Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter 2 – Tajemná Komnata

Harry Potter 2 – Tajemná Komnata

HP2

O rok poz­dě­ji po úspěš­né pre­mi­é­ře prv­ní­ho dílu při­chá­zí na plát­na kin Chris Columbus s pokra­čo­vá­ním pří­bě­hu o slav­ném dět­ském kou­zel­ní­ko­vi, Harrym Potterovi. Jak už tomu čas­to u komerč­ně úspěš­ných sérií bývá, stu­dia lpě­jí na ždí­má­ní had­ru, dokud je vlh­ký, tak­že žád­né vel­ké pře­mýš­le­ní, vez­me­me již jed­nou vytvo­ře­ný svět, vpra­ví­me do něj již vymyš­le­ný pří­běh, a za rok může­me opět kasí­ro­vat.

Přesně totéž je šab­lo­na i Tajemné kom­na­ty. Ve fil­mu je více­mé­ně vše na stej­né úrov­ni jako v prv­ním díle. Neříkám, že to musí být nut­ně na ško­du – fil­mo­vé tri­ky se za ten rok asi nemě­ly pří­liš šan­ci vyvi­nout nikterak závrat­ně výše a proč nepo­kra­čo­vat v tom, co fun­gu­je, a co se líbí – já nao­pak urči­tou kon­zis­tent­nost oce­ním, tak­že i když úvod může znít vel­mi nega­tiv­ně, ve sku­teč­nos­ti se jed­ná o moc fajn film.

Mírně se změ­ni­li mož­ná dět­ští her­ci, kte­ří jsou stej­ně jako v pří­bě­hu i ve sku­teč­nos­ti o rok star­ší, a stej­ně tak i jejich fan­do­vé. A co se prá­vě zmí­ně­né­ho pří­bě­hu týká, respek­ti­ve jeho vyprá­vě­ní – to mír­ně potem­ně­lo. Jedná se stá­le o pohád­ku, ale ano, divá­ci jsou o něco star­ší, samot­ný Harry také, a pří­běh toho vel­mi chytře vyu­ží­vá a pat­řič­ně atmo­sfé­ru ve ško­le čar a kou­zel zahuš­ťu­je, abychom pře­ci­jen přes ten kopí­rák nedo­sta­li do detai­lu totéž, co před rokem.

Škoda dal­ších slov – od stej­né­ho reži­sé­ra se vra­cí­me na stej­né mís­to o rok poz­dě­ji a s hlav­ní­mi hrdi­ny, kte­ří už se pře­ci­jen nezu­bí tak pří­šer­ně umě­le, jako v prv­ním fil­mu, pro­ží­vá­me tro­chu potem­ně­lé pokra­čo­vá­ní jejich škol­ní­ho, a pro někte­ré i život­ní­ho dob­ro­druž­ství. Těch pár změn opro­ti jed­nič­ce je roz­hod­ně k lep­ší­mu, avšak hod­no­ce­ní zůsta­ne stej­né – a to prá­vě pro­to, že změ­ny nejsou až tak veli­ké, a téměř totéž jsme už jed­nou vidě­li. V souč­tu se tak jed­ná o stá­le skvě­lý film se stej­ným hod­no­ce­ním, jako Kámen mudr­ců a při­ná­ší vel­mi kon­zis­tent­ní a zají­ma­vé pokra­čo­vá­ní.

Uděluji 80%


Webový projekt Zapisuji.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57106 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53093 KB. | 24.10.2021 - 02:09:13