ků věří, že jeho nedáv­né setká­ní s Lordem Voldemortem je oby­čej­ný výmy­sl, tím je Harryho důvě­ry­hod­nost pěk­ně pošra­mo­ce­na. To by ješ­tě neby­lo tak hroz­né. Horší je, že minis­tr kou­zel Kornelius Popletal opět jme­no­val nové­ho uči­te­le obra­ny pro­ti čer­né magii. Profesorka Umbridgeová je podiv­ná, navíc je ani nic pořád­né­ho nena­u­čí a pro­to nema­jí dosta­tek zna­los­tí k boji s tem­ný­mi sila­mi, kte­ré se kolem nich sta­hu­jí. Na Hermioninu a Ronovu radu se Harry roz­hod­ne vzít věci do svých rukou. Tajně se začne schá­zet se sku­pi­nou stu­den­tů, kte­ří si říka­jí Brumbálova armá­da, a učí je, jak se ubrá­nit čer­né magii. Rozhodně se jim to bude hodit, jeli­kož se nebez­peč­ná bitva blí­ží…
Na závěr bych chtěl říci, že David Yates odve­dl skvě­lou prá­ci. Do Potterovské série vne­sl svě­ží vítr, a neo­pa­ko­val fiasko jako Mike Newell s Ohnivým pohá­rem. Škoda jen poně­kud slab­ší­ho pří­bě­hu, audio-vizuální zpra­co­vá­ní vám to ale plně vyna­hra­dí. Hold jsme jak ty děti, taky se nechá­me upla­tit lízát­kem. 🙂
PS: Pokud si Fénixův řád chce­te vychut­nat „na vlast­ní oči“, tak si roz­hod­ně zajdě­te do kina IMAX, kde běží jeho 3D ver­ze. Tedy abych byl přes­něj­ší, posled­ních 20 minut je 3D.
Verdikt: Úchvatné, revo­luč­ní, geni­ál­ní, půso­bi­vé a mno­hem tem­něj­ší než kdy před­tím. Rozhodně by vám ten­to díl neměl unik­nout.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8645a6“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 4
Barbar napsal dne 15. August 2007 , 8.29

Tak sem ale­spon napiš­te kde stáh­nu ten film

Skali napsal dne 17. August 2007 , 8.20

Mně ten­to díl vel­mi skla­mal.:-(

Slávek Anlauf napsal dne 17. August 2007 , 12.27

Jak to že tě skla­mal? Proč, co se ti nelí­bi­lo?

Freddy napsal dne 11. September 2007 , 0.56

Tenhle film jsem si vychut­nal v kinosá­le IMAX a musím říci, že to byla úžas­ná a neo­pa­ko­va­tel­ná jíz­da. Prostě super záži­tek, sice už sjem viděl v IMAXu i tře­tí díl Harryho, ale tam neby­lo nic troj­roz­měr­né­ho, byl to jen for­mát 2D, ale tohle, to bylo pros­tě něco…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01988 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58148 KB. | 13.08.2022 - 23:54:23