Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Hans Zimmer v Praze

Hans Zimmer v Praze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Včera jsem navští­vil kon­cert legen­dár­ní­ho skla­da­te­le fil­mo­vé hud­by Hanse Zimmera. Celý dneš­ní den slou­žil ke vstře­bá­vá­ní zážit­ků a teď tedy mohu koneč­ně napsat svůj pohled na ono monu­men­tál­ní před­sta­ve­ní.
Hanse Zimmera zná kaž­dý pří­čet­ný fanou­šek fil­mu. Složil hud­bu k desít­kám fil­mu, z nichž napros­tou vět­ši­nu může­me ozna­čit za fil­my kul­tov­ní. Tóny jeho bož­ské muzi­ky na nás zní např. z Gladiátora, Temného rytí­ře či Počátku.
A prá­vě ten­to frank­furt­ský rodák se nechal po dlou­hé době uke­cat a vyra­zil na své prv­ní kon­cert­ní tur­né při němž navští­vil již pár evrop­ských met­ro­po­lí, aby mohl koneč­ně 7.5. dora­zit i do sto­věža­té Prahy.
Pražské před­sta­ve­ní zača­lo kolem 20:15 a Zimmer nás všech­ny pozdra­vil kla­sic­kou němec­kou češ­ti­nou: „Toprý fečer.“ Následně pře­šel do ang­lic­ké­ho módu (ang­lic­ky mlu­vil vel­mi obstoj­ně, ale pře­ce jen jsem jej chtěl sly­šet šprech­tit jeho mateř­ským jazy­kem) a počal vyprá­vět o svém živo­tě. V prv­ním děj­ství např. zahrál skvě­lé sklad­by z Brownových fil­mů Andělé a démo­ni a Šifra mis­tra Leonarda. Největší potlesk však Hans s celým svým sou­bo­rem, jenž tvo­ři­li mimo­řád­ně talen­to­va­ní hudeb­ní­ci a hudeb­ni­ce ze všech kou­tů naší pla­ne­ty spo­lu s čes­kým fym­fo­nic­kým orchestrem, skli­dil za epic­ké podá­ní sklad­by He’s a pira­te ze sním­ku Piráti z Karibiku. Tím skon­či­la prvá část před­sta­ve­ní a já netr­pě­li­vě oče­ká­val tu dal­ší...
V děj­ství dru­hém roz­jel Hans komik­so­vou hud­bu a celým sta­di­o­nem pro­du­ně­ly tem­né tóny z fil­mu Temný rytíř a poté ješ­te skvě­lá sklad­ba Electro z Amazing Spider-Mana 2. Při těch­to dvou kul­tov­ních hudeb­ních poči­nech musím vel­mi vyso­ko vyzdvih­nout skvě­lé svě­tel­né efek­ty, kte­ré výraz­ně zlep­ši­ly cel­ko­vý dojem.
Kolem jede­nác­té hodi­ny večer­ní Hans skon­čil a roz­lou­čil se s pub­li­kem. Všichni v hale povsta­li ze svých seda­del a mohut­ným potles­kem vzdá­va­li hold krá­li veče­ra. Po něko­li­ka málo minu­tách se na pódiu obje­vi­ly var­ha­ny, vrá­til se celý orchestr a při­šel čas na monu­men­tál­ní pří­da­vek, kte­rý byl slo­žen ze skla­deb z fil­mů Interstellar a Počátek. Tím celý fan­tas­tic­ký večer defi­nitv­ně skon­čil a já, dou­fa­jíc, že Hans někdy opět navští­ví naší zemič­ku odjel domů.
Na úpl­ný závěr bych ješ­tě rád ozna­čil něko­lik lidí, kte­ří opus­ti­li před­sta­ve­ní při potles­ku před pří­dav­ky za ty nej­vět­ší kul­tur­ní bar­ba­ry, hova­da, nepří­čet­né vypatlan­ce či mimo­zem­ské ner­dy. Toť vše.
Hodnocení: 100%
zdroj obráz­ku: o2arena.cz

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Hudební recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,18935 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61688 KB. | 24.09.2023 - 06:40:54