Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hancock

Hancock

Když se spo­jí býva­lý herec z Chicago Hope a sou­čas­ně zruč­ný reži­sér (Vítejte v džun­g­li, Království) Peter Berg s nej­vět­ší čer­noš­skou hvězdou sou­čas­nos­ti Willem Smithem, čeká­te, že Vám jejich spo­lu­prá­ce při­ne­se výteč­nou podí­va­nou, kte­rá vás uspo­ko­jí ve všech ohle­dech. Tentokráte se nám, ale něco troš­ku zvrt­lo a mís­to špič­ko­vé lahůd­ky se dočká­te spí­še sluš­ně odve­de­né prá­cič­ky, kte­rá vás sice nezkla­me, ale ani nena­dchne.Hancock pod­le trai­le­rů vypa­dal na vel­ký hit, kte­rý si nebu­de brát ser­vít­ky, žád­né útlo­cit­né vtíp­ky, poli­tic­ky korekt­ní hláš­ky a jem­ný humor. Spíše se zdá­lo, že film bude sázet na drs­né gagy a na to, že hlav­ní hrdi­na nebu­de brát žád­né ohle­dy na toho, kdo se mu zne­lí­bí.

V tom­to ohle­du Hancock nezkla­me. Will Smith jako super­hr­di­na, kte­rý si spí­še láme hla­vu s tím, kde seže­ne novou flaš­ku whis­key než s tím, že při svých záchran­ných akcích zni­čí půl­ku blo­ku, fun­gu­je. A lidé jeho poně­kud neo­hra­ba­né počí­ná­ní rádi „oce­ní“ nadáv­ka­mi. Hancock to sice obvykle igno­ru­je, ale když ho někdo váž­ně naštve, tak se s ním nemaz­lí. Auto plné zlo­čin­ců nabod­ne na vršek budo­vy, drzé­ho fran­couz­ské­ho sprat­ka vyho­dí do výš­ky sto­vek met­rů, pros­tě a jed­no­du­še kaž­dý brzy pocho­pí, že pro­vo­ko­vat ožra­lé­ho člo­vě­ka, kte­rý doká­že létat a má super­sí­lu, se nevy­plá­cí.

Hancock je se svým živo­tem doce­la spo­ko­je­ný. Přebývá v kara­va­nu (občas ale usne na lavič­ce), jeho nej­lep­ším kama­rá­dem je plná flaš­ka chlas­tu, a když se mu náho­dou chce, tak pře­ka­zí něja­ké­mu zlo­čin­ci jeho plá­ny. Jenže to, že při svých akcích nebe­re ohle­dy na maje­tek lidí, to vyslo­ve­ně dráž­dí stát­ní orgá­ny.

Při jed­nom ze svých dal­ších kous­ků Hancock zachrá­ní pra­cov­ní­ka pub­lic relati­ons Raye (Jason Bateman), kte­rý se roz­hod­ne, že se odvdě­čí tak, že se poku­sí o zdán­li­vě nemož­né – z nená­vi­dě­né­ho Hancocka udě­lá Hancocka obdi­vo­va­né­ho.

Od této chví­li se začnou odví­jet dvě dějo­vé linie – Hancock, kte­rý se sna­ží zalí­bit se nevr­lé­mu oby­va­tel­stvu a Hancock, kte­rý začí­ná něco poci­ťo­vat k Rayově ženě Mary (Charlize Theron). Ta prv­ní je rela­tiv­ně sluš­ná, nabíd­ne něko­lik zají­ma­vých akč­ních scén, ale na sou­čas­ně v ní chy­bí pořád­ný zápo­rák a pří­běh zrov­na negra­du­je. Ta dru­há zase postrá­dá roman­tic­ký nádech (ne, snad, že by někdo čekal „čer­ve­nou kni­hov­nu“, ale jeden poli­bek a pro­ho­ze­ní zdí nesta­čí k tomu, abys­te uvě­ři­li vzta­hu mezi Hancockem a Mary). Postupně se skr­ze Mary dozví­dá­te i něco o Hancockově minu­los­ti, ale moc infor­ma­cí pro­zra­ze­no není.

Slušně zvlád­nu­té jsou akč­ní sek­ven­ce plné tri­ko­vých efek­tů, ale ani tady to není ide­ál­ní. Vizuální efek­ty jsou vel­mi sluš­né, o tom žád­ná dis­ku­se, ale akce je někdy nato­lik zma­te­ná, že nestí­há­te sle­do­vat, co se vlast­ně děje.

Citelně také chy­bí pořád­ný pro­tiv­ník, se kte­rým by se Hancock oťuká­val, aby se s ním nako­nec v bom­bas­tic­kém finá­le utkal. Sice se tu obje­ví pár pomstych­ti­vých zlo­čin­ců, ale nedo­sta­nou tolik pro­sto­ru, abys­te si je zapa­ma­to­va­li jako anti­hr­di­ny, kte­ří si zaslou­ží, aby jim Hancock nako­pal zadek.

Nebýt Willa Smitha, kte­rý (nepře­kva­pi­vě) podá­vá hod­ně dob­rý výkon, tak bych byl z Hancocka zkla­ma­ný. Problémem fil­mu je, že pořád­ně negra­du­je, občas vám nabíd­ne akč­ní scé­nu jin­dy sluš­ný gag, ale jako celek to nějak nedr­ží pořád­ně pohro­ma­dě.

Z téma­tu se dalo vyždí­mat něco navíc, ale pokud nepů­jde­te do kina s vyso­ký­mi náro­ky, tak dosta­ne­te sluš­nou let­ní zába­vu u kte­ré pře­žvýk­ne­te pyt­lík pop­cor­nu a z kina ode­jde­te s leh­kou hla­vu. V pamě­ti vám ovšem asi nic neu­víz­ne, pro­to­že film na vás neza­pů­so­bí ani extra špat­ně, ani extra dob­ře.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53349 s | počet dotazů: 239 | paměť: 55962 KB. | 23.05.2022 - 23:21:17