Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Harry Potter 3 - když se s*re, tak se s*re

Harry Potter 3 - když se s*re, tak se s*re

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail

Aneb rych­lý prů­let nad vše­mi váž­něj­ší­mi pro­blémy, kte­ré postih­ly natá­če­ní nové­ho Harryho Pottera.Tak troš­ku oheň

Jede, jede mašin­ka, kou­ří se jí z komín­ka… Tak by se dal nazvat jeden z nej­vět­ších prů­se­rů v ději­nách kine­ma­to­gra­fie. Kde se hra­be Vymítač ďáb­la a jiné zdán­li­vě „pro­blé­mo­vé“ sním­ky? Harry Potter 3 nasa­dil lať­ku zatra­ce­ně vyso­ko.

Že natá­če­ní fil­mu pro celou rodi­nu nemu­sí být vždy pro­cház­ka růžo­vým sadem, o tom se tvůr­ci Vězně z Azkabanu pře­svěd­či­li hned ze star­tu (v úno­ru roku 2003). Sto akrů vypá­le­né půdy, dva­náct eva­ku­o­va­ných rodin­ných dom­ků a půl­den­ní šich­ta řád­ně nasra­ných hasi­čů… „Ze by to byl tygl?“ Nikoli. To se jen komín bra­da­vic­ké­ho expre­su troš­ku pře­hřál a vyslal do skot­ských lesů „jis­kři­vou“ son­du. Důsledek toho vše­ho byl jed­no­znač­ný a z hle­dis­ka har­mo­no­gra­mo­vé­ho i dosti vliv­ný. A jeli­kož je vše­o­bec­ně zná­mo, že když se Skotové namích­nou, tak býva­jí setsa­kra­ment­sky nepří­jem­ní (o čemž jsme se moh­li pře­svěd­čit ve sním­ku Mela z Gibsu Statečné srd­ce), neby­lo nut­né podi­vo­vat se nad násled­ně náh­lým úpr­kem fil­ma­řů ze skot­ských kop­ců do lon­dýn­ských stu­dií.

(Skotsko se však urči­té odve­ty pře­ci jen dočka­lo a při květ­no­vém natá­če­ní v Glencoe sesla­lo na Cuaronóvův tým doslo­va hro­my a bles­ky. Nepříznivé poča­sí nejen­že zni­či­lo řadu kulis, ale pře­de­vším zne­mož­ni­lo fil­ma­řům vůbec natá­čet.)

Někdo nám počmá­ral vlak

S nad­sáz­kou by se dalo říci, že tato udá­lost byla vzhle­dem k výše nastí­ně­né­mu pro­blé­mu s ohněm zce­la na mís­tě. Kdo ví, zda­li se o ten­to „zásluž­ný čin“ posta­ra­li skot­ští „gre­e­n­pe­a­ce“ fana­ti­ko­vé, fak­tem však zůstá­vá, že tato legrác­ka v podo­bě posprejo­vá­ní dvou vagó­nů bra­da­vic­ké­ho „srš­ně“ (jenž ve sku­teč­nos­ti plní funk­ci kla­sic­ké­ho kole­jo­vé­ho doprav­ní­ho pro­střed­ku) při­šla tvůr­ce na něja­kých tři tisí­ce liber. Což o to, že se tak sta­lo v době, kdy už byl vlak pro fil­ma­ře zce­la neu­ži­teč­ný (ale­spoň do doby, než započnou prá­ce na čtvr­tém díle)…

Nemáme Brumbála

Ačkoliv může požár skot­ských lesů půso­bit jak­ko­li hro­zi­vě, jis­tě se shod­ne­me na tom, že za mno­hem závaž­něj­ší udá­lost musí­me pova­žo­vat úmr­tí. Bohužel, ani tato stras­tipl­nost se fil­ma­řům nevy­hnu­la. Stalo se tak v pau­ze mezi natá­če­ním dru­hé­ho a tře­tí­ho dílu, kdy se roz­ho­dl opus­tit ten­to svět vyni­ka­jí­cí herec a pro­še­di­vě­lý řím­ský císař z Gladiátora Richard Harris, muž, jenž ředi­te­li čaro­děj­nic­ké ško­ly pro­půj­čil tvář jako vystři­že­nou z úspěš­né kniž­ní před­lo­hy.

O tom, že Vězeň z Azkabanu při­ne­se divá­kům nové­ho před­sta­vi­te­le Brumbála, se spe­ku­lo­va­lo ješ­tě před Harrisovým neče­ka­ným odcho­dem. Přesto všech­no, fil­ma­ři si pře­ci jen necha­li poo­tevře­ná vrát­ka a do posled­ní chví­le jako by s Richardem ješ­tě počí­ta­li. Rázovitým způ­so­bem se do těch­to pro­dukč­ních zále­ži­tos­tí pro­mít­la Harrisova hospi­ta­li­za­ce v důsled­ku váž­né­ho zdra­vot­ní­ho sta­vu. Jak píše inter­ne­to­vý fil­mo­vý maga­zín FilmPub (www.filmpub.cz), tuhle sku­teč­nost nemoh­li fil­ma­ři igno­ro­vat, a pro­to daro­va­li sto­na­jí­cí­mi Richardovi tako­vé malé ulti­má­tum - měl se do měsí­ce roz­hod­nout, zda­li bude scho­pen ztvár­nit Brumbála i v tře­tím díle. Bohužel… ač si Harris fil­mo­vé­ho Pottera oblí­bil, ortel vyřkla mís­to něj paní Zubatá.

Po této nebla­hé udá­los­ti zapo­ča­li tvůr­ci hon na nové­ho Brumbála. Přestože byla na inter­ne­tu pro­mí­lá­na tako­vá jmé­na jako Ian McKellen (Gandalf z Pána prs­te­nů) a Sean Connery, před­nost nako­nec dostal méně zná­mý Michael Gambon. Dvanáctý leden roku 2003 se pak stal dnem, kdy byl ten­to krok ofi­ci­ál­ně potvr­zen a kdy defi­ni­tiv­ně padla alter­na­ti­va počí­ta­jí­cí s Harrisovým duble­rem Harrym Robinsonem.

Nemáme ani reži­sé­ra

Chris Columbus, reži­sér obou před­cho­zích titu­lů, jako by vytu­šil pro­blémy spo­je­né s adap­ta­cí tře­tí­ho dílu Harryho Pottera a po posled­ní klap­ce Tajemné kom­na­ty radě­ji odstou­pil s vysvět­le­ním, že by se také rád věno­val vlast­ní rodi­ně (a to chtěl původ­ně nato­čit všech sedm čás­tí!!!). Pravda, hle­dá­ní nové­ho „rejži“ neby­lo pro oso­by z Warner Bros tak těž­kou zále­ži­tos­tí jako „cas­ting“ na nové­ho Brumbála, nicmé­ně i když zde nebyl poža­da­vek na stej­né fyzic­ké pro­por­ce, bylo nut­né při­hléd­nout k urči­té­mu ruko­pi­su. A tak se i sta­lo. Místo toho, aby se Vězně z Azkabanu ujal někdo, kdo doká­že vytvo­řit tu správ­nou rodin­nou atmo­sfé­ru, někdo, kdo si neli­bu­je ve fil­mech odha­lu­jí­cích sex a všech­no s ním spo­je­né, někdo jako Kenneth Branagh či Ivan Reitman, dostal šan­ci ten, jehož si řada potte­rov­ských fan­dů nepřá­la ani v tom nej­hor­ším snu - reži­sér mexic­ké­ho půvo­du Alfonso Cuarón.

I když se fanouš­ci domá­ha­li v době „před-produkce“ pře­ob­sa­ze­ní postu reži­sé­ra, jejich sna­ha vyzně­la naprázd­no. A samot­ný Alfonso jako by si v této pozi­ci libo­val. V době natá­če­ní neza­hr­no­val dych­ti­vé novi­ná­ře žád­ný­mi komerč­ní­mi řečič­ka­mi ujiš­ťu­jí­cí­mi všech­ny divá­ky, že bude nový Hery Potěr jako ten sta­rý, ale nao­pak - do ohně plné­ho hor­kých debat při­ho­dil pěk­ných pár polen navíc, když něko­li­krát pro­hlá­sil, že chce ve Vězni z Azkabanu mno­hem více sexu a hrdi­ny, jenž se nebu­dou po pla­ce pro­há­nět ve sta­rých had­rech, ale v pěk­ně moder­ních „voho­zech“.

Stávky jsou „in“, stáv­kuj­me tedy taky

Osmadvacátý bře­zen se mohl stát pro Vězně z Azkabanu osud­ným. Toho dne měly totiž vypuk­nout před­po­klá­da­né stáv­ky tech­ni­ků. A ne leda­ja­kých. Do boje za zvý­še­ní pla­tu o celých osm pro­cent se vrh­li neje­nom archi­tek­ti, ale i kuli­sá­ři a malí­ři. Přestože se stu­dio Warner Bros sta­vě­lo k této udá­los­ti zpr­vu s nepří­liš vel­kým zájmem, za minu­tu dva­náct si pře­ci jen uvě­do­mi­lo hloupost své­ho počí­ná­ní, dalo si všech pět Potterů dohro­ma­dy a při zjiš­tě­ní, že by igno­ra­ce poža­dav­ku navý­še­ní mezd ved­la k radi­kál­ní­mu pro­dra­že­ní, při­stou­pi­lo k vyjed­ná­vá­ní, v jehož důsled­ku byla hroz­ba stáv­ky defi­ni­tiv­ně pohřbe­na.

Když porov­ná­me tra­ble, s nimiž se tvůr­ci potý­ka­li ve Vězni z Azkabanu, s těmi, kte­ré způ­so­bi­ly něko­lik vrá­sek na čele Chrise Columbuse při natá­če­ní Tajemné kom­na­ty, musí­me se po prá­vu zdě­sit. Nelze si totiž nevšim­nout ono­ho nepře­hléd­nu­tel­né­ho fak­tu, že čím vět­ší čís­lov­ku má Harry Potter za svým jmé­nem, o to více pro­blé­mů musí fil­ma­ři během své dlou­hé pou­ti pře­kle­nout. Zdali se tato dosa­vad­ní bilan­ce pro­mít­ne i do natá­če­ní čtvr­té­ho dílu (Harry Potter a Ohnivý pohár), to se dozví­me již brzy. Práce na čtyř­ce jsou již v plném prou­du.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72936 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56059 KB. | 26.05.2022 - 07:15:04