Kritiky.cz > Filmové recenze > Hardcore Henry [75%]

Hardcore Henry [75%]

Hadcore

Před tře­mi lety se na inter­ne­tu zro­di­la sen­za­ce, kte­rou byl akč­ní video­klip Bad Motherfucker od rus­ké sku­pi­ny Biting Elbows. Akční sek­ven­ce z pohle­du prv­ní oso­by vypa­da­ly tak správ­ně video­her­ně a při­tom ori­gi­nál­ně. Díky úspě­chu se roz­ho­dl frontman sku­pi­ny a reži­sér video­klip udě­lat sbír­ko­vou kam­paň na por­tá­lu Indiegogo kde se mu poda­ři­lo od fanouš­ků zís­kat dosta­teč­ný kapi­tál na doto­če­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu ve stej­né podo­bě. Díky úspě­chu kam­pa­ně se navíc poved­lo zís­kat ke spo­lu­prá­ci Hollywoodské pro­du­cen­ty a výsled­ná sní­mek tak zís­kal nejen dal­ší kapi­tál, ale pře­de­vším rela­tiv­ně širo­kou dis­tri­buci jak v Americe, tak pro­střed­nic­tví spo­leč­nos­ti Bontonfilm i u nás. Což na akč­ní sní­mek s roz­poč­tem pou­hých deset mili­o­nů dola­rů není nako­nec tak špat­ná vizit­ka. Je ale samot­ný film nako­nec dob­rý? A sto­jí za váš čas?


Henry se pro­bou­zí v labo­ra­to­ři, kde mu záhad­ná žena sdě­lu­je spous­tu infor­ma­cí, on sám však neví jak se tam dostal, kdo záhad­ná žena je ani co se to s ním děje. Ví jen to, že část jeho těla je robo­tic­ká a chce ho dostat Akan (Danila Kozlovsky), kte­rý po jeho vzo­ru chce udě­lat celou armá­du kyber­ne­tic­kých vojá­ků. Aby toho dosá­hl, uná­ší ženu, o kte­ré Henry zjis­tí, že je jeho žena. Aby jsi zachrá­nil, bude však potře­bo­vat pomoc. Ta se naský­tá ve for­mě tajem­né­ho Jimmyho (Sharlto Copley), kte­rý má pře­kva­pi­vě vel­kou zna­lost o Henryho situ­a­ci...
Tak na rovi­nu dámy a páno­vé. Tohle nesed­ne kaž­dé­mu. Vím, že to říkám cel­kem čas­to, nicmé­ně v pří­pa­dě fil­mu Hardcore Henry to pla­tí dvoj­ná­sob. Ilja Najšuller ve svém celo­ve­čer­ním debu­tu ser­ví­ru­je poně­kud nekom­pro­mis­ní podí­va­nou, kte­rá se roz­hod­ně nebo­jí bru­ta­lit, suro­vos­tí a čer­né­ho humo­ru. Tedy, pokud vám podob­né věci ve fil­mech vadí, úpl­ně bych tuhle novin­ku nedo­po­ru­čo­val. Díky ori­gi­nál­ním zpra­co­vá­ní ve for­mě celé­ho fil­mu z pohle­du prv­ní oso­by totiž tyto prv­ky vyzní­va­jí dale­ko dras­tič­tě­ji a nekom­pro­mis­ně­ji, než jak je tomu při běž­ném sní­má­ní. A že se film nebo­jí šla­pat na plyn.
Jistě, musím se při­znat, že ne vždy jsem byl z toho­to zpra­co­vá­ní z pohle­du prv­ní oso­by úpl­ně nad­šen, někdy hold tako­vá kame­ra znač­ně limi­tu­je co jste a co nejste schop­ni vidět, pří­pad­ně jak se ori­en­tu­je­te v prá­vě pro­bí­ha­jí­cí akci, někdy dokon­ce tahle for­ma půso­bí mís­ty až otrav­ně, nicmé­ně film se vždy z toho­to dosta­ne a začne šla­pat zase jako hodin­ky hned vzá­pě­tí. Svoji roli na tom má hlav­ně fakt, že přehlédneme-li ono ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní a sní­má­ní fil­mu, je Hardcore Henry v jádru špič­ko­vým akč­ním béč­kem jak ze sta­ré ško­ly, kte­ré obsa­hu­je přes­ně tu správ­nou kom­bi­na­ci suchých hlá­šek, čer­né­ho humo­ru, bez­hla­vé akce, hek­to­li­t­ry krve a správ­ně podiv­né­ho zápo­rá­ka s chlad­ný­mi ges­ty a výhrůž­ka­mi. To co by tu zkrát­ka mělo být, tu najde­te. A to je zatra­ce­ně dob­ře.
Kdo ovšem kra­de film tak tro­chu pro sebe, je Sharlto Copley. Jistě, Danila Kozlovskij se ve svém pře­ro­du od tra­dič­ní­ho hezoun­ka ke zne­tvo­ře­né­mu mutan­to­vi doce­la vyřá­dil, nicmé­ně ani zda­le­ka nemá na to, co před­vá­dí ve fil­mu prá­vě Copley. Ten už něko­li­krát před­ve­dl svůj herec­ký um, nicmé­ně prá­vě díky něko­li­ka posta­vám kte­ré ve fil­mu ztvár­ní, dává této šíle­nos­ti ten správ­ný pro­stor vynik­nout. Památné hláš­ky a momen­ty z fil­mu se téměř výhrad­ně točí kolem jeho Jimmyho, kte­rý pat­ří beze­spo­ru k tomu nej­lep­ší­mu, co film nabíd­ne. Těch něko­lik audi­o­vi­zu­ál­ních hrá­tek, něko­lik cita­cí a nará­žek v rám­ci celé hodin­ky a půl ovšem také potě­ší.
Co tedy říct o sním­ku Hardcore Henry závě­rem? Je to jedi­neč­ná akč­ní adre­na­li­no­vá jíz­da, kte­rá roz­hod­ně nesed­ne kaž­dé­mu. Svojí suro­vos­tí, pří­mo­ča­ros­tí a nad­sáz­kou se zaslou­ží o to, že ji bude­te buď milo­vat nebo nená­vi­dět. Originální zpra­co­vá­ní sice neu­dr­ží vaši pozor­nost na celou hodi­nu a půl, skvě­lé akč­ní béč­ko plné hlá­šek a solid­ní akce, kte­ré se skrý­vá pod rouš­kou zpra­co­vá­ní z pohle­du prv­ní oso­by, ovšem ano. Tohle pros­tě fun­gu­je a s ničím se to moc nepá­ře. Pokud tedy star­ší akč­ní vypa­lo­vač­ky z osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek pat­ří k vaší krev­ní sku­pi­ně, smě­le vyraz­te do kina, nic podob­né­ho zase asi dlou­ho neu­vi­dí­te. Pokud pat­ří­te mezi náru­ži­vé hrá­če stří­le­ček, pak tohle dopo­ru­če­ní pla­tí dvoj­ná­sob.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Chappie [50%]13. března 2015 Chappie [50%] Už dlouho se mi nestalo, aby ve mě film zanechal tak rozporuplné emoce. Nový talent Neil Blomkamp, který byl před lety spojován s adaptací herní série Halo aniž by se předvedl jakýmkoliv […]
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray21. listopadu 2014 Zloba - Královna černé magie - na Blu-ray Každý asi zná Šípkovou Růženku. Její příběh je velice klasický. V letošním roce napadlo producenty od Disneye natočit i příběh o jejím úhlavním nepříteli, zlé královně Zlobě. Pro […]
  • Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně1. dubna 2019 Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně Romantické komedie táhnou do kin diváky v nemalém počtu. Jenže obvykle spíše dívčí populaci, protože muži až tak neocení, když se na ně z plátna valí jedno láskyplné klišé za druhým, […]
  • n200911191133 SL1. prosince 2009 Hudbu složil, slova napsal (Music & Lyrics) - soundtrack Alex Fletcher je bývalý popový idol fiktivní skupiny Pop! (cosi v duchu tehdejších What! a ABC) z 80. let, jenž se smířil s osudem a v současné době si docela slušně vydělává na akcích […]
  • ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK6. února 2014 ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK Skoro před půl rokem šel tento snímek do kin. K premiéře na digitálních nosičích neuškodí napsat recenzi posledního snímku Neilla Blomkampa. Po filmu District 9 v Jihoafrické republice […]
  • Osm hrozných - Westernový koncert Quentina Tarantina29. září 2018 Osm hrozných - Westernový koncert Quentina Tarantina Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]
  • Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9".19. října 2018 Elysium - Neill Blomkamp se vrací epičtější, ale také méně promyšlenější než jeho geniální "District 9". Neill Blomkamp uhranul svět svým filmem District 9, a tak každý očekával, jaký bude asi jeho další film. No, to čekání bylo trochu rozporuplné, protože se změnily podmínky. Neill měl za […]
  • Chapie11. března 2015 Chappie - Obsah/O filmu OBSAH              Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se […]
  • Brad Pitt a Leonardo DiCaprio září v novém filmu Quentina Tarantina10. srpna 2019 Brad Pitt a Leonardo DiCaprio září v novém filmu Quentina Tarantina Ve filmu Tenkrát v Hollywoodu režisér známý drsnými scénami vsadil na dvojici skvělých herců a bláznivou atmosféru Hollywodu. Brad Pitt v roli kaskadéra Cliffa Bootha neodolatelně rozdává […]