Kritiky.cz > Recenze > Hannibal - Zrození

Hannibal - Zrození

Hannibal - Zrození
1.1.2007

recen­ze

Přečteno: 102 krát

O Hannibalu Lecterovi už toho bylo hod­ně napsá­no a také nato­če­no. Tento kul­ti­vo­va­ný a záro­veň děsi­vý kani­bal je beze­spo­ru jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, což je také důvod, proč se k němu fil­ma­ři čas od času vra­ce­jí. Ačkoli se Hannibal v Mlčení jeh­ňá­tek obje­vil vše­ho­všu­dy na něco málo přes 16 minut, zapsal se nesma­za­tel­ně do divác­kých srd­cí a navíc vyne­sl své­mu před­sta­vi­te­li, Anthony Hopkinsovi, Oscara. O deset let poz­dě­ji vznik­lo už o pozná­ní méně kva­lit­ní pokra­čo­vá­ní s pros­tým názvem Hannibal a nyní, když už nelze snad­no jíti kupře­du, vra­cí se holly­wo­od­ští fil­ma­ři zpět, k počát­kům této pozo­ru­hod­né posta­vy.

Ačkoli Hannibal sám v Mlčení jeh­ňá­tek tvr­dil, že jeho osob­nost nelze vysvět­lit něja­kou sérií udá­los­tí, přes­ně to nám nyní tvůr­ci nové­ho sním­ku před­klá­da­jí, sna­ží se vysvět­lit, proč a jak se stal Hannibal séri­o­vým vra­hem a kani­ba­lem. Příběh začí­ná v roce 1944, kdy boha­tá rodi­na Lecterů prchá ve vál­kou zmí­ta­né Litvě ze své­ho síd­la do lovec­ké cha­ty ukry­té v lesích. I sem však dojdou váleč­né boje a všich­ni kro­mě malé­ho Hannibala a jeho sest­ry Mischy jsou zabi­ti. Brzy nato dora­zí do cha­ty něko­lik rabu­jí­cích vojá­ků, kte­ří se zde kvů­li mra­zu musí scho­vat. Ti nej­pr­ve potře­bu­jí děti jako ali­bi, ale jakmi­le začne dochá­zet jíd­lo, jeví se jim Mischa jakož­to vhod­ný objekt ke kon­zu­ma­ci. Po této udá­los­ti dochá­zí v ději k poně­kud násil­né­mu sko­ku, kdy se setká­vá­me již s mla­dým Hannibalem, kte­rý utí­ká ze sovět­ské­ho sirot­čin­ce a pod ochran­nou rukou své japon­ské tety Murasaki zos­no­vá pomstu.

Veškerou Hannibalovou moti­va­cí je tedy otřes­ný záži­tek z dět­ství, kte­rý je nám (asi abychom na to náho­dou neza­po­mně­li) neu­stá­le při­po­mí­nán opa­ku­jí­cí­mi se fla­shbac­ky. Problémem celé­ho sním­ku je asi to, že se jed­ná o Hannibala. V pod­sta­tě by moh­lo jít o jakou­ko­li jinou posta­vu a výsle­dek by byl stá­le stej­ný – film o mstí­cím se mla­dí­ko­vi. Takhle se však neu­stá­le divá­ko­vi dere na mysl star­ší ver­ze Hannibala, porov­ná­vá a hle­dá nesrov­na­los­ti. V kon­tex­tu celé série pak jsou někte­ré momen­ty hod­ně nepo­da­ře­né, napří­klad nasa­zo­vá­ní mas­ky půso­bí v daném oka­mži­ku spí­še paro­dic­ky. Velkým nedo­stat­kem je také to, že posta­vě Hannibala chy­bí něja­ký zře­tel­něj­ší vývoj. Sice je neu­stá­le opa­ko­vá­no, že Hannibal je mon­strum, ale není tu zjev­ná prá­vě ona pro­mě­na z ustra­še­né­ho chlap­ce v bes­tii.

Hodně roz­po­ru­pl­ným momen­tem je také Hannibalova samu­raj­ská výu­ka. Koho by napadlo, že tenhle kani­bal se v mlá­dí ohá­něl ost­rým mečem a dokon­ce ho pou­žil na svou prv­ní vraž­du.. Vypadá to, že v Hollywoodu je momen­tál­ně vel­mi v kur­zu samu­raj­ské umě­ní, pro­to­že jinak si nedo­ká­ži vysvět­lit, proč je v pří­bě­hu mstí­cí­ho se litev­ské­ho chlap­ce zakom­po­no­vá­na samu­raj­ská výu­ka, u kte­ré se nemů­že­te zba­vit poci­tu, že už jste to někde vidě­li. Scénář obec­ně tak tro­chu pokul­há­vá, nám na mys­li pře­de­vším oči­vid­né scé­náris­tic­ké ber­lič­ky v podo­bě neu­vě­ři­tel­ných náhod (Hannibal se po letech vra­cí na osud­né mís­to zrov­na ve chví­li, kdy je tam jeden z viní­ků, ten se navíc přes výho­du své­ho úkry­tu nechá poměr­ně snad­no chy­tit a ješ­tě ke vše­mu pro­zra­dí všech­no pro dal­ší děj pod­stat­né).

Co se týče před­sta­vi­te­le hlav­ní role, měli tvůr­ci doce­la šťast­nou ruku. Gaspard Ulliel hra­je v rám­ci mož­nos­tí solid­ně a během fil­mu se pro­pra­cu­je od vydě­še­né­ho chlap­ce přes zamlk­lé­ho podi­ví­na až k ďábel­sky se usmí­va­jí­cí­mu vra­ho­vi. Pro čes­ké­ho divá­ka činí film zají­ma­věj­ším fakt, že byl natá­čen u nás a tak v něm neje­nom může­te zpo­zo­ro­vat růz­né čes­ké paměti­hod­nos­ti, ale i ště­ky čes­kých her­ců. Nepřehlédnutelným je Marek Vašut, kte­rý jakož­to kapi­tán sko­ná v dosti podiv­né gri­ma­se na palubě padou­cho­vy lodi.
Verdikt: Ve výsled­ku prů­měr­ný film o pomstě, kte­rý se sna­ží ješ­tě něco vydě­lat na jmé­ně Hannibal Lecter. Kdyby byl ve stře­du dění někdo jiný, jed­na­lo by se prav­dě­po­dob­ně o opo­mí­je­ný sní­mek. Nenajdete tady totiž nic jiné­ho než neo­ri­gi­nál­ní záplet­ku, pár zají­ma­vých vražd a spous­tu nechut­ných krva­vých scén jen tak pro efekt.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.50/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.5 z 5 (hod­no­ce­no 4x)

Andrea Zahradníková

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,48865 s | počet dotazů: 224 | paměť: 52892 KB. | 20.06.2021 - 13:53:37