Harry Potter 1 – Kámen mudrců

HP1

Je tomu 18 let, co do kinosá­lů dora­zi­la fil­mo­vá adap­ta­ce jed­né z nej­zá­sad­něj­ších dět­ských kniž­ních ság za posled­ní 2 deká­dy. A nejen dět­ských, všich­ni zain­te­re­so­vá­ní totiž moc dob­ře vědí, že spo­lu s hlav­ním hrdi­nou této ságy se vyví­jel i její žánr a celý pří­běh tak vlast­ně během 7 vyda­ných kniž­ních (8 fil­mo­vých) pokra­čo­vá­ní vyspěl z pohád­ky pro děti až do pocti­vé­ho fan­ta­sy dob­ro­druž­ství, kte­rým nepo­hrd­ne mno­ho dospě­lých, včet­ně mě.

Kámen mudr­ců je vlast­ně tako­vým prv­ním výstře­lem, doslo­va a do pís­me­ne pohád­kou o jede­nác­ti­le­tém kou­zel­ní­ko­vi, kte­rý za pomo­ci svých přá­tel a spo­lu­žá­ků pora­zí zlé­ho čer­nok­něž­ní­ka. Člověk by si sko­ro řekl, že nic zají­ma­vé­ho. Harry Potter si ale doká­zal zís­kat srd­ce mili­o­nů a mili­o­nů obdi­vo­va­te­lů po celém svě­tě díky urči­té­mu pře­sa­hu do moder­ní­ho svě­ta, kte­rý se v téhle sáze pro­lí­ná s tím kou­zel­nic­kým, a z obou si bere to nej­za­jí­ma­věj­ší. Navíc v obou svě­tech doká­že vyvo­dit i mno­ho sice naiv­ních, zato ale sil­ných pou­če­ní pro dět­ské i dospě­lé čte­ná­ře, či v tom­to pří­pa­dě divá­ky.

Teď už ale k fil­mu samot­né­mu – reži­sér Chris Columbus zůstal věr­ný před­lo­ze a i jeho sní­mek na plát­na při­ná­ší pes­t­ro­ba­rev­nou a až na drob­né (avšak o to zají­ma­věj­ší) vyjím­ky typu pro­fe­so­ra Severuse Snapea poměr­ně jas­ně vyhra­ně­nou a cha­rak­ter­ně čer­no­bí­lou pohád­ku o dob­ru a zlu. Přesto, že film má na pre­mi­é­ru nové dět­ské fil­mo­vé ságy úcty­hod­ných 2 a půl hodi­ny a jeho předlou­hou je poměr­ně dost ten­ká kni­ha, stej­ně musel mno­ho důle­ži­tých scén vystřih­nout a dějo­vě stá­le musí oprav­du vel­mi sprin­to­vat.

S odstu­pem téměř dvou dekád se vel­mi těž­ko hod­no­tí vyspě­lost tri­ků a efek­tů, navíc znač­ně zále­ží na tom, jakou ver­zi fil­mu sle­du­je­te – to ostat­ně pla­tí dodnes – vše vypa­dá hod­ně odliš­ně na pro­mí­ta­cím plát­ně, tele­vi­zích, nebo jiných zaří­ze­ních, kde si lze film pus­tit. Na kva­lit­ní tele­vi­zi už je samo­zřej­mě hod­ně znát, že na prv­ním Harry Potterovi se zub času už znač­ně vyřá­dil, mís­ty jsou tri­ky oprav­du kostr­ba­té a nehez­ké, ale mís­ty nao­pak člo­věk zírá, co vše už teh­dy bylo mož­né.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o DVD KRÁSKA A ZVÍŘE S.E. Vyhlašujeme vítěze březnové soutěže....
Polévka z dýně Hokkaido Polévka z dýně Hokkaido Suroviny: 1 cibule 2 lžíce olivového oleje 500 g dýně Hokkaid...
Madagaskar Jako jeden z prvních vysoce očekávaných kreslených filmů letošního roku (další smršť se ...
Robinsonův ostrov - 1. 5. 2017 31. díl Robinsonova ostrova....
Přání k mání - JAK VZNIKAL FILM A JEHO KOUZELNÝ SVĚT „A hlavně je film o tom, čeho jsme schopni dosáhnout, když uvěříme sami sobě.“ VÍT KAR...

Co však fil­mu činí z pohle­du dospě­lé­ho divá­ka oprav­do­vý pro­blém, jsou výko­ny dět­ských her­ců, pře­váž­ně pak hlav­ní hvězdy Daniela Radcliffa, kte­rý je mís­ty až nesku­teč­ně prken­ný a jeho zuba­té úsměvy už asi ani nemo­hou být více umě­lé. Je však prav­dou, že natá­če­ní muse­lo být kvů­li vel­ké­mu množ­ství dětí pro reži­sé­ra a celý pro­dukč­ní tým oprav­du nároč­né, tak­že výsle­dek na to, co měli k dis­po­zi­ci, vlast­ně není až tak špat­ný. Tedy na úro­veň moder­něj­ší pohád­ky.

Co nao­pak ze ságy dělá pro­dukt, kte­rý z mys­li nesejde asi nikdy, je řemes­lo v podo­bě hud­by. Legendární John Williams vymys­lel pro fil­my o mla­dém kou­zel­ní­ko­vi jed­ny ze svých nej­ge­ni­ál­něj­ších a nej­pa­mát­něj­ších skla­deb a přes­to, že se sem tam i on uchy­lu­je k sebe­vy­krá­dá­ní (podo­ba někte­rých pasá­ží např. s Jurským Parkem), ústřed­ní téma je tak moc­né, že se nebo­jím jej zařa­dit k věč­ným kle­no­tům fil­mo­vé hud­by.

Harry Potter a Kámen mudr­ců je pove­de­ným star­tem, kte­rý uká­zal, že o moder­ní pohád­ky s žánrem ros­tou­cím spo­lu s divá­ky je zájem. Harry se díky své­mu prv­ní­mu fil­mu před­sta­vil mno­ha novým fan­dům a pozi­ce jeho legen­dy se ješ­tě více umoc­ni­la, což nyní, o téměř dva­cet let poz­dě­ji, může­me říci již s napros­tou jis­to­tou. Film má samo­zřej­mě své nedu­hy, od špat­ných herec­kých výko­nů, přes zvlášt­ní kame­ru a střih až po mís­ty nepo­da­ře­né efek­ty, cel­ko­vě se ale jed­ná o vel­mi zásad­ní sní­mek, kte­rý s jis­to­tou za něja­kých těch dal­ších 10 let pus­tím své nyní rok a půl mla­dé dcer­ce, až doros­te do věku hlav­ní­ho hrdi­ny. A věřím, že i za těch 30 let od uply­nu­tí pre­mi­é­ry fil­mu bude Harryho milo­vat stej­ně, jako vět­ši­na z naší gene­ra­ce.

Více na Kritiky.cz
Co je to špatný film a může ho zachránit dobrý soundtrack? ...
Louis de Funés Narodil se 31.7.1914 na předměstí Paříže, Courbevoie a jmenoval se Louis Germain David de Fun...
Arnold se vrací i k Terminátorovi Arnold Schwarzenegger se prozatím vykašlal na kandidaturu na prezidenta USA, a raději točí s v...
Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televi...
„Renovace voskovek“ Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabáte...

Uděluji 80%


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Webový projekt Zapisuji.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Harry Potter a Kámen mudrců - a jak to vlastně začalo!13. prosince 2019 Harry Potter a Kámen mudrců - a jak to vlastně začalo! Když začala J.K. Rowling psát knihy o Harry Potterovi, nemohla tušit, že se o několik let později nebude moci polovina světa už šest měsíců před uvedením dočkat, až se dostane další díl do […]
  • Harry Potter 2 – Tajemná Komnata1. února 2020 Harry Potter 2 – Tajemná Komnata O rok později po úspěšné premiéře prvního dílu přichází na plátna kin Chris Columbus s pokračováním příběhu o slavném dětském kouzelníkovi, Harrym Potterovi. Jak už tomu často u komerčně […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR?15. prosince 2018 Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR? Letní prázdniny plynou jako voda a Harry Potter se již nemůže dočkat jejich konce. Ačkoliv by průměrné dítě na této Zemi nesdílelo s obrýleným studentem bradavické čarodějnické školy […]
  • Harry Potter 5 – Fénixův řád4. února 2020 Harry Potter 5 – Fénixův řád Pokračování č.5, režisér č.4. Harry Potter je v době při uvedení svého pátého pokračování už velmi silná značka, avšak předchozí Ohnivý pohár byl přijat s velkými rozpaky, mě osobně […]
  • Harry Potter 3 – Vězeň z Azkabanu2. února 2020 Harry Potter 3 – Vězeň z Azkabanu Třetí díl ságy o mladém kouzelníkovi přišel na plátna kin nečekaně až dva roky po tom předchozím, což v oboru velkofilmů ždímajících z fandů každé penny nebývá příliš zvykem. A není to […]
  • Harry Potter a Kámen mudrců - První z dobrodružství malého čaroděje…9. prosince 2018 Harry Potter a Kámen mudrců - První z dobrodružství malého čaroděje… Musím se přiznat, že Harryho Pottera a Kámen mudrců jsem se rozhodl zhlédnout až po té, co jsem viděl jeho pokračování s názvem Harry Potter a Tajemnou komnatu. Právě tento titul mě […]
  • Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem5. ledna 2019 Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem Harry Potter, kdo je v dnešním filmovém fantasy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prstenů tak trošku utichla, ale ta, která propukla kolem studenta čar v Bradavicích je naopak silnější a […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)21. prosince 2018 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata15. prosince 2002 Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkoušel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna […]
  • Harry Potter 4 – Ohnivý pohár3. února 2020 Harry Potter 4 – Ohnivý pohár V bradavické škole čar a kouzel počtvrté, a tentokrát velkolepě. Budeme svědky významné události, kdy Bradavice hostí turnaj tří kouzelnických škol a šampionem může být jen jeden. Stejně […]