Kritiky.cz > Recenze knih > Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!

Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!

IMG 20190218 120220

Existuje Bůh? Představte si, že za vámi při­jde a bude po vás chtít pomoc. A kdy­by jen jed­nou, ale on už při­jde potře­tí. A to se jed­nou, dalo se tak říct, scho­vá­val za tvář ďáb­la. Tak to už by i psy­cho­te­ra­peut měl pocit, že by měl něja­kou tu odbor­nou pomoc u kole­gy vyhle­dat. Navíc ten samý člo­věk, kte­ré­ho v před­vá­noč­ní čas spat­ří v uli­cích Berlína, je pře­ce už rok mrt­vý! Okrade vás Mikuláš, s exman­žel­kou bude­te mít spor o ukra­de­né nesku­teč­ně cen­né hodin­ky a to pak není divu, že nemů­že­te usnout.

Na krku Vánoce a zdá se, že klid­ná před­sta­va svát­ků je pryč.

Tak tohle tady máme už potře­tí

Román Hanse Ratha se stej­ný­mi posta­va­mi, s podob­ný­mi námě­ty a s dal­ší dáv­kou pořád­ně leh­ké­ho svě­ží­ho vti­pu, nad­hle­du a báječ­ných dia­lo­gů a pří­bě­hu, ve kte­rém se snou­bí rea­li­ta dneš­ní­ho svě­ta, téma­ta všed­ních dnů, a do toho těž­ká a smys­lu­pl­ná téma­ta duchov­ní. Zejména o smys­lu svě­ta. A zejmé­na to, kte­ré ten pro­kle­tý Abel Baumann zase chce: Musíš mi pomo­ci zachrá­nit svět! Kolikrát už!

Nemůže ten Abel už koneč­ně zmi­zet a dát mi pokoj, mys­lí si Jakob Jakobi, jeli­kož se svou kra­chu­jí­cí pra­xí má víc prá­ce, než aby mohl mys­let na strá­da­jí­cí sle­pi­ce v kle­co­vém cho­vu nebo opi­ce ve výzkum­ném ústa­vu. Nebo na krás­né sleč­ny ve věku jeho dce­ry. No a přes­to, letoš­ní Vánoce v kli­du nebu­dou, pro­to­že tohle všech­no se mu do živo­ta při­mo­tá s razan­cí, kte­rou nebu­de moci odmít­nout. Možná část kni­hy trá­ví­me spo­leč­ně s ním v jakém­si opo­je­ní, kte­ré je troš­ku jiné než všech­no to, co jsme zaži­li v před­cho­zích dílech.

„Vrátím se do kuchy­ně, upí­jím čaj a chví­li pozo­ru­ju pro­těj­ší fasádu. Ve svět­le vychá­ze­jí­cí­ho zim­ní­ho slun­ce dostá­vá jen poma­lu tro­chu bar­vy.

Necítím se odpo­ča­tý, ale na spá­nek už nemám ani pomyš­le­ní. Tak se osprchu­ju, oblék­nu se a roz­hod­nu se jít do ordi­na­ce. Vlastně tam nemám sko­ro nic na prá­ci, zvlášť, když dneska nejsou ordi­nač­ní hodi­ny… Obléknu si kabát a ote­vřu dve­ře bytu. Přede mnou sto­jí Abel Baumann.“

Tak to nechce­te zažít. Aby tam stál sta­rý pří­tel, jež má být už dáv­no mrt­vý, a ješ­tě po vás něco chtěl. Něco tak podiv­né­ho.

Příběh plný napě­tí, chvě­ji­vé zvě­da­vos­ti, vti­pu i důvti­pu mícha­né­ho s hlu­bo­ko­my­sl­ný­mi otáz­ka­mi. Super čte­ní na jaro, léto, pod­zim i před­vá­noč­ní a pová­noč­ní čas.

Vzhůru do ulic zim­ní­ho Berlína

Tak si uvař­te čaj a vydej­te se s Jakobem na jeho smol­ný advent­ní trh, kde ho okra­de dvo­ji­ce Mikuláš a čert a roz­jíž­dí se pří­běh, kte­rý se snad může opra­vu stát jenom v před­vá­noč­ní čas. Ač musím říct, dějem a inten­zi­tou je tu mno­hem víc akce, než v před­cho­zích dílech (A Bůh pra­vil: Musíme si pro­mlu­vitĎábel je taky jenom člo­věk), pro mě tře­ba troš­ku na úkor vánoč­ní nála­dy, ale  zase jsem pozna­la Jakoba Jakobiho z jiných strá­nek a pro­nik­la do jiných čás­tí jeho živo­ta, mys­li a jiných čás­tí zim­ní­ho Berlína.

Takže, máte-li chuť na mlsá­ní pro fan­ta­zii, šle­hač­ko­vý dort s pořád­ně pocti­vým piš­ko­tem, pro­sím…

Bůh potře­bu­je pomo­ci, tak­že jsem zvě­da­vá, jest­li se bude­te zuby neh­ty brá­nit stej­ně jako Jakob.

O auto­ro­vi:

HANS RATH: Narodil jsem se v Straelenu v Severním Porýní. Obyvatelé toho­to regi­o­nu se živí země­děl­stvím a zahrad­ni­če­ním. Kdo se neho­dí ani na jed­no, musí na gym­ná­zi­um. Po matu­ri­tě jsem stu­do­val filo­zo­fii, ger­ma­nis­ti­ku a psy­cho­lo­gii v Bonnu, což pod­le Úřadu prá­ce před­sta­vu­je solid­ní základ, aby se člo­věk jed­nou mohl živit jako pomoc­ník při žních. Pracoval jsem jako čer­padlář, sta­veb­ní děl­ník, jevišt­ní tech­nik, poz­dě­ji jako diva­del­ní kri­tik a ana­ly­zo­val jsem scé­ná­ře.

Když mi v polo­vi­ně 90. let nabíd­li mís­to v novi­no­vém nakla­da­tel­ství půso­bí­cím v Německu, Česku a Maďarsku, vymě­nil jsem už spla­ce­né laclá­če země­děl­ské­ho pomoc­ní­ka za oblek s prouž­kem a začal pra­co­vat ve střed­ním manage­men­tu.

Krátce před svý­mi čty­ři­cá­ti­na­mi jsem toho měl dost. Rozhodl jsem se zku­sit štěs­tí v Berlíně jako autor na vol­né noze. Tam žiju dodnes se svou ženou Michaelou Weibusch a synem Mattim.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2018, http://www.anch-books.eu/

  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne?25. února 2017 Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne? „Už Abel Baumann nebyl snadný případ, ale u Toniho Auerbacha zřejmě půjde o výbušnou usměs schizofrenní psychózy s narcistickou poruchou osobnosti. Zatímco Baumann měl pocit, že coby Bůh […]
  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […]
  • Cestující6. srpna 2019 Cestující Na knihu "Cestující" jsem byla moc zvědavá, neboť zahrnuje autentické zážitky třiadvacetiletého autora Ulricha Alexandra Beschwitze, jež v době, kdy vznikal tento typoskript románu, byl […]
  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]

Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com